KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

V povprečju v Sloveniji gospodinjstva na člana porabijo največ sredstev za prevoz, stanovanje ter hrano in brezalkoholno pijačo, za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu pa  sredstva samo za stanovanje in hrano predstavljajo skoraj 46 % izdatkov od vseh življenjski potrebščin. V najnižji dohodkovni skupini se pojavlja energetska revščina. Statistični podatki kažejo, da so gospodinjstva med večjimi onesnaževalci z izpusti onesnaževal v zrak (zlasti s CO2, HFC in CO) in od vseh dejavnosti plačujejo največ okoljskih davkov.


Kazalec prikazuje deleže porabljenih denarnih sredstev za življenjske potrebščine, zmožnosti gospodinjstev za plačilo stanovanjskih stroškov, obremenjenost gospodinjstev z okoljskimi davki ter vlogo gospodinjstev pri izpustih onesnaževal v zrak v Sloveniji. Kazalec prikazuje tudi povprečno porabljena denarna sredstva za življenjske potrebščine v EU ter delež celotne porabe gospodinjstev EU za mobilnost po posameznih državah.

Gospodinjstva so razvrščena v pet kvintilov glede na skupna razpoložljiva sredstva gospodinjstva. V prvem kvintilu je razvrščenih 20 % gospodinjstev z najnižjimi dohodki, v petem kvintilu pa 20 % gospodinjstev z najvišjimi dohodki.

Enotne mednarodne opredelitve energetske revščine ni, se pa običajno najpogosteje navaja slednja: energetsko revna so tista gospodinjstva, ki za zagotavljanje primerno toplega stanovanja in druge energetske storitve porabijo več kot 10 % svojih dohodkov.

NAMEA je matrika nacionalnih računov, ki vključuje okoljske račune. Gre za izpuste v zrak, ki izhajajo iz nacionalnega gospodarstva, razdeljenega po gospodarskih dejavnostih glede na standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) in gospodinjstev.


Grafi

Slika PG06-1: Povprečno porabljena denarna sredstva gospodinjstev
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (10. maja 2021)

Prikaži podatke

Hrana in brezalkoholna pijača [% ]

Alkoholne pijače, tobak, mamila [% ]

Obleka in obutev [% ]

Stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo gorivo [% ]

Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj [% ]

Zdravstvo [% ]

Prevoz [% ]

Komunikacije [% ]

Rekreacija in kultura [% ]

Izobraževanje [% ]

Hoteli in restavracije [% ]

Različno blago in storitve [% ]

2000

18,17

1,91

8,13

10,05

6,83

1,65

16,05

2,85

8,51

0,82

5,22

9,74

2003

16,35

2,02

7,69

10,38

6,07

1,58

15,18

4,08

9,79

0,84

5,24

9,78

2005

14,46

2,11

6,97

10,55

6,32

1,48

16,64

4,34

9,46

0,91

4,06

9,59

2007

13,94

2,11

6,86

10,83

6,60

1,62

15,29

4,46

8,95

0,81

3,45

9,67

2010

14

1,87

6,40

11,85

6,27

2,21

14,26

4,45

9,66

0,87

3,85

9,96

2012

14,29

1,85

5,84

13,63

4,71

2,33

16,83

4,95

8,75

0,92

3,15

10

2015

13,70

1,86

5,94

13,12

4,41

2,24

18,47

5,07

7,52

0,92

5,08

10,58

2018

13,19

1,64

6,16

12,81

5,26

2,64

19,59

4,76

8,31

0,88

6,07

10,26

Slika PG06-2: Energetska revščina - Povprečna razpoložljiva sredstva gospodinjstev porabljena za elektriko, plin in druga goriva v stanovanjih
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (10. maja 2021)

Prikaži podatke

1. kvintil [%]

2. kvintil [%]

3. kvintil [%]

4. kvintil [%]

5. kvintil [%]

2000

13,10

9,10

7,60

6,50

4,30

2003

12,40

9

7,10

6

4,20

2006

13,90

9,30

7,40

5,80

4,20

2007

14,30

9,90

7,60

6

4

2009

15,90

10,40

7,90

6

4,10

2010

17,40

10,40

7,90

6,10

4,30

2012

18,90

12,10

9,20

6,60

4,40

2015

17,70

10,10

7,70

5,90

4

Slika PG06-3: Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški za gospodinjstva
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (10. maja 2021)

Prikaži podatke

Veliko breme [%]

Srednje veliko breme [%]

Niso breme [%]

2008

35

51

14

2009

36

53

11

2010

37

52

11

2011

40

51

10

2012

36

53

11

2013

38

52

10

2014

37

52

12

2015

33

53

15

2016

32

53

15

2017

36

53

12

2018

35

53

12

2019

32

53

15

Slika PG06-4: NAMEA izpusti v zrak po dejavnostih (2018)
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (10. maja 2021)

Prikaži podatke

Rudarstvo [Gg, Mg]

Predelovalne dejavnosti [Gg, Mg]

Oskrba z električno energijo, plinom in paro [Gg, Mg]

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja [Gg, Mg]

Gradbeništvo [Gg, Mg]

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil [Gg, Mg]

Promet in skladiščenje [Gg, Mg]

Gostinstvo [Gg, Mg]

Informacijske in komunikacijske dejavnosti [Gg, Mg]

Finančne in zavarovalniške dejavnosti [Gg, Mg]

Poslovanje z nepremičninami [Gg, Mg]

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti [Gg, Mg]

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti [Gg, Mg]

Izobraževanje [Gg, Mg]

Zdravstvo in socialno varstvo [Gg, Mg]

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti [Gg, Mg]

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo [Gg, Mg]

Gospodinjstva [Gg, Mg]

CO2 (Gg)

0,60

20,00

31,21

0,66

6,13

4,64

9,20

0,78

0,43

0,26

0,29

1,45

0,37

0,46

0,54

0,28

1,91

20,79

Biomasa CO2 (Gg)

0,01

13,85

10,11

0,11

1,54

0,96

1,85

0,14

0,09

0,05

0,05

0,27

0,06

0,07

0,08

0,05

0,08

70,64

N2O (Mg)

0,22

2,68

3,00

6,01

2,38

1,26

2,82

0,16

0,10

0,06

0,05

0,31

0,05

0,05

3,76

0,05

70,38

6,65

CH4 (Mg)

11,39

0,28

2,14

19,41

0,03

0,01

0,03

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

61,01

5,64

HFC (Mg)

0

15,47

0

3,68

0

0

0,37

5,45

0,96

1,18

3,17

7,29

4,49

7,36

9,94

2,06

0

38,57

NOx (Mg)

0,51

15,55

12,61

0,68

8,67

5,70

12,53

0,97

0,52

0,32

0,37

1,77

0,47

0,58

0,68

0,34

13,94

23,79

SOx (Mg)

0,04

44,61

43,49

0,02

0,23

0,10

0,75

0,30

0,06

0,07

0,17

0,41

0,27

0,39

0,52

0,11

0,10

8,37

NH3 (Mg)

0,00

0,16

0,00

0,18

0,04

0,04

0,05

0,01

0,01

0,01

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

92,57

6,89

NMVOC (Mg)

3,25

30,24

0,51

0,65

1,10

0,61

1,21

0,12

0,07

0,05

0,04

0,25

0,07

0,08

0,10

0,05

23,09

38,51

CO (Mg)

0,06

15,90

1,39

0,08

1,35

0,86

2,05

0,16

0,11

0,08

0,06

0,39

0,14

0,11

0,13

0,09

3,85

73,17

PM10 (Mg)

5,15

9,07

3,12

1,04

8,11

1,15

2,20

0,20

0,12

0,08

0,07

0,40

0,10

0,12

0,14

0,08

5,92

62,95

PM2,5 (Mg)

0,76

10,25

3,21

1,26

2,39

0,95

1,86

0,17

0,10

0,06

0,07

0,34

0,09

0,11

0,13

0,07

3,88

74,29

Slika PG06-5: Okoljski davki po dejavnosti (mio €)
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije (10. maja 2021)

Prikaži podatke

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo [mio EUR]

Rudarstvo [mio EUR]

Predelovalne dejavnosti [mio EUR]

Oskrba z električno energijo, plinom in paro [mio EUR]

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja [mio EUR]

Gradbeništvo [mio EUR]

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil [mio EUR]

Promet in skladiščenje [mio EUR]

Gostinstvo [mio EUR]

Informacijske in komunikacijske dejavnosti [mio EUR]

Finančne in zavarovalniške dejavnosti [mio EUR]

Poslovanje z nepremičninami [mio EUR]

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti [mio EUR]

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti [mio EUR]

Izobraževanje [mio EUR]

Zdravstvo in socialno varstvo [mio EUR]

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti [mio EUR]

Gospodinjstvo [mio EUR]

2008

0,79

0,27

158,57

33,31

9,47

3,80

74,45

54,83

0,74

0,37

9,88

0,31

1,69

0,60

0,29

0,59

0,19

767,86

2009

0,69

0,26

187,42

30,78

9,51

4,02

45,41

62,57

0,88

0,37

9,49

0,25

1,62

1,17

0,30

0,56

0,20

903,58

2011

0,48

0,23

182,67

51,05

9,73

4,33

72,16

60,47

0,96

0,38

10,66

0,33

1,81

1,13

0,26

0,48

0,30

877,51

2012

0,81

0,39

185,03

62,11

10,36

13,53

79,77

74,91

1,08

0,37

8,72

0,33

1,57

1,21

0,33

0,59

0,34

945,46

2015

1,62

0,92

232,77

121,32

13,17

16,84

73,34

89,65

1,48

0,50

8,94

0,56

3,14

1,51

0,58

0,72

0,58

940,03

2016

2,75

0,98

245,63

97,50

12,30

17,57

68,79

109,58

1,79

0,51

8,99

0,60

2,09

1,50

0,75

0,95

0,61

988,79

2017

3,27

1,18

214,62

112,25

12,04

16,07

69,77

119,89

1,63

0,62

9,78

0,59

2,65

1,90

0,96

1,31

0,60

1030,38

2018

3,59

1,28

211,50

120,92

12,35

16,29

77,69

124,40

1,87

0,75

9,06

0,65

3,04

2,06

1,21

1,58

0,66

1017,52

2019

4,51

1,43

246,49

126,61

14,40

32,11

87,53

83,75

3,36

1,91

9,64

1,12

5,31

2,77

1,49

1,75

1,12

973,05

Slika PG06-6: Poraba sredstev v gospodinjstvih za življenjske potrebščine, EU 27, 2019
Viri: 

Eurostat (10. maja 2021)

Slika PG06-7: Prevoz, EU 27, 2019 ( % vseh izdatkov gospodinjstev)
Viri: 

Eurostat (10. maja 2021)


Cilji

Predlog 8. okoljskega akcijskega programa predlaga šest prednostnih ciljev, med katerimi je:

 • zmanjšanje okoljskih in podnebnih pritiskov, povezanih s proizvodnjo in potrošnjo (zlasti na področju energetike, industrijskega razvoja, stavb in infrastrukture, mobilnosti in prehranskega sistema).

 


Izdatki gospodinjstev pomenijo znesek izdatkov za končno potrošnjo gospodinjstev za zadovoljitev njihovih vsakdanjih potreb, kot so: hrana, oblačila, stanovanja, energija, prevoz, zdravstveni stroški, prosti čas in razne druge storitve. Potrošniki lahko dosežejo velike spremembe, denimo z izbiro in nakupom določenih izdelkov in storitev, ki so za okolje manj obremenjujoče. Vse več je izdelkov, katerih proizvodnja manj obremenjuje okolje, imajo daljšo življenjsko dobo in je njihove dele po izrabi možno ponovno uporabiti ali reciklirati. Izdelke je mogoče tudi najeti ali si jih izposoditi. Podobno je pri storitvah.

Povprečno porabljena denarna sredstev gospodinjstev

Po podatkih SURS so gospodinjstva v letu 2018 porabila za življenjske potrebščine povprečno 19.560 EUR. Izdatki za življenjske potrebščine se ves čas višajo, saj so bili leta 2000 ocenjeni na 11.519 EUR. V povprečju se je najbolj znižal delež izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače (iz 18,17 % leta 2000 na 13,19 % leta 2018), najbolj sta se povečala deleža za prevoz (iz 16,05 % leta 2000 na 19,59 % leta 2018) in stanovanja (iz 10,05 % leta 2000 na 12,81 % leta 2018). Izdatki za prevoz, hrano in brezalkoholno pijačo ter stanovanje, vodo, elektriko, plin in druga goriva  so predstavljali 45.59 % vseh izdatkov za življenjske potrebščine, to je zelo blizu  polovice stroškov. Nekoliko so se znižali tudi izdatki za obleko in obutev ter stanovanjsko in gospodinjsko opremo. Sicer že tako nizki izdatki so nekoliko porasli za zdravstvo in komunikacije ter hotele in restavracije.

Najvišji delež izdatkov za življenjske potrebščine leta 2018 so imela gospodinjstva v prvem, drugem in tretjem dohodkovnem razredu. Gospodinjstva v prvem kvintilu so največ svojih izdatkov namenili za hrano in brezalkoholne pijače - 20,24 %- ter za stanovanja, 22,14 %. V enakem opazovanem obdobju pa je najvišjima dohodkovnima razredoma največji delež porabe pomenila komunikacija; četrti kvintil z 20,86 % in peti kvintil z 22,84 %.

Energetska revščina - Povprečna razpoložljiva sredstva gospodinjstev porabljena za elektriko, plin in druga goriva v stanovanjih

Energetska revščina se pojavi takrat, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev (tople sanitarne vode, razsvetljave ipd.) po sprejemljivi ceni. Vzrok je torej finančna nezmožnost investicije v primerno izolacijo ali kurišča z boljšim izkoristkom oz. virom goriva.

Podatki iz opazovanega obdobja 2000 – 2015 kažejo, da je energetska revščina ves čas prisotna pri najnižji dohodkovni skupini. Leta 2015 je bil delež najnižje dohodkovne skupine 17,7 % in delež skupine nad njo 10,1 % (za ta razred se je dvignila nad deset po letu 2009), kar je skupaj nekaj več kot četrtina. Pri ostalih treh skupinah (3., 4. in 5. kvintil) pa je energetska revščina relativno nizka in »stabilna« oziroma se rahlo niža.

Na pojav energetske revščine najbolj vplivajo dohodki, cene energentov in njihova poraba; ta pa je odvisna od ravnanja stanovalcev in energetske učinkovitosti stanovanj. 

Eko sklad nudi več ukrepov izrecno za zmanjševanje energetske revščine, ki zmanjšujejo stroške za energijo in izboljšujejo kvaliteto bivanja, denimo 100 % subvencije za določene naložbe pri obnovi stanovanjskih stavb.  

Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški za gospodinjstva

Pomemben vidik kakovosti bivanja je tudi to, kako ljudje subjektivno dojemajo svoj položaj. Podatki so povzeti po SURS. Gospodinjstev, ki so ocenila, da so stanovanjski stroški srednje veliko breme, je bilo leta 2019 približno 53 %; ta delež je precej konstanten skozi vsa leta opazovanja. Tistih, ki so menili, da jim to predstavlja veliko breme, je bilo 32 % - to je skoraj tretjina gospodinjstev; v glavnem se ta delež rahlo znižuje, je pa leta 2011 bil najvišji s 40 %. Da jim stanovanjski stroški ne predstavljajo nikakršnega bremena trdi 15%  anketiranih gospodinjstev. Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški je daleč najvišja v gospodinjstvih, ki sodijo v prvi razred najnižje dohodkovne skupine in je znašala 16,3 %. Hkrati pa stanovanjski stroški v največji meri obremenjuje enočlanska gospodinjstva.

NAMEA izpusti v zrak po dejavnostih

NAMEA je matrika nacionalnih računov, ki vključuje okoljske račune. Podatki so predstavljeni za leta 2018 – 2018 in prikazujejo izpuste v zrak za dvanajst parametrov:

CO2, biomasa, N20, CH4, HFC, NOx, SOx, NH3, NMVOC, CO, PM10 in PM2,5.

Po podatkih SURS so izpusti v zrak pri različnih dejavnostih različni in se pri večini dejavnostih z leti nekoliko nižajo. Kot kaže so gospodinjstva velik onesnaževalec, saj pri več onesnaževalih dosegajo od vseh dejavnosti najvišje vrednosti izpustov v zrak; npr. za CO2, pri biomasi, PM10 in PM2,5, CO, HFC ter NMVOC. Med ostalimi dejavnostmi imajo visoke izpuste v zrak nekaterih onesnaževal še: kmetijstvo (predvsem CH4 in NH3 ter N20), predelovalne dejavnosti (zlasti CO2, biomaso, HFC, NOx, SOx in NMVOC, PM10 in PM2,5 ter CO). Oskrba z električno energijo ima velike izpuste NOx in SOx ter predvsem CO2. Prašni delci so močno prisotni v gradbeništvu, zraven pa še NOx in Co2.  Pri prometu sta v največji meri izpostavljena zlasti NOx in CO2. Gostinstvo ima od vseh onesnaževal najvišje HFC izpuste. Zanimivo, da imajo zelo velike izpuste HFC v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, podobno tudi v javni upravi, izobraževanju in zdravstvu; to gre zelo verjetno na račun velike uporabe klimatskih in hladilnih naprav.

Okoljski davki po dejavnostih

Pri plačevanju različnih mesečnih položnic gospodinjstva plačujejo tudi okoljske davke. Okoljski davek so dolžni plačati poslovni subjekti in gospodinjstva zaradi onesnaževanja okolja. Iz podatkov opazovanega obdobja 2008 – 2019 je razvidno, da z leti naraščajo. Po podatkih SURS so daleč največji plačniki okoljskih davkov gospodinjstva; leta 2019 so plačala 973.05 mio €. Sledijo jim predelovalne dejavnosti (246.49 mio  €); oskrba z električno energijo, plinom in paro (126.61 mio €); trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ( 87.53 mio €) ter promet (83.75 mio €); pri slednjem so se okoljski davki znižali za več kot polovico v zadnjih treh letih). Toda skupna vsota plačanih davkov teh štirih dejavnosti predstavlja le polovico vsote okoljskih davkov, ki jih plačujejo gospodinjstva.

Ločimo štiri skupine okoljskih davkov: davki na energijo (upoštevajo se goriva - med davke na energijo so vključeni davki zaradi onesnaževanja z izpusti CO2.), davki na promet (lastništvo vozil in letne cestne dajatve), davki na onesnaževanje (povezani z obremenjevanjem ali oceno izpustov škodljivih snovi v zrak ali odpadnih voda v vode ter z upravljanjem trdnih odpadkov in hrupa) in davki na rabo naravnih virov (vodna povračila).

Po podatkih SURS so v letu 2019 vse dejavnosti skupaj plačala 23.62 mio € davkov za onesnaževanje; od te vsote pa so gospodinjstva prispevala 22.21 mio €.

Ti podatki lahko navedejo k naslednjemu razmisleku. Po eni strani si gospodinjstva ta plačila lahko zmanjšajo z bolj učinkovito rabo vseh virov in z bolj trajnostnim načinom življenja. Po drugi strani pa nizki okoljski davki pri dejavnostih, ki imajo poznano velik vpliv na okolje, kažejo, da bi bilo dobro ponovno razmisliti o davčnem sistemu oziroma podeljevanju okolju škodljivih subvencij.

Poraba sredstev v gospodinjstvih EU za življenjske potrebščine, 2019

Če pogledamo sestavo izdatkov gospodinjstev EU-27 glede na namen porabe po glavnih 10 kategorijah COICOP na podlagi trenutnih cenovnih številk, je bilo skoraj četrtina izdatkov gospodinjstev EU-27 (23,5 % vseh oz. 12,3 % BDP) namenjeno za „stanovanja, voda, elektrika, plin in druga goriva“. Drugi veliki deleži so opaženi pri „Prevozu“ (13,1 % celotnega ali 6,9 % BDP), „Hrani in brezalkoholnih pijačah“ (13,0 % celotnega ali 6,8 % BDP) in „Razni proizvodi in storitve“ (11,2 % celotnega ali 5,9 % BDP). „Stanovanja, voda, elektrika, plin in druga goriva“, „Promet“ in „Hrana in brezalkoholne pijače“ predstavljajo skoraj polovico vseh izdatkov gospodinjstev (49,6 %) (Eurostat).

Delež celotne porabe gospodinjstev za prevoz v državah EU, 2019

Po podatkih Eurostat za leto 2019 so največji delež izdatkov gospodinjstev za »promet« ugotovili v Sloveniji (17,0 %), Luksemburgu (16,0 %) in Litvi (15,8 %), najnižje pa na Slovaškem (6,5 %), na Hrvaškem (9,4 %) in Češki (10,0 %).

Politični okvir

- Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri pod naslovom Trajnostna potrošnja in proizvodnja izpostavlja med drugim izboljšanje izdelkov in spreminjanje vzorcev potrošnje. Sprememba vzorcev potrošnje zasebnih in javnih kupcev bo pomagala spodbuditi učinkovitost rabe virov ter  ustvarila neposredne neto prihranke pri stroških. Za pomoč pri usmerjanju odločitev potrošnikov so potrebne točne informacije, ki temeljijo na vplivih življenjske dobe in stroških. Potrošniki lahko prihranijo stroške s »pridelavo« manjših količin odpadkov in kupovanjem izdelkov, ki imajo dolgo življenjsko dobo ali jih je mogoče hitro popraviti ali reciklirati. Novi podjetniški modeli, pri katerih se izdelki najamejo in ne kupijo, lahko zadovoljijo potrebe potrošnikov z manjšo rabo virov v življenjski dobi.«

- Sedmi okoljski akcijski program do 2020 (7 EAP) – „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ med ukrepi predlaga: oblikovanje skladnejšega političnega okvira za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, po potrebi tudi z združitvijo obstoječih instrumentov v skladen zakonski okvir; spodbujanje povpraševanja potrošnikov po okoljsko trajnostnih proizvodih in storitvah s politikami, ki spodbujajo njihovo dostopnost, cenovno ugodnost, funkcionalnost in privlačnost; razvoj kazalnikov in realističnih ter dosegljivih ciljev za zmanjšanje splošnega vpliva potrošnje; in da bodo določeni cilji za zmanjšanje okoljskega vpliva potrošnje za celotno življenjsko dobo, zlasti v sektorjih prehrane, stanovanj in mobilnosti.

