KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji število ekošol nenehno raste. V šolskem letu 2009/10 jih je bilo registriranih 628, kar predstavlja 34 % vseh šol. Od tega jih 2/3 izvaja zastavljeni program. V mednarodnem merilu je bilo ob koncu šolskega leta 2009/10 več kot 35 tisoč ekošol, od katerih jih je več kot četrtina osvojila ekozastavo, kar pomeni uspešen zaključek zastavljenega programa.


Kazalec prikazuje gibanje števila ekošol v Sloveniji v obdobju od šolskega leta 1995/96 do 2009/10 in delež ekošol v skupnem številu šol ter število ekošol v izbranih državah Evropske unije v obdobju od 1997/98 do 2009/10.

Mednarodni program »Eco-Schools« je eden od programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo - FEE International. Program v Sloveniji imenujemo Ekošola. Izvaja se pod okriljem društva DOVES - Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

Program Ekošola si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in za ozaveščanje mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Program se razvija tudi ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov. V Sloveniji program temelji na ciljih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so opredeljeni v nacionalnem učnem programu okoljske vzgoje ter v »Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja«.

Kazalec zajema gibanje števila registriranih in nagrajenih ekošol. Registrirane ekošole so tiste, ki uspešno izvajajo program, sestavljen iz sedmih osnovnih korakov: ustanovitev eko-programskega sveta šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji in prejem ekolistine. Če registrirana ekošola izpelje vseh sedem korakov in hkrati doseže opazne rezultate na področju izboljševanja stanja okolja v kraju kjer deluje, lahko osvoji nagrado (nagrajene ekošole). V tem primeru postane nosilka ekozastave, ki na področju okoljske vzgoje in izobraževanja predstavlja okoljski znak (»eco-label«).


Grafi

Slika OP03-1: Razvoj ekošol v Sloveniji
Viri: 

Društvo Doves, 2010; Statistični letopis 2010, Statistični urad RS, 2011.

Prikaži podatke
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
registrirane ekošole število 2 37 47 54 59 78 105 170 206 209
nagrajene ekošole število 0 0 17 33 43 56 79 127 159 175
vse šole število 1830 1837 1814 1826 1833 1838 1817 1784 1769 1753
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
registrirane ekošole število 263 307 383 535 628
nagrajene ekošole število 199 238 284 380 423
vse šole število 1774 1784 1788 1820 1834
Slika OP03-2: Delež ekošol v skupnem številu šol v Sloveniji v šolskem letu 2009/10
Viri: 

Društvo Doves, 2010; Statistični letopis 2010, Statistični urad RS, 2011.

Prikaži podatke
2008/09
ekošole število 628
druge šole število 1206
vse šole število 1834
ekošole % 34.2
druge šole % 65.8
Slika OP03-3: Število ekošol v Sloveniji in izbranih državah EU
Viri: 

Društvo Doves, 2010; Fundation on Environmental Education, 2011; Eurostat, 2011.

Prikaži podatke
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Slovenija število ekošol 47 54 59 78 105 170 206 209 263 307
Grčija število ekošol 88 116 133 171 175 202 223 250 283 313
Portugalska število ekošol 124 116 121 302 292 334 314 398 455 463
Švedska število ekošol 150 406 500 625 865 1003 1135 1330 1362 1373
Irska število ekošol 123 460 766 850 1120 1387 1633 2005 2322 2980
Združeno kraljestvo število ekošol 833 1175 1494 2012 2905 4977 4747 4284 7285 11891
Danska število ekošol 82 104 130 150 275 210 210 220
Slovenija št. prebivalcev 1984923 1978334 1987755 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377
Grčija št. prebivalcev 10808358 10861402 10903757 10931206 10968708 11006377 11040650 11082751 11125179 11171740
Portugalska št. prebivalcev 10109697 10148883 10195014 10256658 10329340 10407465 10474685 10529255 10569592 10599095
Švedska št. prebivalcev 8847625 8854322 8861426 8882792 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257
Irska št. prebivalcev 3693386 3732006 3777565 3832783 3899702 3964191 4028851 4111672 4208156 4312526
Združeno kraljestvo št. prebivalcev 58394596 58579685 58785246 58999781 59216138 59435480 59697037 60038695 60409918 60781346
Danska št. prebivalcev 5294860 5313577 5330020 5349212 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084
Slovenija št. ekošol/mio preb. 24 27 30 39 53 85 103 105 131 153
Grčija št. ekošol/mio preb. 8 11 12 16 16 18 20 23 25 28
Portugalska št. ekošol/mio preb. 12 11 12 29 28 32 30 38 43 44
Švedska št. ekošol/mio preb. 17 46 56 70 97 112 126 148 151 151
Irska št. ekošol/mio preb. 33 123 203 222 287 350 405 488 552 691
Združeno kraljestvo št. ekošol/mio preb. 14 20 25 34 49 84 80 71 121 196
Danska št. ekošol/mio preb. 15 20 24 28 51 39 39 41
2007/08 2008/09 2009/10
Slovenija število ekošol 383 535 628
Grčija število ekošol 377 162 402
Portugalska število ekošol 686 878 878
Švedska število ekošol 1600 1865 2055
Irska število ekošol 2980 3200 3200
Združeno kraljestvo število ekošol 15295 17633 17636
Danska število ekošol
Slovenija št. prebivalcev 2010269 2032362 2046976
Grčija št. prebivalcev 11213785 11260402 11305118
Portugalska št. prebivalcev 10617575 10627250 10637713
Švedska št. prebivalcev 9182927 9256347 9340682
Irska št. prebivalcev 4401335 4450030 4467854
Združeno kraljestvo št. prebivalcev 61191951 61595091 62008048
Danska št. prebivalcev 5475791 5511451 5534738
Slovenija št. ekošol/mio preb. 191 263 307
Grčija št. ekošol/mio preb. 34 14 36
Portugalska št. ekošol/mio preb. 65 83 83
Švedska št. ekošol/mio preb. 174 201 220
Irska št. ekošol/mio preb. 677 719 716
Združeno kraljestvo št. ekošol/mio preb. 250 286 284
Danska št. ekošol/mio preb.

Cilji

• izboljšati splošno poznavanje okolja in zakonitosti trajnostnega razvoja,
• uveljaviti koncept trajnostnega razvoja kot integralni del razvoja Slovenije,
• zagotoviti sistemsko in infrastrukturno podporo obstoječim okoljskim programom, njihovo povezavo in razvoj novih,
• vključiti okoljske programe in aktivnosti v obstoječe mreže in razvijati nove.


Od leta 1995 dalje, ko je program ekošol v Sloveniji začel delovati, število sodelujočih šol nenehno raste. Tako je bilo v Sloveniji v šolskem letu 2009/10 registriranih 628 ekošol, od katerih jih je bilo 423 nagrajenih z ekozastavo. Slednje kaže na izjemen napredek v zadnjih 15 letih. Od leta 2000 do danes se je število ekošol povečalo za osemkrat. Tako se je mreža ekošol razširila na celotno območje Slovenije in pokrila več ravni izobraževanja. Širino delovanja ekošol potrjuje dejstvo, da so ekošole v šolskem letu 2009/10 izvedle in oddale 2.107 poročil o izvedbi projektov, pri čemer je sodelovalo več kot 150.000 ekošolarjev in več kot 2.000 vzgojiteljev in učiteljev (eko-koordinatrojev ali vodij projektov). Ti so lahko izbirali med več kot 20 projekti.

K uspehu veliko prispeva sama narava programa, kot je preprosto in razumljivo okoljsko izobraževanje in delovanje ter partnerstvo med Fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) kot globalno bazo znanja o varovanju okolja. UNEP kot globalna organizacija prispeva pomemben delež k izobraževanju, predvsem v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Z demokratičnostjo, odprtostjo, vključevanjem idej in prispevkov posameznikov je ekošola tudi kraj za vzgojo demokratične državljanske kulture. Vodstvo programa podpira hitro rast sodelujočih šol znotraj držav, pa tudi širjenje mednarodne mreže z večanjem števila sodelujočih držav.

Program Ekošola je danes poznan v skoraj vseh državah članicah EU, mreža pa se širi tudi na druge celine. Trenutno je v omrežje vključenih 50 držav. Južnoafriška republika je leta 2003 postala prva članica FEE zunaj meja Evrope s svojo organizacijo WESSA. V mednarodnem merilu je registriranih več kot 35 tisoč ekošol, v katerih je vključenih več kot 10 milijonov ekošolarjev in 600 tisoč učiteljev. Tako mreža ekošol v mednarodni organizaciji FEE povezuje več kot 5 tisoč lokalnih oblasti.

V večini evropskih držav se program Ekošola financira predvsem ali izključno s sistemski finančnimi viri, ki jih zagotovijo pristojna ministrstva. V Sloveniji se Ekošola financira s pristojbinami, ki jih plačujejo ustanove, vključene v projekt, s sponzorskimi sredstvi, v manjši meri pa tudi s sredstvi ministrstev (MŠŠ, MOP).

Slovenija ima v okviru mednarodnega projekta ekošol poseben status, predvsem zato, ker jo mnogi uvrščajo v sam vrh oziroma celo za zgled drugim. V okviru programa »Ekošola kot način življenja«, se že vseskozi prizadeva za celostno okoljsko izobraževanje, v zadnjih dveh letih pa se med redne dejavnosti ekošol vključujejo tudi teme, ki jih v okviru programa Vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj predlaga UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) strategija.


Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti po: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Uradni list RS, št. 2/2006.
Izvorna baza podatkov oz. vir: Društvo DOVES- FEE Slovenija. Podatki o številu registriranih ekošol v Sloveniji so povzeti iz Poročila slovenskih ekošol za šolsko leto 2009/10.
Podatki o skupnem številu šol v Sloveniji (graf OP03-2) so povzeti iz spletne strani Statističnega urada RS in zajemajo naslednje:
  - podatke o številu vrtcev: Statistični letopis RS (izdaje od leta 2003 do 2010) → Izobraževanje → vrtci;
  - podatke o številu osnovnih šol: SI-STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje → Osnovnošolsko izobraževanje, Mladina in odrasli v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, konec šolskega leta, letno. Povzeti so podatki: »Osnovne šole« in »Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom«. S tem so zajete tudi podružnične šole, šole za odrasle niso zajete. Podatek za leto 2009/10 še ni na voljo na SI-STAT podatkovnem portalu, povzet je iz statistične novice.
  - podatke o številu srednjih šol: Statistični letopis RS (izdaje od leta 2003 do 2010) → Izobraževanje → Šole, oddelki, učenci, dijaki, slušatelji in strokovni delavci. Povzeti so podatki »Srednje šole – za izobraževanje mladine«. Podatki o srednjih šolah za izobraževanje odraslih niso zajeti. Podatek o številu srednjih šol v šolskem letu 2009/10 ni na voljo, namesto tega je uporabljen podatek za leto 2008/09.
V kategorijo »vse šole« ni zajeto število dijaških domov in centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, kljub temu, da nekateri izmed njih sodelujejo v programu ekošola.
Skrbnik podatkov: Društvo DOVES- FEE Slovenija (ekošole), Statistični urad RS (šole).
Datum zajema podatkov za kazalec: januar 2011
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so prikazani za obdobje od šolskega leta 1995/96 do 2009/10. Zbirajo se letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o gibanju števila ekošol niso preračunani. Delež registriranih ekošol je izračunan kot razmerje med številom registriranih ekošol in vseh šol v prejšnjem šolskem letu oziroma v šolskem letu, za katerega so dostopni najnovejši podatki.
Informacija o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za registracijo ekošol ter pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani Fundacije za izobraževanje o okolju (FEE).
Slabosti: Podatki o številu ekošol, pridobljeni preko FEE in drugih virov se med seboj razlikujejo zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatkovni nizi med FEE in Slovenijo)
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države:

Cilji povzeti po: Šesti okoljski akcijski program, Environment 2010: Our future, our choice, A Sixth Environment Action Programme of the European Community 2001 - 2010.
Izvorna baza podatkov oz. vir: Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on Environmental Education – FEE ekošole) in EUROSTAT (število prebivalcev).
Skrbnik podatkov: Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on Environmental Education – FEE, ekošole), EUROSTAT (prebivalci).
Datum zajema podatkov za kazalec: januar 2011
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o številu ekošol se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu ekošol so zaradi boljše primerljivosti med posameznimi državami preračunani na milijon prebivalcev. Število prebivalcev v posamezni državi je povzeto iz spletne strani Evropskega statističnega urada, EUROSTAT. Dostop do podatkov: Eurostat > Population > Demography - National data > Population > Population on 1. January by age and sex (demo_pjan), 2010. Podatek o številu ekošol na milijon prebivalcev je izračunan npr. za obdobje 1997/98 na način: število ekošol v obdobju 1997/98 deljeno s številom prebivalstva na dan 1 januar 1998 krat milijon.
Informacija o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za registracijo ekošol ter pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani Fundacije za izobraževanje o okolju (FEE).
Slabosti: Podatki o številu ekošol, pridobljeni preko FEE se mnogokrat razlikujejo od podatkov, ki jih dajejo na voljo posamezne države zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov. Večina držav, vključenih v FEE, ne objavlja podatkov o številu ekošol javno.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med FEE ter posameznimi državami)
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 3 (neusklajeni podatki med FEE ter posameznimi državami)
Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:

Poročilo slovenskih ekošol, šolsko leto 2009/10. Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji, 2010.
ReNPVO, 2006. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/06).
Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja. Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010.
Statistični letopis 2010. Statistični urad RS, 2010.
Šesti okoljski akcijski program, Environment 2010: Our future, our choice, A Sixth Environment Action Programme of the European Community 2001 - 2010.
UNECE strategija. Strategija vzgoje in izobraževanje za trajnostni razvoj UNECE, sprejeto na srečanju na visoki ravni ministrov za izobraževanje in okolje. Vilna: marec, 2005.