KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Bad

Leta 2018 je bil delež OVE v bruto rabi končne energije v Republiki Sloveniji 21,1 odstoten in je bil za 5,1 odstotne točke višji kot leta 2005. Pri doseganju nacionalnega cilja OVE po Direktivi 2009/28/ES je Slovenija na kritični poti, saj je pod indikativno trajektorijo iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE). V obdobju do leta 2020 bo treba delež povečati še za 3,9 odstotne točke, kar je izjemno zahtevno, saj se je od sprejema AN OVE delež v obdobju 2010‒2018 povečal le za 0,7 odstotne točke.

Good

Slovenija je na dobri poti k doseganju nacionalnega cilja v letu 2020. Leta 2018 so bili letni izpusti toplogrednih plinov za 10,6 % nižji od ciljne vrednosti za leto 2020. Trend v zadnjem letu ni dober, saj so se izpusti povečali za 2 %. Izpusti TGP so se zmanjšali samo v sektorjih široka raba in ravnanje z odpadki, v vseh drugih sektorjih so se povečali, najbolj v prometu in industriji, v kmetijstvu pa so ostali praktično nespremenjeni.

Kljub dobrim rezultatom, je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe za dolgoročno obvladovanje in zmanjševanje izpustov.


SLEDI NAM

TWITTER