KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Delež OVE v rabi goriv v široki rabi se je leta 2020 v primerjavi z letom prej znižal za 0,9 odstotne točke in je znašal 56,4 %, kar je najnižja vrednost v obdobju 2013−2020. K znižanju je pripomoglo predvsem 2-odstotno zmanjšanje rabe OVE, ki je bilo posledica zmanjšanja deleža OVE v gospodinjstvih, ta se je leta 2020 znižal za 1,3 odstotne točke, na 65 %. Zaostanek za letno ciljno vrednostjo je znašal 4,6 odstotne točke. Cilj za leto 2020 tako ni bil dosežen.


Kazalec delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi goriv v široki rabi opisuje, kako se spreminja delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Z večjim deležem OVE v široki rabi, ki je posledica izvajanja ukrepov za pospeševanje izrabe OVE, se zmanjšujejo izpusti CO2. Spremljanje tega kazalca omogoča spremljanje intenzivnosti nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije pri proizvodnji toplote v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih.


Grafi

Slika PO12-1: Delež OVE v rabi goriv v široki rabi leta 2005 in v obdobju 2010–2020 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Viri: 

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Vrednost kazalca leta 2005 [%]

Ciljne vrednosti kazalca [%]

Vrednosti kazalca v obdobju 2010–2020 [%]

2005

42,74

2010

47,46

2011

50,96

2012

54,64

54,64

2013

55,43

57,32

2014

56,23

58,01

2015

57,02

58,52

2016

57,82

57,42

2017

58,61

58,69

2018

59,41

57,96

2019

60,20

57,31

2020

61

56,40


Cilji

Cilj OP TGP je povečanje deleža OVE v široki rabi. K povečanju deleža OVE prispevata tako večja končna raba OVE, kot tudi manjša skupna končna raba energentov, to pa oboje prispeva k zmanjševanju izpustov TGP. Cilj do leta 2020 je doseči 61 % OVE v široki rabi. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.


Kljub temu, da je bil temperaturni primanjkljaj leta 2020 v primerjavi z letom 2019 celo nekoliko večji, in sicer za 3,3 %40, se je končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote zmanjšala za 0,6 %. Ker se je ob tem raba OVE zmanjšala še bolj, za 2 %, se je delež OVE v rabi goriv v široki rabi že tretje leto zapored znižal, tokrat za 0,9 odstotne točke, na 56,4 %. S tem je delež dosegel najnižjo raven v obdobju 2013–2020. Zaostanek za letno ciljno vrednostjo je znašal 4,6 odstotne točke. Cilj za leto 2020 tako ni bil dosežen.

V primerjavi z letom 2019 sta se v strukturi goriv povečala deleža kurilnega olja in ter geotermalne in sončne energije, in sicer za 1,3 oz. 0,9 odstotne točke, ter zmanjšala deleža ostalih OVE in zemeljskega plina, in sicer za 1,9 oz. 0,4 odstotne točke. Povečanje rabe kurilnega olja lahko pripišemo znižanju njegove cene, tako absolutno*1 kot tudi relativno, glede na cene lesnih goriv*2. K zmanjšanju deleža OVE v končni rabi energentov je prispevalo predvsem zmanjšanje rabe OVE v gospodinjstvih, kjer se je delež leta 2020 zmanjšal za 1,3 odstotne točke in je znašal 65 %. Delež OVE v končni rabi energentov za storitvene dejavnosti se je povečal, in sicer za 1,4 odstotne točke, na 11 %. K zmanjšanju deleža OVE v končni rabi energentov v široki rabi je prispevalo predvsem zmanjšanje deleža rabe energije pridobljene iz ostalih obnovljivih virov in odpadkov v gospodinjstvih, in sicer za 2 odstotni točki, medtem ko se je delež končne rabe energije iz geotermalne in sončne energije v gospodinjstvih za 0,9 odstotne točke povečal.

Vrednost kazalca se je v obdobju 2010−2020 zvišala za 18,8 % oz. 8,9 odstotnih točk, od tega večino, 7,2 odstotnih točk do leta 2012, pri čemer se je raba goriv v široki rabi zmanjšala za 33 %, raba OVE v široki rabi pa za 21 %. Delež OVE v gospodinjstvih se je v istem obdobju povečal s 57 na 65 %, se pa od leta 2016, ko je z 68,7 % dosegel najvišjo vrednost, vseskozi zmanjšuje. Tudi v storitvenih dejavnostih se je delež OVE v rabi goriv v opazovanem obdobju povečal, in sicer s 7,5 % na 11 %. Večino, 97 % celotne rabe OVE v široki rabi pri tem predstavlja raba OVE v gospodinjstvih. Ocena rabe OVE v storitvenem sektorju je podcenjena in ni zanesljiva, saj se ne spremlja sistematično in v nacionalni statistiki ni vključena.

Opombi:

*1    SiStat, Cene energentov (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/H028S.px/)

*2    WCM InfoGozd, Cene lesnih goriv (https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/podatki/2021100415210921/cene-lesnih-goriv/)


Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki, potrebni za izračun deleža OVE v rabi goriv v široki rabi, so objavljeni v letni energetski bilanci Slovenije in so javno dostopni na SiStat portalu Statističnega urada RS.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec delež OVE v rabi goriv v široki rabi (%) je definiran kot razmerje med končno rabo OVE in končno rabo vseh energentov v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih, brez upoštevanja električne energije in daljinske toplote. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • raba OVE v široki rabi (toe) je izračunana iz podatkov SURS o rabi obnovljivih virov in odpadkov ter geotermalne in sončne energije v gospodinjstvih in ostali rabi;
  • končna raba energentov v široki rabi brez električne energije in daljinske toplote (toe) je izračunana kot razlika med skupno rabo energetskih virov ter rabo električne energije in toplote v gospodinjstvih in ostali rabi iz podatkov SURS.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raba OVE v gospodinjstvih

toe

SURS
SiStat

2005,
2010-2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 8. 4. 2022

da

Raba OVE v ostali rabi

toe

SURS

SiStat

2005,
2010-2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 8.  4. 2022

da

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih

toe

SURS

SiStat

2005,
2010-2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 8.  4. 2022

da

Končna raba energentov brez električne energije in daljinske toplote v ostali rabi

toe

SURS

SiStat

2005,
2010-2020

oktobra za preteklo leto

enkrat letno

 8.  4. 2022

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni