KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Indeks srečnega planeta (HPI) države razvršča po tem, kako učinkovito zagotavljajo svojim prebivalcem pogoje, da živijo dolgo in srečno življenje brez pretiranega izčrpavanja naravnih virov. Slovenija se  je glede na HPI v letu 2019 uvrstila na 53. mesto na svetu (izmed 152. držav, vključenih v izračun) in na 12. mesto med državami EU-27 in Združenim kraljestvom.  Kljub temu, da se je v Sloveniji med letoma 2016 in 2019 ekološki odtis na prebivalca povečal, pa se je vrednost HPI povečala iz 44,5 na 47,9. Vzrok je v nekoliko daljši pričakovani življenjski dobi in večjem zadovoljstvu z življenjem. V letu 2020 se je HPI še povišal na 48,7, predvsem na račun manjšega ekološkega odtisa.


Kazalec prikazuje Indeks srečnega planeta (HPI) za Slovenijo za obdobje 2006 do 2020 ter za izbrane države sveta ter EU-27 in Združeno kraljestvo v letu 2019.

Indeks srečnega planeta (HPI) je kazalec trajnostne blaginje, ki pri svojem izračunu upošteva tudi podatke o pritiskih na okolje. Leta 2006 ga je razvila fundacija New Economics. Sestavljajo ga naslednji kazalci:

  • Blaginja – pove, kako zadovoljni so prebivalci posamezne države z življenjem na splošno. Pri tem je uporabljena lestvica od nič do deset, ki jo objavlja Sustainable development solutions network. Sestavljena je na podlagi podatkov, zbranih v okviru Gallupove svetovne ankete;
  • Pričakovana življenjska doba - pove, kakšno je število let, ki naj bi jih povprečna oseba živela v posamezni državi, glede na Razvojni program Združenih narodov (UNDP);
  • Ekološki odtis – pove povprečno površino Zemlje (v globalnih hektarjih, gha ali gha/prebivalca), ki jo prebivalstvo potrebuje za  ohranjanje svojega načina življenja. Pristojna organizacija za izračun ekološkega odtisa je Global footprint network.

HPI države razvršča po tem, kako učinkovito zagotavljajo svojim prebivalcem, da živijo dolgo in srečno življenje, brez pretiranega izčrpavanja naravnih virov. Izračunamo ga tako, da pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu pomnožimo z ocenjenim zadovoljstvom z življenjem ter zmnožek delimo z ekološkim odtisom. HPI  je ponderiran tako, da postopno daje višje rezultate državam z nižjimi ekološkimi odtisi. 


Grafi

Slika SE11-1: Indeks srečnega planeta (HPI), po komponentah, Slovenija, 2006 - 2020
Viri: 

Happy Planet Index, 2020

Prikaži podatke

Pričakovana življenjska doba [ Leta]

Dobro počutje [0-10]

Ekološki odtis [(gha/prebivalca) ]

Indeks srečnega planeta [Indeks]

2006

78

5,81

5,66

40

2007

78,40

5,82

5,84

39,59

2008

78,70

5,82

5,74

40,12

2009

79,10

5,83

4,90

43,20

2010

79,40

6,08

5,10

43,97

2011

79,70

6,04

5,08

43,85

2012

80

6,06

4,68

45,62

2013

80,30

5,97

4,57

45,80

2014

80,50

5,68

4,59

44,10

2015

80,70

5,74

4,87

43,37

2016

80,90

5,94

4,87

44,53

2017

81

6,17

4,90

45,78

2018

81,20

6,25

4,99

45,80

2019

81,30

6,67

5,05

47,90

2020

80,30

6,46

4,42

48,70

Slika SE11-2: Indeks srečnega planeta (HPI), izbrane države, podatki 2019
Viri: 

Happy Planet Index, 2019

Prikaži podatke

Indeks srečnega planeta [Indeks]

Kostarika

62,10

Vanuatu

60,40

Kolumbija

60,20

Španija

52,30

Francija

51,80

Italija

50,70

Slovenija

47,90

Slovaška

46,60

G7

46,10

Danska

45,30

EU-27

44,90

Centralnoafriška republika

25,20

Mongolija

24,50

Katar

24,30

Slika SE11-3: Indeks srečnega planeta (HPI), EU-27 in Združeno kraljestvo, 2019
Viri: 

Happy Planet Index, 2019

Prikaži podatke

Pričakovana življenjska doba [ Leto]

Dobro počutje [0-10]

Ekološki odtis [(gha/prebivalca) ]

Indeks srečnega planeta [Indeks]

Združeno kraljestvo

81,30

7,16

3,95

56

Nizozemska

82,30

7,43

4,59

54,90

Nemčija

81,30

7,04

4,44

52,70

Španija

83,60

6,46

4,14

52,30

Francija

82,70

6,69

4,41

51,80

Finska

81,90

7,78

5,76

51,30

Irska

82,30

7,25

5,20

51,10

Italija

83,50

6,45

4,45

50,70

Švedska

82,80

7,40

5,61

50,50

Ciper

81

6,14

3,97

49,40

Grčija

82,20

5,95

4,04

48,80

Slovenija

81,30

6,67

5,05

47,90

Češka

79,40

6,97

5,40

46,80

Avstrija

81,50

7,20

6,05

46,80

Slovaška

77,50

6,24

4,22

46,60

Portugalska

82

6,10

4,78

46,30

Romunija

76

6,13

3,93

46,20

Hrvaška

78,50

5,63

3,64

46,20

Madžarska

76,90

6

4,07

45,40

Danska

80,90

7,69

7,05

45,30

Poljska

78,70

6,24

4,77

45

Malta

82,50

6,73

6,50

43,60

Belgija

81,60

6,77

6,69

42,50

Bolgarija

75

5,11

3,83

40,10

Litva

75,90

6,06

6,42

36,90

Latvija

75,30

5,97

7,15

34,10

Estonija

78,80

6,03

7,85

34,40

Luksemburg

82,30

7,40

12,59

31,70


Cilji

Indeks srečnega planeta omogoča spremljanje blaginje ob varovanju in trajnostnem izkoriščanju naravnih virov ter ob upoštevanju mej našega planeta.

Strategija razvoja Slovenije 2030 kot osrednji cilj določa »zagotoviti kakovostno življenje za vse«, ki ga je mogoče uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, z upoštevanjem omejitev in zmožnosti planeta. Nadalje poudarja naslednje razvojne cilje, katerih izvajanje spremlja tudi indeks srečnega planeta:

  • Zdravo in aktivno življenje
  • Trajnostno upravljanje naravnih virov
  • Nizkoogljično in krožno gospodarstvo

Indeks srečnega planeta nam pomaga odgovoriti na vprašanje, ali lahko živimo dolgo in srečno življenje, brez, da bi s svojimi dejanji škodili okolju.

V Sloveniji je indeks srečnega planeta (HPI) leta 2006 znašal 40. Od takrat je vrednost indeksa postopoma naraščala in leta 2020 dosegla najvišjo vrednost (48,7). Vzrok je v tem, da se je pričakovana življenjska doba podaljšala na 80,3 leta v primerjavi z 78 leti v letu 2006. Zmanjšal se je tudi ekološki odtis, kar je bila posledica ukrepov proti pandemiji COVID-19. Ocena počutja je bila najvišja v letu 2019 (6,7). Slednja je sprva naraščala, po letu 2012 pa doživela manjši upad. V zadnjih letih se je ta vrednost ponovno povišala. Najvišja vrednost ekološkega odtisa je bila izmerjena v letu 2007 (5,8 gha/prebivalca), najnižja pa v letih 2013 in 2014 (4,6 gha/prebivalca) ter 2020 (4,4 gha/prebivalca).

V preračun HPI je bilo v letu 2019 vključenih 152 držav sveta. Slovenija se nahaja na 53. mestu (v letu 2016 je bila na 67. mestu od 140 zajetih držav). Glede na HPI, so v najboljšem položaju prebivalci Kostarike (HPI = 62,1), Vanuata (HPI = 60,74) in Kolumbije (HPI=60,2), v najslabšem pa prebivalci Katarja (HPI = 24,3), Mongolije (HPI = 24,5) in Centralnoafriške republike (HPI = 25,2). Povprečna vrednost HPI indeksa za države EU-27 je 44,9, za države G7 pa 46,1.

Izmed držav EU-27 in Združenega kraljestva, imajo najvišji HPI Združeno kraljestvo (56,0), sledita Nizozemska (54,9) in Nemčija (52,7). Najnižji HPI beleži Luksemburg (31,7), ki je v svetu dosegel 143. mesto od 152. držav. Poleg Luksemburga najnižji HPI dosegata še Latvija (34,1) in Estonija (34,4).

Poleg čim višje ocene počutja in pričakovane življenjske dobe je za doseganje višjega HPI zelo pomemben tudi ekološki odtis. Večji kot je, večja je verjetnost, da bo vrednost HPI manjša. Če pogledamo podatke, ki so potrebni za izračun HPI Luksemburga, lahko vidimo, da je pričakovana življenjska doba visoka (82,3 let), prav tako je počutje ocenjeno visoko v primerjavi z ostalimi državami. Nizek rezultat na lestvici je mogoče pripisati zelo visokemu ekološkemu odtisu (12,59 gha na prebivalca), ki je najvišji na svetu. Na primeru HPI Luksemburga vidimo, kako zelo pomemben je ekološki odtis v oceni HPI. Vrednost ekološkega odtisa tako v Sloveniji kot drugod narašča (Kazalec SE08), saj ljudje vztrajno koristijo naravne vire in to preko biološke zmogljivosti planeta.

Indeks srečnega planeta ne upošteva ekonomskega vidika, ki je večinoma na prvem mestu, ko ocenjujemo razvitost države. Prioriteta družbe je gospodarska rast, ki pa sama po sebi ne pomeni boljšega življenja za prebivalce, še posebej ne v bogatih državah. Države z visokim BDP-jem se tako na lestvici  HPI velikokrat uvrščajo nizko. Katar ima na primer enega največjih BDP-jev na svetu (62.088 $ na prebivalca v letu 2019), na letvici HPI pa je najslabša država na svetu.


Cilji povzeti po: Wellbeing Economy Alliance, https://neweconomics.org/uploads/files/54928c89090c07a78f_ywm6y59da.pdf

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: HPI združuje tri elemente, ki dokazujejo, kako učinkovito prebivalci različnih držav uporabljajo naravne vire za dolgo in srečno življenje. Podatki o dobrem počutju se zbirajo v okviru raziskave Gallup World, podatki o pričakovani življenjski dobi  pa v okviru ZN. Podatke za izračun ekološkega odtisa izračunava GFN (Global Footprint Network) na podlagi podatkov  ZN .

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: HPI se izračuna po naslednji formuli:

HPI = dobro počutje x pričakovana življenjska doba / ekološki odtis

Dobro počutje: kako zadovoljni so ljudje z življenjem na splošno, na lestvici od nič do deset, na podlagi podatkov, zbranih v okviru raziskave Gallup World. Podatke zbira Sustainable development solutions network

Pričakovana življenjska doba: Povprečno število let, ki naj bi jih človek živel v vsaki državi, na podlagi podatkov, ki jih zbirajo ZN.

Ekološki odtis: povprečna površina Zemlje (v globalnih hektarjih, gha ali gha/prebivalca), ki jo prebivalstvo potrebuje za  ohranjanje svojega načina življenja. Podatke zbira Global footprint network.

Natančen opis izračuna HPI je opisan tukaj: https://happyplanetindex.org/wp-content/themes/hpi/public/downloads/happy-planet-index-methodology-paper.pdf.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

HPI in njegovi elementi, Slovenija, 2019

Leta

0-10

(gha/prebivalca)

%

Indeks;

z-vrednost

https://happyplanetindex.org/hpi/

2006 - 2020

Najnovejši podatki za leto 2020.

Letno

23.05.2023

da

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

HPI v EU27 in Združenem kraljestvu, 2019

Indeks

 

https://happyplanetindex.org/hpi/

2019

Najnovejši podatki za leto 2020

Letno

23.05.2023

Drugi viri in literatura


Povezani kazalci