KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Skupne emisije v sektorju EU-ETS so podobno kot leta 2016 tudi leta 2017 zabeležile letno rast. Po 6-odstotni rasti v letu 2016 so se v letu 2017 skupne emisije povečale za 1,4 % v primerjavi z letom prej. Rast je posledica večjih izpustov emisij iz industrijskih procesov in predelovalnih dejavnosti. Na ravni EU-28 je za ta sektor sprejet pravno obvezujoč cilj zmanjšanja emisij TGP za 21 % do leta 2020 glede na raven iz leta 2005, kar je skupni cilj za EU-28 in po državah članicah ni dalje diferenciran. Slovenija za ta sektor nima zastavljenega posebnega cilja.


Kazalec prikazuje emisije toplogrednih plinov v Sloveniji iz virov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijami TGP v EU (EU-ETS). Emisije so energetskega in procesnega izvora in so posledica zgorevanja goriv in kemičnih reakcij v industrijskih procesih ter emisije CO2 zaradi razžveplanja dimnih plinov. Za celotno časovno vrsto je predpostavljen obseg podjetij, kot je določen v tretjem trgovalnem obdobju od leta 2013.


Grafi

Slika PO27-1: Emisije EU-ETS v obdobju 2005−2017 (Vir: ARSO)
Prikaži podatke

Transformacije

Predelovalne dejavnosti

Industrijski procesi

Skupne emisije EU-ETS

2005

6301,15

1395,26

1055,72

8752,13

2006

6339,86

1416,25

1094,45

8850,55

2007

6578,54

1397,86

1076,41

9052,81

2008

6404,89

1371,74

976,80

8753,42

2009

6103,11

1154,50

676,11

7933,72

2010

6208,95

1134,53

656,97

8000,45

2011

6211,61

1041,97

685,39

7938,97

2012

5901,18

997,17

680,87

7579,23

2013

5617,13

1038,92

733,93

7389,98

2014

4329,02

1054,52

731,75

6115,29

2015

4420,89

1000,03

688,67

6109,59

2016

4781,13

1012,00

685,54

6478,66

2017

4741,09

1062,87

766,07

6570,03


Cilji

Za kazalec cilj ni določen.


Emisije EU-ETS so razdeljene na tri podsektorje. Največji vir so transformacije oz. proizvodnja električne energije in toplote, ki so leta 2017 predstavljale 72,2-odstotni delež. Zaradi visokega deleža ponavadi določajo tudi trend skupnih emisij EU-ETS vendar v letu 2017 temu ni bilo tako. Podsektor transformacije je zabeležil 0,8 % zmanjšanje, skupne emisije so pa zrasle za 1,4 % v primerjavi z letom prej. Zmanjšanje v letu 2014 je bilo posledica zaustavitev Termoelektrarne Trbovlje in bloka 3 v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) ter manjšega skupnega obsega proizvodnje v TEŠ. Gibanje v ostalih letih sledi proizvodnji električne energije, izjema je leto 2015, ko se je zaradi večjega izkoristka novega bloka TEŠ proizvodnja električne energije bolj povečala kot emisije.

Ostala dva podsektorja sta predelovalna dejavnost oz. zgorevanje goriv v industriji s 16-odstotnim deležem v skupnih emisijah EU-ETS ter industrijski procesi z slabim 12-odstotnim deležem. Leta 2017 so se emisije iz zgorevanja goriv povečale za 5 %, procesne emisije pa za 11,7 %. V primerjavi z letom 2005 pa so se emisije iz zgorevanja goriv zmanjšale za 24 %, procesne emisije pa za 27 %.

Emisije v sektorju EU-ETS so leta 2017 znašale 6.570 kt CO2 ekv in so predstavljale 38 % vseh emisij v Sloveniji. Po 6-odstotni rasti v letu 2016 so se tudi v letu 2017 skupne emisije v sektorju EU-ETS povečale, in sicer za 1,4 % v primerjavi z letom prej. V celotnem opazovanem obdobju 2005–2017 so se skupne emisije EU-ETS zmanjšale za 25 %. Največje, 9.053 kt CO2 ekv, so bile v letu 2007, najmanjše pa s 6.110 kt CO2 ekv leta 2015.