- Predlagani cilji osmega okoljskega akcijskega programa EU je pospešiti prehod na podnebno nevtralno, z viri učinkovito in regenerativno gospodarstvo, ki planetu vrne več, kot je treba. Priznava, da so blaginja in blaginja človeka odvisni od zdravih ekosistemov, v katerih delujemo. Na podlagi evropskega zelenega dogovora ima naslednjih šest prednostnih ciljev:

 • doseganje cilja zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050;
 • povečanje prilagoditvenih zmogljivosti, krepitev odpornosti in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe;
 • napredovanje k modelu regenerativne rasti, ločitev gospodarske rasti od rabe virov in degradacije okolja ter pospešitev prehoda v krožno gospodarstvo;
 • zasledovanje ambicije brez onesnaževanja, vključno z zrakom, vodo in tlemi, ter varovanje zdravja in dobrega počutja Evropejcev;
 • zaščita, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter krepitev naravnega kapitala (zlasti zraka, vode, tal in gozdov, sladkovodnih, mokriščnih in morskih ekosistemov);
 • zmanjšanje okoljskih in podnebnih pritiskov, povezanih s proizvodnjo in potrošnjo (zlasti na področju energetike, industrijskega razvoja, stavb in infrastrukture, mobilnosti in prehranskega sistema).

- Cilji trajnostnega razvoja. V okviru 1. cilja globalnih ciljev trajnostnega razvoja so se države zavezale izkoreniniti skrajno revščino, prepoloviti število ljudi, ki živijo pod pragom revščine, in krepiti socialnovarstvene sisteme, dostop do dobrin ter poskrbeti za večjo vzdržljivost najrevnejšega prebivalstva.

- Okoljski dolg

Dan globalnega okoljskega dolga za leto 2019 je bil 29. julija, za EU 10. maja, za Slovenijo že 27. aprila. To je dan v letu, ko človeška poraba že preseže količino naravnih virov, kot bi jih lahko Zemlja obnovila v obdobju dvanajstih mesecev. Okoljski dolg se računa na podlagi okoljskega (ekološkega) odtisa. Kazalec o okoljskem odtisu sodi med najbolj razširjene in priznane integrirane kazalce trajnosti. Okoljski odtis je bil sprejet kot strateški kazalec tako v Strategiji razvoja Slovenije kot v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja. Do leta 2030 je cilj Slovenije zmanjšanje okoljskega odtisa za 20 %.


Cilji so povzeti po: Predlog 8. okoljskega akcijskega programa EU do leta 2030

Podatki za Slovenijo:
Metodologija zbiranja podatkov:

PG2-1: Podatki so na voljo za obdobje 2000-2018. Ker se raziskovanje ne izvaja vsako leto, se pojavljajo večletni presledki. . Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenj, Poraba gospodinjstev. Izdatki za življenjske potrebščine so razvrščeni po Evropski klasifikaciji individualne potrošnje po namenu – COICOP. Od leta 2012  se raziskovanje ne bo več izvajalo vsako leto, ampak z večletnimi presledki.PG6-2:  Podatki so na voljo od 2000-2015. Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Energetika, Proizvodnja in poraba energije, Energetska revščina. Podatki za 2011, 2013 in 2014 niso na volji. Podatke SURS objavlja kot eksperimentalne, ker metodologije za izračun kazalnikov za oceno obsega energetske revščine niso dokončno razvite in prav tako še ni dokončen tudi nabor kazalnikov za spremljanje energetske revščine. Ključne statistike, ki jih objavljajo, so kazalniki, ki se nanašajo na dohodke gospodinjstev, njihove izdatke za energijo ter na stanovanjske razmere. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti se je SURS eksperimentalnega ocenjevanja obsega energetske revščine v Sloveniji v letu 2021 lotili na nov način, in sicer z uporabo več različnih kazalnikov.

PG6-3: Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Kakovost življenja, Življenjski pogoji, Finančne zmožnosti gospodinjstev (SILC), Finančna bremena. Podatki so na voljo za obdobje 2008-2019. Rezultati statističnega raziskovanja SILC izhajajo iz ankete, izvedene v začetku posameznega leta, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto pred izvedbo ankete. Stanovanjski stroški vključujejo vse stroške povezane s stanovanjem - morebitni stanovanjski ali hipotekarni kredit, najemnino, zavarovanje, stroške za elektriko, vodo, plin, ogrevanje ipd.

PG6-4: Podatki so na voljo za obdobje 2008-2018. Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju: Okolje, Okoljski računi, Računi NAMEA izpustov v zrak. Dejavnosti so povzete po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).
V letu 2019 je bila na osnovi novega podatkovnega vira izvedena revizija podatkov o izpustih toplogrednih plinov in onesnaževal, ki izvirajo iz cestnega transporta.
Izpusti iz cestnega transporta so se razporedile na vse dejavnosti SKD in ne le na dejavnosti SKD H49, N77, O84, P85, Q86, S96 ter »gospodinjstva – promet«,
kakor so bile prikazane do tedaj. Nova razdelitev se je izvedla za celotno časovno serijo od leta 2008 dalje.PG6-5: Podatki so na voljo za obdobje 2008-2019. Podatki so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu, v poglavju:  Okolje, Okoljski računi Okoljski davki. Dejavnosti so povzete po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008).

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: na sliki PG6-1, PG6-2 in PG6-3 in PG6-7 so predstavljeni % deleži, v PG6-4_CO2 so enote Gg in Mg in v PG6-6 so podatki izraženi v mio €.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Povprečno porabljena denarna sredstev gospodinjstev

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/0878701S.px/

2000-2010

 

2012, 2015, 2018

 

 

 

 

 

Konec leta za določeno obdobje

 

Letno

 

 

 

Večletno

10. maja 2021

Da

Energetska revščina

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1878401S.px

2000 - 2015

Konec leta za preteklo leto

Letno

10. maja 2021

Da

Kolikšno breme predstavljajo stanovanjski stroški

%

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0868225S.px

2008 - 2019

Konec leta za preteklo leto

Letno

10. maja 2021

Da

NAMEA emisije v zrak po dejavnostih (2018)

Gg, Mg

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2719901S.px

2008 - 2018

Konec leta za preteklo leto

Letno

10. maja 2021

Da

Okoljski davki po dejavnostih (mio  €)

Mio EUR

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2771102S.px

2008 - 2019

Konec leta za preteklo leto

letno

10. maja 2021

Da

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah):

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Podatki za druge države

Metodologija zbiranja podatkov:

PG6-6 Podatki zajemajo obdobje med 2009 in 2019. Objavljen je podatek za 2019.

PG6-7 Podatek je za leto 2019. Tabela s podatki ni na voljo.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:
Eurostat zbira podatke o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo v skladu z mednarodno klasifikacijo individualne potrošnje po namenu (COICOP) v okviru ESA2010.

Pri podatkih o porabljenih sredstvih gospodinjstev EU za prevoz ni tabelaričnega prikaza.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Poraba sredstev v gospodinjstvih za življenjske potrebščine, EU 27, 2019

%

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=House...

2019

Septembra za preteklo leto

Letno

10. maja 2021

Prevoz, EU 27, 2019 (% vseh izdatkov gospodinjstev)

%

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=House...

2019

Septembra za preteklo leto

Letno

10. maja 2021

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah):

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi viri in literatura

 1. EUROSTAT: Household consumption by purpose https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_consumption_by_purpose
 2. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, https://www.ekosklad.si/o-eko-sklad
 3. Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, 2011 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
 4. 7 okoljski akcijski program (7 EAP), 2014 http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
 5. Ministrstvo za okolje in prostor, Okoljski dolg, http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8238/
 6. Predlog za 8. okoljski akcijski program do 2030, EK 2020 https://ec.europa.eu/environment/pdf/8EAP/2020/10/8EAP-draft.pdf


Povezani kazalci