KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

V Sloveniji število vzgojnih in izobraževalnih ustanov v programu Ekošola nenehno raste. V šolskem letu 2015/16 je tako v program vključenih 712 ustanov, kar predstavlja 35 % vseh šol in vrtcev v Sloveniji. Preko okoljskih projektov je bilo tako v sistem okoljske vzgoje vključenih več kot 132.000 slovenskih otrok in šolarjev ter 15.950 vzgojiteljev in učiteljev. V mednarodnem merilu je bilo v program Ekošola ob koncu šolskega leta 2014/15 vključenih več kot 45.000 ustanov, od katerih jih je več kot 16.000 pridobila tudi znak zelena zastava. V svetovnem merilu je po zadnjih podatkih v programu sodelovalo več kot 20 milijonov otrok in preko 900.000 učiteljev. Na takšen način je bilo v sistem okoljskega izobraževanja vključenih več kot 6.000 lokalnih skupnosti.


Kazalec prikazuje gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji v obdobju od šolskega leta 1995/96 do 2015/16 in delež vključenih ustanov v program Ekošola v skupnem številu šol ter število vključenih ustanov v program Ekošola v izbranih državah Evropske unije v obdobju od 1997/98 do 2015/16.

Mednarodni program Ekošola (Eco-Schools) je eden od programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo, FEE International, ki se v Sloveniji izvaja okviru Društva DOVES – FEE Slovenia od leta 1996. DOVES je kratica, ki označuje Društvo za Okoljsko Vzgojo Evrope v Sloveniji.

Program Ekošola je največja mreža otrok, vzgojiteljev in učiteljev, ki načela trajnostnega razvoja prenašajo in vključujejo v vsakodnevno učenje in življenje. Program si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in ozaveščanja mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Delo v programu Ekošola poteka po mednarodno primerljivi metodologiji sedmih korakov: ustanovitev eko-programskega odbora šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji ter sprejem ekolistine. (Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, 2010)

Ko ustanova uspešno izvede aktivnosti skladno s sedmimi koraki, pridobi mednarodno priznani okoljski znak zelena zastava kot dokazilo izpolnjevanja kriterijev mednarodnega programa Ekošola. Program se razvija tudi ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov. V Sloveniji program temelji na ciljih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so opredeljeni v nacionalnem učnem programu okoljske vzgoje ter v »Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja«. Kazalec zajema gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji in ustanov, ki pridobijo znak zelena zastava. Vključene ustanove so tiste, ki izvajajo okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov, ustanove »nagrajene« z znakom zelena zastava pa so tiste, ki aktivnosti uspešno zaključijo.


Grafi

Figure OP03-1: Eco-schools in Slovenia, 1996-2016
Viri: 
;
Prikaži podatke

registered Eco-Schools

awarded Eco-Schools

schools total

1995/96

2

0

2

1996/97

37

0

37

1997/98

47

17

47

1998/99

54

33

54

1999/00

59

43

59

2000/01

78

56

78

2001/02

105

79

105

2002/03

170

127

170

2003/04

206

159

206

2004/05

209

175

209

2005/06

263

199

263

2006/07

307

238

307

2007/08

383

284

383

2008/09

535

380

535

2009/10

628

423

628

2010/11

690

560

690

2011/12

705

560

705

2012/13

712

644

712

2013/14

717

646

717

2014/15

710

645

710

2015/16

712

0

0

Slika OP03-2: Delež ekošol v skupnem številu šol, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Viri: 
;
Prikaži podatke

ekošole

druge šole

ekošole

druge šole

2008/09

535

1821

29,38

70,62

2009/10

628

1836

34,20

65,80

2010/11

690

1861

37,08

62,92

2011/12

705

1891

37,28

62,72

2012/13

712

1907

37,34

62,66

2013/14

717

1926

37,23

62,77

2014/15

710

1817

39,08

60,92

2015/16

712

2030

35,07

64,93

Slika OP03-3: Število ekošol v Sloveniji in izbranih državah EU, 1997-2012
Viri: 
;
Opomba: 

Opomba k Preglednici OP3-3 (*): Podatki za države EU je zagotovil FEE (FoundationofEnvironmentalEducation). Po informaciji FEE, ki je skrbnik baze podatkov, so v tabeli navedeni podatki, ki so zaradi težav pri vzdrževanju baze nepreverjeni in zato manj zanesljivi.

np = ni podatka


Cilji

 • zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega okolja za vsakogar,
 • izboljšati splošno poznavanje okolja in zakonitosti trajnostnega razvoja,
 • uveljaviti koncept trajnostnega razvoja kot integralni del razvoja Slovenije,
 • zagotoviti sistemsko in infrastrukturno podporo obstoječim okoljskim programom in njihovo povezavo,
 • razvoj novih okoljskih projektov,
 • vključiti okoljske programe in aktivnosti v obstoječe mreže in razvijati nove.

Od leta 1995 dalje, ko je začel v Sloveniji delovati program Ekošola, število sodelujočih šol nenehno narašča. Tako je v Sloveniji v šolskem letu 2015/16 v program vključenih 712ekošol. Program Ekošola je v 20 letih dosegel izjemen napredek, saj se je mreža ekošol razširila na celotno območje Slovenije in pokrila več starostnih ravni izobraževanja in več vrst ustanov. Ekošole tako predstavljajo približno 35 % vseh šol v Sloveniji, kar pomeni, da okoljska vzgoja postaja del vsakdanjega življenja mladih.

K uspehu in razširjenosti programa pomembno pripomore celovit in sistematičen pristop, ki omogoča, da vzgojitelji in pedagogi vsebine in aktivnosti programa vključujejo v vsakodnevni vzgojni in učni program ter aktivnosti prilagodijo načrtovanemu delu. V globalnem pogledu pa k uspehu programa prispeva partnerstvo med Mednarodno fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE International) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) kot globalno bazo znanja o varovanju okolja, še posebej v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Program Ekošola spodbuja načela demokratičnosti, odprtosti, vključevanjem različnih deležnikov in upoštevanjem predlogov posameznikov, zato poleg okoljskih vzgoje spodbuja tudi demokratično državljansko kulturo.

Mednarodni program Ekošola je postal eden najbolj prepoznanih in razširjenih programov okoljske vzgoje in izobraževanja v skoraj vseh državah članicah Evropske unije, mreža pa se širi tudi na druge celine. Trenutno je vanjo mrežo vključenih 58 držav iz vseh celin; Južnoafriška republika je leta 2003 postala prva članica FEE izven Evrope.

Financiranje programa Ekošola

V večini evropskih držav je program Ekošola financiran predvsem ali izključno s sistemskimi finančnimi viri, ki jih zagotavljajo pristojna ministrstva. V Sloveniji je program Ekošola financiran s pristojbinami, ki jih plačujejo vključene ustanove, s sponzorskimi sredstvi, v manjši meri pa tudi s sredstvi ministrstev, pristojnih za šolstvo in okolje.

Slovenija ima v okviru mednarodnega programa Ekošola poseben status, saj velja za eno najbolj uspešnih držav in jo postavljajo za zgled drugim. V okviru programa Ekošola se že vseskozi prizadeva za celostno okoljsko izobraževanje, v zadnjih dveh letih pa se med redne dejavnosti ekošol vključujejo tudi teme, ki jih v okviru programa Vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj predlaga UNECE (UnitedNationsEconomicCommissionforEurope) strategija. (UNECE, 2005)


Cilji in pravna podlaga

Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development (UN, 2015), Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Uradni list RS, št. 2/2006.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki so prikazani za obdobje od šolskega leta 1995/96 do 2015/16 za ekošole oziroma za šole do konca šolskega leta 2014/2015. Podatki se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010).

Podatki o gibanju števila ekošol niso preračunani. Delež registriranih ekošol je izračunan kot razmerje med številom registriranih ekošol in vseh šol v prejšnjem šolskem letu oziroma v šolskem letu, za katerega so dostopni najnovejši podatki.

 

Izvorna baza podatkov
Skrbnik podatkov

Društvo DOVES- FEE Slovenija

Datum zajema podatkov
01.02.2015
Podatki za obdobje
1995-2016
Geografska pokritost
Slovenija
Izvorna baza podatkov
Statistični urad Republike Slovenije
Skrbnik podatkov

Statistični urad RS

Datum zajema podatkov
01.02.2015
Podatki za obdobje
1995-2016
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

Podatki o skupnem številu šol v Sloveniji (graf OP03-2) so povzeti iz statistične podatkovne baze, ki jo vodi  Statistični urad RS in zajemajo naslednje:
- podatke o številu vrtcev in številu OŠ:  SI-STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje → Otroci vključeni v vrtce (Vrtci po vrstah programov, ki jih izvajajo, številu oddelkov in otrok, občine, Slovenija, letno)/Osnovnošolsko izobraževanje (Mladina in odrasli v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, konec šolskega leta, letno). Za OŠ sp povzeti podatki: »Osnovne šole« in »Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom«. S tem so zajete tudi podružnične šole, šole za odrasle niso zajete.

-podatke o številu srednjih šol: za obdobje 1995-2000 so povzeti iz Statističnega letopisa RS( → Izobraževanje → Šole, oddelki, učenci, dijaki, slušatelji in strokovni delavci. Povzeti so podatki »Srednje šole – za izobraževanje mladine«. Podatki o srednjih šolah za izobraževanje odraslih niso zajeti. V kategorijo »vse šole« ni zajeto število dijaških domov in centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, kljub temu, da nekateri izmed njih sodelujejo v programu Ekošola.), za obdobje med letoma 2000 in 2012: SI- STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje →izbrani podatki o udeležencih in strokovnih delavcih v srednješolskem izobraževanju,za obdobje po 2012 pa po povpraševanju na SURS.
 

Informacije o kakovosti za ta kazalec

Prednosti in slabosti kazalca:

 • Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za vključitev ustanov v program Ekošola in kriterijev za pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani Fundacije za izobraževanje o okolju (FEE).
 • Slabosti: Podatki o številu vključenih ustanov v program Ekošola, pridobljeni preko FEE International in drugih virov, se med seboj razlikujejo zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov.

Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

 • Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med različnimi viri)
 • Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
 • Relevantnost: 1
 • Točnost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
 • Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatkovni nizi med FEE International in Slovenijo)
 • Prostorska primerljivost: 1

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Podatki o številu ekošol se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010).

Podatki o številu ekošol so zaradi boljše primerljivosti med posameznimi državami preračunani na milijon prebivalcev. Število prebivalcev v posamezni državi je povzeto iz spletne strani Evropskega statističnega urada, EUROSTAT. Dostop do podatkov: Eurostat>Population>Demography - Nationaldata>Population>Population on 1. Januaryby age andsex (demo_pjan), 2010. Podatek o številu ekošol na milijon prebivalcev je izračunan npr. za obdobje 1997/98 na način: število ekošol v obdobju 1997/98 deljeno s številom prebivalstva na dan 1 januar 1998 krat milijon.

Izvorna baza podatkov
Fundacija za izobraževanje o okolju, Fundation on EnvironmentalEducation
Skrbnik podatkov

Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on EnvironmentalEducation – FEE)

Datum zajema podatkov
01.07.2013
Geografska pokritost
Mednarodno
Izvorna baza podatkov
EUROSTAT
Skrbnik podatkov

EUROSTAT

Datum zajema podatkov
01.07.2013
Geografska pokritost
Mednarodno
Informacije o kakovosti za primerjavo držav

- Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za vključitev ustanov v program Ekošola in kriterijev za pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani FEE International. Slabosti: Podatki o številu vključenih ustanov, pridobljeni preko FEE International, se mnogokrat razlikujejo od podatkov, ki jih dajejo na voljo posamezne države zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov. Večina držav, v katerih preko organizacije FEE International izvajajo program Ekošola, ne objavi javno podatkov o številu vključenih ekošol. - Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med FEE ter posameznimi državami) Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo. - Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): Relevantnost: 1 Točnost: 3 (neusklajeni podatki med FEE International ter posameznimi državami) Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri) Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura