KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Implicitna stopnja obdavčitve energije se je nekoliko zmanjšala, in sicer je bila v primerjavi z letom prej leta 2017 nižja za 0,5 %, leta 2018 pa za dobra 2 %. Leta 2018 je bila prvič po daljšem obdobju nižja od povprečja za EU-28 (za 1 %). Pred letom 2009, ko se je znatno povečala, je bila opazno nižja od povprečja EU. Razloge za razlike gre iskati predvsem v razlikah v strukturi rabe energije, kjer je izrazito večji delež tekočih goriv za pogon motornih vozil, in v višini obdavčitve posameznih energentov. Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena, spremljamo vrednost kazalca glede na raven v EU.


Implicitna obdavčitev energije je kazalec, ki spremlja napredek pri doseganju ciljev strategije EU za trajnostni razvoj. Z implicitno stopnjo obdavčitve energije merimo, kako je z davki obremenjena končna energija*1. V državah EU so davki na energijo pomemben ekonomski instrument za doseganje ciljev prehoda v nizkoogljično družbo.

Sprememba v vrednosti kazalca je lahko odraz več dejavnikov. Za razumevanje medletnih sprememb v kazalcu je potrebna analiza sprememb v strukturi rabe virov energije in analiza sprememb v višinah obdavčitve posameznih virov. Kazalec omogoča tudi ocenjevanje vloge fiskalne politike pri spremembah povpraševanja po energiji.

Omejitev kazalca je, da izračun kazalca temelji na davčnih prihodkih od prodane energije. Davčni prihodki temeljijo na načelu nastanka poslovnega dogodka in ne na načelu plačila davčnemu organu. Izračun davčnih prihodkov po tem načelu ne daje informacije o tem, koliko so znašali dejansko plačani davki na energijo in koliko je dejansko obremenjena energija z davki. Kazalec implicitne stopnje obdavčitve energije je precenjen, saj ne upošteva vračil in oprostitev plačila nekaterih davkov/trošarin na energente.

Kazalec implicitna obdavčitev energije je opredeljen kot razmerje med davčnimi prihodki od prodaje energije in končno rabo energije v posameznem koledarskem letu. Davčni prihodki od prodaje energije so izraženi v evrih (deflacionirani s cenovnim deflatorjem za domačo končno porabo) in rabo končne energije v toe.

Opomba:

*1   Implicitna stopnja obdavčitve energije:
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/ten00120_esmsip2.htm#meta_update1571313891547


Grafi

Slika PO23-1: Implicitna stopnja obdavčitve energije v Sloveniji in v EU
Prikaži podatke

EU-28

Slovenija

2005

193,83

164,73

2006

192,63

164,19

2007

205,20

177,56

2008

200,35

172,26

2009

212,30

218,12

2010

210,97

221,05

2011

228,69

212,14

2012

230,73

239,95

2013

234,50

244,76

2014

249,82

258,64

2015

247,93

260,62

2016

250,46

259,05

2017

249,67

257,80

2018

253,09

250,50


Cilji

Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena.


Ciljne vrednosti stopenj obdavčitve energije niso postavljene. Smiselno je, da je vrednost kazalca v Sloveniji primerljiva implicitnim stopnjam obdavčitve energije EU-28. Direktiva o obdavčitvi energije določa minimalne stopnje obdavčitve energentov in električne energije. Predpisane minimalne obdavčitve morajo odražati konkurenčnost različnih energentov. Strategija trajnostnega razvoja EU priporoča, da bi morale države članice preusmeriti obdavčitve z dela na porabo energije in/ali na onesnaževanje, da bi prispevali k ciljem EU − povečanje zaposlenosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Vrednost implicitne stopnje obdavčitve energije v Sloveniji je bila leta 2017 višja za 3 %, leta 2018 pa nižja za 1 % od povprečne stopnje obdavčitve držav EU-28. Leta 2005 je bila obdavčitev energije za 15 % pod povprečjem EU. Do večjih sprememb pri obdavčitvi energentov je prišlo v letu 2009, od takrat naprej je obdavčitev na porabljeno enoto energije višja od povprečja EU (z izjemo let 2011 in 2018). Razlog za spremembo je bilo povišanje trošarin na pogonska goriva in kurilno olje ter spremenjena struktura rabe energije. V obdobju po letu 2009 ni bilo večjih medletnih sprememb. Implicitna stopnja obdavčitve v Sloveniji za leti 2017 in 2018 kaže rahlo zmanjšanje glede na leto poprej, in sicer za 0,5 oz. 2 %, kar lahko pripišemo dejstvu, da se je raba pogonskih goriv zmanjšala bolj kot raba ostalih energentov.

Tabela 1: Implicitna stopnja obdavčitve energije v Sloveniji in v EU

EUR/toe

2005

2010

2005

2018

EU-28

194

211

248

253

Slovenija

165

221

261

251


Cilji in pravna podlaga
Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena.

Metodologija izračuna
Metodologija izračuna kazalca je opredeljena na straneh EUROSTAT-a: implicitna stopnja obdavčitve energije (EUR/toe), tsdcc360, »Implicit tax rate on energy«). Vse vrednosti kazalcev, objavljenih na EUROSTAT, so osvežene za obdobje do zadnjega objavljenega leta, zato so podatki nekoliko različni od predhodno objavljenih. V tem poročilu so zato osvežene celotne časovne vrste. Prihodki iz davkov na energijo temeljijo na standardu nacionalnih računov. Poročani prihodki temeljijo na načelu nastanka poslovnega dogodka in ne na načelu plačila davčnemu organu. Davki na energijo obsegajo davke na energente, ki se uporabljajo za prevoz in za stacionarne vire. Največ prihodkov predstavljajo davki na bencin in dizelsko gorivo. Končna raba energije obsega rabo energije v prometu, industriji, storitvah, gospodinjstvih in kmetijstvu, brez transformacij energije. Izražena je v tonah naftnega ekvivalenta.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Pri večjih medletnih spremembah v kazalcu je potrebno analizirati posamezne dele kazalca in sicer: spremembe davčnih prihodkov od prodaje energije, spremembe stopnje obdavčenja posameznih energentov ter strukturo rabe energije.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Implicitna stopnja obdavčitve energije je prikazan v tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Implicitna stopnja obdavčitve energije

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Implicitna stopnja obdavčitve energije

EUR/toe

EUROSTAT

EUROSTAT objavlja izračun kazalca v drugi četrtini leta za dve leti nazaj

23.03.2020

Podatki za obdobje: 2005−2018
Geografska pokritost: Slovenija, EU

Informacije o kakovosti za ta kazalec
V metodologiji ni vrzeli. Vrzel je v podatkih, saj kazalec za izračun implicitne stopnje obdavčitve energije, ne upošteva vračil in oprostitev plačila nekaterih davkov/trošarin na energente in je zato precenjen. Podatkovna vrzel velja za raven EU in Slovenijo.
Prednosti in slabosti kazalca
Z implicitno stopnjo obdavčitve energije merimo, kako je z davki obremenjena končna energija. Metodologija izračuna kazalca je opredeljena na straneh EUROSTAT-a: implicitna stopnja obdavčitve energije (EUR/toe), »Implicit tax rate on energy«). Vse vrednosti kazalcev, ki jih objavlja EUROSTAT, so vsako leto osvežene za obdobje do zadnjega objavljenega leta, zato se lahko podatki nekoliko razlikujejo od predhodno objavljenih. Podatki omogočajo primerjavo med državami.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  1
Točnost:                          1
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1