KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Količina zbranih in v predelavo oddanih izrabljenih gum (IG) se je v Sloveniji bistveno povečala, ko je bila uvedena proizvajalčeva odgovornost. Letno nastane med 16.000 in 18.000 ton IG, kar je več kot 8 kg na prebivalca. V letu 2009 je bilo 38,18 % IG oddanih v snovno, 59,41 % pa v energetsko predelavo.


Kazalec prikazuje število zbranih in v predelavo oddanih izrabljenih gum.

Izrabljena guma je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči. Izrabljena guma je tudi guma, ki jo njen uporabnik vrne distributerju gum v okviru reklamacije zaradi kakovosti dostavljenega blaga. Izrabljena guma je odpadek, ki se uvršča v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 16 01 03 s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. V skladu z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l.RS, št. 63/09), je guma pnevmatika za osebne avtomobile, avtobuse, tovornjake in priklopna vozila, motorna kolesa, dvokolesa, kmetijska in gozdarska vozila ter stroje (v nadaljnjem besedilu: vozila). Za gume se ne štejejo plašči za kolesa brez motorja (velo plašči) in ščitniki za avtomobile ter zračnice za gume vseh vrst.


Grafi

Slika OD15-1: Količina zbranih in v predelavo oddanih izrabljenih gum
Viri: 

Poročila koncesionarjev, Ministrstvo za okolje in prostor, 2010

Opomba: * - vključena tudi količina 2397 ton iz prejšnjih let

Prikaži podatke
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009
zbrane in v predelavo oddane izrabljene gume t 2485 4668 5067 4467 5327 10250 16300 19080 16862

Cilji

- vzpostavitev enotnega sistema zbiranja izrabljenih avtomobilskih gum na celotnem območju Republike Slovenije,
- preprečevanje neustreznega odlaganja,
- hkratno zagotavljanje različnih možnosti predelave in odstranjevanja.


Sorazmerno z naraščanjem števila registriranih motornih vozil, narašča tudi število nastalih izrabljenih gum (IG). Ravnanje z IG ureja Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, (Ur. l. RS, št. 63/09) v nadaljevanju: Uredba. Uredba je razveljavila Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Ur. l. RS, št. 71/06), ki je določala način in predmet izvajanja javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami na območju Republike Slovenije. Skladno z Uredbo je tako od leta 2010 tudi pri ravnanju z IG uveljavljena razširjena proizvajalčeva odgovornost. Gospodarski subjekti, ki kot prvi dajo gume v promet morajo sami organizirati in financirati ravnanje z izrabljenimi gumami skladno z zahtevami Uredbe.

Javno službo ravnanja z IG so od decembra 2002 do konec leta 2009 izvajali trije koncesionarji. Do avgusta 2006 so storitve javne službe plačevali uporabniki storitev (povzročitelji IG), koncesionarji pa so zbrali okrog 2,5 kg IG na prebivalca letno. Za doseganje večje učinkovitosti sistema ravnanja z IG, je bila v drugi polovici leta 2006 z uvedbo okoljske dajatve uvedena proizvajalčeva odgovornost. Z vidika zbranih količin IG se je ukrep izkazal za uspešnega, količina zbranih in v predelavo oddanih IG se je bistveno povečala. Tako jih je od leta 2007 dalje zbranih več kot 16.000 ton letno (8,2 kg na prebivalca).

Glede povprečne mesečne količine prevzetih IG v posameznih obdobjih od spremembe sistema v letu 2006, lahko ocenimo letno količino nastalih IG med 16.000 in 18.000 ton kar znatno odstopa od ocen, ob vzpostavitvi sistema, da letno nastane 14.000 ton IG. Glede na podatke zbrane v okviru obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum, je letno dano v promet v Republiki Sloveniji okrog 18.000 ton gum.

IG se bodisi snovno ali energetsko predelajo, manjša količina pa jih je oddana v ponovno uporabo oziroma obnovo. Sorazmerno z večjim zajemom IG od leta 2006 dalje, so se povečale tudi količine v predelavo oddanih IG. V letu 2009 je bilo 38,18 % IG oddanih v snovno predelavo, 59,41 % pa v energetsko. Poleg predelave v Sloveniji, so bile IG v predelavo oddane v Avstrijo, na Madžarsko in na Hrvaško.

Odpadne gume so eden največjih in najbolj problematičnih odpadkov zaradi njihove prostornine in dolge razgradljivosti. Merilo za ocenjevanje uspešnosti sistema ravnanja z IG je stopnja predelave, ki v državah Evropske unije v povprečju znaša 85 %. Tudi v Sloveniji skušamo slediti tej (neformalni) ciljni stopnji z uvedenimi ukrepi za dosego tega razmerja, kot so npr. razširjena proizvajalčeva odgovornost, izboljšana organizacija zbiranja idr..


Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po: Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS št. 2/06)
Izvorna baza podatkov oz. vir: Poročila koncesionarjev (za obdobje do 2009), poročila nosilca skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami (za obdobje od 2010 dalje)
Skrbnik podatkov: Ministrstvo za okolje in prostor, DZO, kontaktna oseba: Peter Tomše (za obdobje do 2010), Agencija RS za okolje
Datum zajema podatkov za kazalec: 12.4.2011
Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so predstavljeni za obdobje 2001-2009. Podatki se zbirajo letno na podlagi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Ur. l. RS, št. 71/06).
Metodologija obdelave podatkov: Prikazano je število zbranih in v predelavo oddanih izrabljenih gum v tonah.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in pomanjkljivosti kazalca: /
- Ustreznost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Ustreznost: 1
Točnost: 1
Časovna popolnost: 3
Prostorska popolnost: 1


Povezani kazalci