KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji število vzgojnih in izobraževalnih ustanov v programu Ekošola nenehno raste. V šolskem letu 2013/14 je bilo tako v program vključenih 717 ustanov, kar predstavlja 40 % vseh šol v Sloveniji. Preko okoljskih projektov je bilo tako v sistem okoljske vzgoje vključenih več kot 132.000 slovenskih otrok in šolarjev ter 15.950 vzgojiteljev in učiteljev. V mednarodnem merilu je bilo v program Ekošola ob koncu šolskega leta 2013/14 vključenih več kot 45.000 ustanov, od katerih jih je več kot 16.000 pridobila tudi znak zelena zastava. V svetovnem merilu je po zadnjih podatkih v programu sodelovalo več kot 20 milijonov otrok in preko 900.000 učiteljev. Na takšen način je bilo v sistem okoljskega izobraževanja vključenih več kot 6.000 lokalnih skupnosti.


Kazalec prikazuje gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji v obdobju od šolskega leta 1995/96 do 2013/14 in delež vključenih ustanov v program Ekošola v skupnem številu šol ter število vključenih ustanov v program Ekošola v izbranih državah Evropske unije v obdobju od 1997/98 do 2013/14.

Mednarodni program Ekošola (Eco-Schools) je eden od programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo, FEE International, ki se v Sloveniji izvaja okviru Društva DOVES – FEE Slovenia od leta 1996. DOVES je kratica, ki označuje Društvo za Okoljsko Vzgojo Evrope v Sloveniji.

Program Ekošola je največja mreža otrok, vzgojiteljev in učiteljev, ki načela trajnostnega razvoja prenašajo in vključujejo v vsakodnevno učenje in življenje. Program si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in ozaveščanja mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Delo v programu Ekošola poteka po mednarodno primerljivi metodologiji sedmih korakov: ustanovitev eko-programskega odbora šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji ter sprejem ekolistine. (Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, 2010)

Ko ustanova uspešno izvede aktivnosti skladno s sedmimi koraki, pridobi mednarodno priznani okoljski znak zelena zastava kot dokazilo izpolnjevanja kriterijev mednarodnega programa Ekošola. Program se razvija tudi ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov. V Sloveniji program temelji na ciljih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so opredeljeni v nacionalnem učnem programu okoljske vzgoje ter v »Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja«.
Kazalec zajema gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji in ustanov, ki pridobijo znak zelena zastava. Vključene ustanove so tiste, ki izvajajo okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov, ustanove »nagrajene« z znakom zelena zastava pa so tiste, ki aktivnosti uspešno zaključijo.


Grafi

Slika OP03-1: Ekošole v Sloveniji, 1996-2013
Viri: 

Društvo Doves, 2014; Statistični letopis 2013, Statistični urad RS.

Prikaži podatke
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
registrirane ekošole število 2 37 47 54 59 78 105 170 206 209
nagrajene ekošole število 0 0 17 33 43 56 79 127 159 175
vse šole število 1830 1837 1814 1826 1833 1838 1817 1784 1769 1753
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
registrirane ekošole število 263 307 383 535 628 690 705 712 717
nagrajene ekošole število 199 238 284 380 423 560 560 644 646
vse šole število 1774 1784 1788 1820 1835 1862 1877
Slika OP03-2: Delež ekošol v skupnem številu šol v Sloveniji v šolskem letu 2011/12
Viri: 

Društvo Doves, 2014; Statistični letopis 2013, Statistični urad RS.

Prikaži podatke
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
ekošole število 535 628 690 705 712 717
druge šole število 1285 1207 1172 1186
vse šole število 1820 1835 1862 1891
ekošole % 29 34 37 37
druge šole % 71 66 63 63
Slika OP03-3: Število ekošol v Sloveniji in izbranih državah EU, 1997-2012
Viri: 

Društvo Doves, 2010; Fundation on Environmental Education, 2011; Eurostat, 2011.

Opomba k Preglednici OP3-3 (*): Podatki za države EU je zagotovil FEE (Foundation of Environmental Education). Po informaciji FEE, ki je skrbnik baze podatkov, so v tabeli navedeni podatki zaradi težav pri vzdrževanju baze nepreverjeni in zato manj zanesljivi.
np = ni podatka

Prikaži podatke
1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Slovenija število ekošol 47 54 59 78 105 170 206 209 263 307
Grčija število ekošol 88 116 133 171 175 202 223 250 283 313
Portugalska število ekošol 124 116 121 302 292 334 314 398 455 463
Švedska število ekošol 150 406 500 625 865 1003 1135 1330 1362 1373
Irska število ekošol 123 460 766 850 1120 1387 1633 2005 2322 2980
Združeno kraljestvo število ekošol 833 1175 1494 2012 2905 4977 4747 4284 7285 11891
Danska število ekošol 82 104 130 150 275 210 210 220
Slovenija št. prebivalcev 1984923 1978334 1987755 1990094 1994026 1995033 1996433 1997590 2003358 2010377
Grčija št. prebivalcev 10808358 10861402 10903757 10931206 10968708 11006377 11040650 11082751 11125179 11171740
Portugalska št. prebivalcev 10109697 10148883 10195014 10256658 10329340 10407465 10474685 10529255 10569592 10599095
Švedska št. prebivalcev 8847625 8854322 8861426 8882792 8909128 8940788 8975670 9011392 9047752 9113257
Irska št. prebivalcev 3693386 3732006 3777565 3832783 3899702 3964191 4028851 4111672 4208156 4312526
Združeno kraljestvo št. prebivalcev 58394596 58579685 58785246 58999781 59216138 59435480 59697037 60038695 60409918 60781346
Danska št. prebivalcev 5294860 5313577 5330020 5349212 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084
Slovenija št. ekošol/mio preb. 24 27 30 39 53 85 103 105 131 153
Grčija št. ekošol/mio preb. 8 11 12 16 16 18 20 23 25 28
Portugalska št. ekošol/mio preb. 12 11 12 29 28 32 30 38 43 44
Švedska št. ekošol/mio preb. 17 46 56 70 97 112 126 148 151 151
Irska št. ekošol/mio preb. 33 123 203 222 287 350 405 488 552 691
Združeno kraljestvo št. ekošol/mio preb. 14 20 25 34 49 84 80 71 121 196
Danska št. ekošol/mio preb. 15 20 24 28 51 39 39 41
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Slovenija število ekošol 383 535 628 690 705
Grčija število ekošol 377 162 402 ni podatka 305
Portugalska število ekošol 686 878 878 ni podatka 997
Švedska število ekošol 1600 1865 2055 ni podatka 2507
Irska število ekošol 2980 3200 3200 ni podatka 3680
Združeno kraljestvo število ekošol 15295 17633 17636 ni podatka 22802
Danska število ekošol ni podatka 190
Slovenija št. prebivalcev 2010269 2032362 2046976 2060 2055942
Grčija št. prebivalcev 11213785 11260402 11305118 10688 10688
Portugalska št. prebivalcev 10617575 10627250 10637713 10605870 10605870
Švedska št. prebivalcev 9182927 9256347 9340682 9016596 9016596
Irska št. prebivalcev 4401335 4450030 4467854 4062235 4062235
Združeno kraljestvo št. prebivalcev 61191951 61595091 62008048 60609153 60609153
Danska št. prebivalcev 5475791 5511451 5534738 5450661 5450661
Slovenija št. ekošol/mio preb. 191 263 307 335 342
Grčija št. ekošol/mio preb. 34 14 36 28
Portugalska št. ekošol/mio preb. 65 83 83 94
Švedska št. ekošol/mio preb. 174 201 220 278
Irska št. ekošol/mio preb. 677 719 716 906
Združeno kraljestvo št. ekošol/mio preb. 250 286 284 376
Danska št. ekošol/mio preb. 35

Cilji

• izboljšati splošno poznavanje okolja in zakonitosti trajnostnega razvoja,
• uveljaviti koncept trajnostnega razvoja kot integralni del razvoja Slovenije,
• zagotoviti sistemsko in infrastrukturno podporo obstoječim okoljskim programom, njihovo povezavo in razvoj novih,
• razvoj novih okoljskih projektov,
• vključiti okoljske programe in aktivnosti v obstoječe mreže in razvijati nove.


Od leta 1995 dalje, ko je začel v Sloveniji delovati program Ekošola, število sodelujočih šol nenehno narašča. Tako je bilo v Sloveniji v šolskem letu 2013/14 vključenih 717 ekošol, od katerih jih je 646 pridobilo okoljski znak zelena zastava. Program Ekošola je v 20 letih dosegel izjemen napredek, saj se je mreža ekošol razširila na celotno območje Slovenije in pokrila več starostnih ravni izobraževanja in več vrst ustanov. Ekošole tako predstavljajo 40 % vseh šol v Sloveniji, kar pomeni, da okoljska vzgoja postaja del vsakdanjega življenja mladih.

K uspehu in razširjenosti programa pomembno pripomore celovit in sistematičen pristop, ki omogoča, da vzgojitelji in pedagogi vsebine in aktivnosti programa vključujejo v vsakodnevni vzgojni in učni program ter aktivnosti prilagodijo načrtovanemu delu. V globalnem pogledu pa k uspehu programa prispeva partnerstvo med Mednarodno fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE International) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) kot globalno bazo znanja o varovanju okolja, še posebej v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Program Ekošola spodbuja načela demokratičnosti, odprtosti, vključevanjem različnih deležnikov in upoštevanjem predlogov posameznikov, zato poleg okoljskih vzgoje spodbuja tudi demokratično državljansko kulturo.

Mednarodni program Ekošola je postal eden najbolj prepoznanih in razširjenih programov okoljske vzgoje in izobraževanja v skoraj vseh državah članicah Evropske unije, mreža pa se širi tudi na druge celine. Trenutno je vanjo mrežo vključenih 55 držav iz vseh celin; Južnoafriška republika je leta 2003 postala prva članica FEE izven Evrope.

Financiranje programa Ekošola

V večini evropskih držav je program Ekošola financiran predvsem ali izključno s sistemskimi finančnimi viri, ki jih zagotavljajo pristojna ministrstva. V Sloveniji je program Ekošola financiran s pristojbinami, ki jih plačujejo vključene ustanove, s sponzorskimi sredstvi, v manjši meri pa tudi s sredstvi ministrstev (MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

Slovenija ima v okviru mednarodnega programa Ekošola poseben status, saj velja za eno najbolj uspešnih držav in jo postavljajo za zgled drugim. V okviru programa Ekošola se že vseskozi prizadeva za celostno okoljsko izobraževanje, v zadnjih dveh letih pa se med redne dejavnosti ekošol vključujejo tudi teme, ki jih v okviru programa Vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj predlaga UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) strategija. (UNECE, 2005)


Podatki za Slovenijo:

Cilji povzeti po: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Uradni list RS, št. 2/2006.
Izvorna baza podatkov oz. vir: Društvo DOVES- FEE Slovenija.

Podatki o skupnem številu šol v Sloveniji (graf OP03-2) so povzeti iz spletne strani Statističnega urada RS in zajemajo naslednje:
  - podatke o številu vrtcev: Statistični letopis RS → Izobraževanje → vrtci;
  - podatke o številu osnovnih šol: SI-STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje → Osnovnošolsko izobraževanje, Mladina in odrasli v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, konec šolskega leta, letno. Povzeti so podatki: »Osnovne šole« in »Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom«. S tem so zajete tudi podružnične šole, šole za odrasle niso zajete.

  - podatke o številu srednjih šol: Statistični letopis RS → Izobraževanje → Šole, oddelki, učenci, dijaki, slušatelji in strokovni delavci. Povzeti so podatki »Srednje šole – za izobraževanje mladine«. Podatki o srednjih šolah za izobraževanje odraslih niso zajeti.

V kategorijo »vse šole« ni zajeto število dijaških domov in centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, kljub temu, da nekateri izmed njih sodelujejo v programu Ekošola.

Skrbnik podatkov: Društvo DOVES- FEE Slovenija (ekošole), Statistični urad RS (šole, prebivalci).

Datum zajema podatkov za kazalec: september 2014

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so prikazani za obdobje od šolskega leta 1995/96 do 2013/14 za ekošole oziroma za šole do konca šolskega leta 2011/2012. Zbirajo se letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010).

Metodologija obdelave podatkov: Podatki o gibanju števila ekošol niso preračunani. Delež registriranih ekošol je izračunan kot razmerje med številom registriranih ekošol in vseh šol v prejšnjem šolskem letu oziroma v šolskem letu, za katerega so dostopni najnovejši podatki.
Informacija o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za vključitev ustanov v program Ekošola in kriterijev za pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani Fundacije za izobraževanje o okolju (FEE).
Slabosti: Podatki o številu vključenih ustanov v program Ekošola, pridobljeni preko FEE International in drugih virov, se med seboj razlikujejo zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatkovni nizi med FEE International in Slovenijo)
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države:

Cilji povzeti po: Predlog sedmega okoljskega akcijskega programa Evropske Unije, Proposal for a 7th Environment Action Program of the European Union: Living well, within the limits of our planet. 

Izvorna baza podatkov oz. vir: Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on Environmental Education – FEE ekošole) in EUROSTAT (število prebivalcev).

Skrbnik podatkov: Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on Environmental Education – FEE, ekošole), EUROSTAT (prebivalci).

Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2013

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o številu ekošol se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010).

Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu ekošol so zaradi boljše primerljivosti med posameznimi državami preračunani na milijon prebivalcev. Število prebivalcev v posamezni državi je povzeto iz spletne strani Evropskega statističnega urada, EUROSTAT. Dostop do podatkov: Eurostat > Population > Demography - National data > Population > Population on 1. January by age and sex (demo_pjan), 2010. Podatek o številu ekošol na milijon prebivalcev je izračunan npr. za obdobje 1997/98 na način: število ekošol v obdobju 1997/98 deljeno s številom prebivalstva na dan 1 januar 1998 krat milijon.

Informacija o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za vključitev ustanov v program Ekošola in kriterijev za pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani FEE International.
Slabosti: Podatki o številu vključenih ustanov, pridobljeni preko FEE International, se mnogokrat razlikujejo od podatkov, ki jih dajejo na voljo posamezne države zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov. Večina držav, v katerih preko organizacije FEE International izvajajo program Ekošola, ne objavi javno podatkov o številu vključenih ekošol.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med FEE ter posameznimi državami)
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 3 (neusklajeni podatki med FEE International ter posameznimi državami)
Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura: