KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj


Ekošola je vzgojnoizobraževalna organizacija, ki si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in za ozaveščanje mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Razvila se je pod pokroviteljstvom Fundacije za okoljsko izobraževanje Evrope (FEE) ter ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov.

Registrirane ekošole so tiste šole, ki uspešno izvajajo program, sestavljen iz sedmih osnovnih korakov: ustanovitev ekoprogramskega sveta šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji in prejem ekolistine. Če registrirana ekošola izpelje vseh sedem korakov in hkrati doseže opazne rezultate na področju izboljševanja stanja okolja v kraju, kjer deluje, lahko osvoji nagrado. V tem primeru postane nosilka ekozastave, ki na področju okoljske vzgoje in izobraževanja predstavlja okoljski znak (»eco-label«).


Grafi

Slika OP03-1: Število registriranih ekošol v Sloveniji
Viri: 

Društvo Doves, 2007

Prikaži podatke
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
ekošole število 2 37 47 54 59 78 105 170 206 209
2005/06 2006/07(ocena)
ekošole število 263 307
Slika OP03-2: Delež registriranih ekošol v skupnem številu šol v Sloveniji v šolskem letu 2005/06
Viri: 

Društvo Doves, 2007, Statistični urad Republike Slovenije, 2006

Prikaži podatke
2004/05
ekošole % 16
druge šole % 84
Slika OP03-3: Število registriranih ekošol v Sloveniji in državah EU z največjim številom ekošol
Viri: 

Društvo Doves, 2007

Prikaži podatke
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(ocena)
Slovenija število 47 54 59 78 105 170 206 209 263 307
Grčija število 88 116 133 171 175 202 223 250 283 320
Portugalska število 124 116 121 302 292 334 314 398 455 500
Švedska število 150 406 500 625 865 1003 1135 1330 1362 1500
Irska število 123 460 766 850 1120 1387 1633 2005 2322 2600
Velika Britanija število 833 1175 1494 2012 2905 4977 4747 4284 7285 8141

Cilji

Z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem mladih razvijati odgovorno ravnanje z okoljem.


Od leta 1995, ko je program ekošol začel delovati, število sodelujočih šol nenehno raste. V šolskem letu 2005/06 jih je bilo 263. Veliko prispeva k temu sama narava programa, npr. preprosto in razumljivo okoljsko izobraževanje in delovanje – partnerstvo med Fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP). UNEP kot globalna organizacija namreč prispeva pomemben delež k izobraževanju, predvsem v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Z demokratičnostjo, odprtostjo, vključevanjem idej in prispevkov posameznikov je ekošola tudi kraj za vzgojo demokratične državljanske kulture. Vodstvo programa podpira hitro rast sodelujočih šol znotraj držav, pa tudi širjenje mednarodne mreže z večanjem števila sodelujočih držav. Program ekošole je danes poznan v skoraj vseh državah članicah EU, pa tudi v več drugih državah osrednje in vzhodne Evrope (npr. Bolgarija, Hrvaška, Rusija). Mreža se širi tudi na druge celine (Afrika, ZDA). Tako je npr. Južnoafriška republika postala prva članica FEE zunaj meja Evrope s svojo organizacijo WESSA. Ob koncu šolskega leta 2005/2006 smo imeli v mednarodnem merilu 17.460 ekošol. Od teh jih je več kakor 5000 osvojilo ekozastavo. Slovenija ima v okviru mednarodnega projekta ekošol poseben status, predvsem zato, ker jo mnogi uvrščajo v sam vrh oziroma celo za zgled drugim.


Podatki za število registriranih ekošol v Sloveniji in državah EU so povzeti s spletne strani, ki jo upravlja FEE ter so dopolnjeni s podatki Društva Doves. Skupno število registriranih ekošol vključuje ekovrtce, eko osnovne in eko srednje šole ter centre šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Podatki se na spletni strani osvežujejo enkrat na leto, navadno konec novembra za tekoče šolsko leto (po oddaji programskih dokumentov, v katerih šole opredelijo ekološke tematske sklope).

Podatki za skupno število šol v Sloveniji so povzeti s spletne strani Statističnega urada RS (SURS, 2007). Skupno število šol zajema vrtce, osnovne in srednje šole za mladino. Podatki se zbirajo na podlagi letnega statističnega vprašalnika in se osvežijo enkrat na leto, in sicer za poročevalsko obdobje, ki se nanaša na preteklo leto.

Eco-Schools; a contribution to Local Agenda 21. Brochure, 2003. (12. 4. 2006).

Pavšer Nada: Ekošola kot način življenja. Prestavitev nacionalnega projekta. Ljubljana: DOVES, 2005.

ReNPVO, 2006: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/2006).

SURS, 2006: Statistični letopis 2005. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije.

SURS, 2006: Statistične informacije, št. 19/2006. (23. 3. 2006).