KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Slovenija je na dobri poti k doseganju nacionalnega cilja v letu 2020. Leta 2019 so bili letni izpusti toplogrednih plinov za 12,2 % nižji od ciljne vrednosti za leto 2020. V zadnjem letu so se izpusti zmanjšali za 2 %. Izpusti TGP so se zmanjšali v sektorjih široka raba, proizvodnja električne energije in toplote ter najbolj v sektorju prometa. V vseh drugih sektorjih, z izjemo sektorja ravnanja z odpadki kjer so izpusti ostali praktično nespremenjeni, so se izpusti povečali, najbolj pa v industriji.

Kljub dobrim rezultatom, je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe za dolgoročno obvladovanje in zmanjševanje izpustov.


Kazalec Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES (v nadaljevanju izpusti neETS) omogoča spremljanje doseganja nacionalnega cilja do leta 2020 glede zmanjšanja izpustov TGP. V kazalcu obravnavamo samo izpuste TGP, ki niso v shemi EU za trgovanje z izpusti, kot tudi ne izpustov in ponorov iz sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (LULUCF).

V kazalcu primerjamo letne izpuste s ciljno trajektorijo, določeno z Odločbo 406/2009/ES in izvedbenimi akti.


Grafi

Slika PO01-1: Gibanje izpustov neETS v obdobju 2005−2019 v primerjavi z gibanjem izpustov po ciljni trajektoriji v obdobju 2013−2020 preračunano na izpuste iz leta 2005
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Skupaj izpusti TGP v neETS sektorju

Cilj po Odločbi 406/2009/ES

2005

100

2006

100,87

2007

100,72

2008

109,48

2009

97,96

2010

99,40

2011

99,30

2012

97,05

2013

92,72

105,50

2014

89,60

105,76

2015

91,18

106,01

2016

95,35

106,27

2017

95,25

104,47

2018

94,42

104,77

2019

92,56

105,06

2020

105,36

Slika PO01-2: Struktura izpustov TGP po sektorjih neETS v letu 2019
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Promet

Kmetijstvo

Druga področja (široka raba)

Odpadki

Proizvodnja električne energije in toplote

Industrija in gradbeništvo (s procesi in rabo topil)

2018

0,52

0,16

0,12

0,11

0,05

0,04

Slika PO01-3: Izpusti neETS po sektorjih v obdobju 2005−2019
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Promet [kt CO2 ekv]

Druga področja (široka raba) [kt CO2 ekv]

Kmetijstvo [kt CO2 ekv]

Odpadki [kt CO2 ekv]

Proizvodnja električne energije in toplote [kt CO2 ekv]

Industrija in grabeništvo (s procesi in rabo topil) [kt CO2 ekv]

2005

4406,82

2700,32

1713,82

766,46

6974,51

3871,26

2006

4642,73

2447,64

1713,63

731,09

7042,22

4056,03

2007

5246,23

2027,34

1769,69

677,40

7270,66

3826,10

2008

6166,83

2384,02

1692,75

609,73

7025,76

3664,19

2009

5162,79

2268,17

1705,59

553,87

6733,27

2954,40

2010

5303,28

2293,54

1675,23

543,92

6865,95

2931,62

2011

5654,17

2034,57

1657,25

549,91

6895,28

2749,21

2012

5673,42

1784,26

1641,75

535,15

6574,22

2708,82

2013

5372,68

1701,18

1627,28

516,55

6235,89

2767,38

2014

5389,32

1408,03

1674,34

486,90

4810,17

2812,74

2015

5360,38

1518,46

1714,36

495,65

4935,20

2736,90

2016

5734,75

1583,47

1734,74

490,66

5329,84

2743,01

2017

5865,06

1453,55

1700,90

479,69

5327,72

2869,68

2018

5844,31

1351,08

1700,56

443,24

5194,05

2988,49

2019

5635,18

1333,79

1718,38

435,08

4954,41

2988,61

Slika PO01-4: Gibanje izpustov neETS po sektorjih v letih 2005−2019 v primerjavi s projekcijami za leto 2020 in linearno potjo do ciljev v letih 2012−2020
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Slika PO01-5: Spremembe izpustov TGP po sektorjih in skupno v obdobju 2005−2019. Prikazane so absolutne (v kt CO2 ekv) in relativne (v %) vrednosti povečanja/zmanjšanja izpustov v navedenem obdobju ter ciljno zmanjšanje do leta 2020 (v %)
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Nacionalni cilj Slovenije do leta 2020 je, da se izpusti toplogrednih plinov ne bodo povečali za več kakor 4 % glede na leto 2005 in se nanaša na izpuste virov, ki niso vključeni v shemo EU-ETS, niti sektor LULUCF. Obveznosti so določene za celotno obdobje 2013−2020, ciljna vrednost za leto 2013 znaša 12.324 kt CO2 ekv, za leto 2020 pa 12.307 kt CO2 ekv, cilji za vmesna leta sledijo linearnemu povečevanju med tema letoma. Za leto 2019 je vmesni cilj 12.273 kt CO2 ekv.


Skupni letni izpusti neETS so leta 2005 znašali 11.681 kt CO2 ekv. Najvišjo vrednost so z 12.788 kt CO2 ekv dosegli leta 2008, najnižjo pa leta 2014 z 10.466 kt CO2 ekv. V letu 2019 so se izpusti glede na leto 2018 zmanjšali za 2 %. V obdobju 2005−2019 so se izpusti zmanjšali za 7,4 % oz. za 869 kt CO2 ekv.

Doseganje nacionalnega cilja

V letu 2019 so bili izpusti še vedno precej nižji od ciljne vrednosti za to leto, in sicer za 11,9 % (Slika PO01-1). Od ciljne vrednosti za leto 2020 so bili nižji za 12,2 %. Slovenija je pri izpolnjevanju cilja v letu 2020 na dobri poti.

Sektorski letni izpusti

V letu 2019 so bili sektorski deleži naslednji (Slika PO01-2): promet: 52,1 %; kmetijstvo: 15,9 %; druga področja (ki vključujejo rabo goriv v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih in kmetijstvu): 12,3 %; raba goriv v industriji in gradbeništvu ter procesni izpusti (samo neETS): 11 %; odpadki: 4,0 %; in proizvodnja električne energije in toplote (samo neETS): 4,6 %.

Gibanje izpustov v sektorjih

Sektorska slika gibanja izpustov je mnogo bolj razgibana od skupnih izpustov (Slika PO01-3). Promet je edini sektor, v katerem so se izpusti v obdobju 2005−2019 povečali, in sicer za 1.228 kt CO2 ekv oz. za 27,9 %. V ostalih sektorjih neETS so se izpusti v istem obdobju skupaj zmanjšali za 2.102 kt CO2 ekv. V letu 2019 so se izpusti povečali le v sektorjema raba goriv v industriji in gradbeništvu ter kmetijstvu, v ostalih so se zmanjšale ali ostale skoraj nespremenjene.

Indikativni sektorski cilji

Sektorji se med seboj razlikujejo tudi glede doseganja indikativnih sektorskih ciljev, ki so bili postavljeni v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP; Slika PO01-4).

V prometu, ki ima največji, 52,1-odstotni delež v izpustih neETS, se trend spreminja. Potem ko so izpusti v letu 2017 dosegli najvišjo vrednost v opazovanem obdobju in so bili skoraj 5 odstotnih točk nad ciljno vrednostjo v letu 2020, so se po 0,4-odstotnem v letu 2018 in 3,6-odstotnem zmanjšanju v letu 2019 nekoliko približali ciljni trajektoriji in so zdaj le še 0,5 odstotnih točk nad njo. Potrebno je zagotoviti dolgoročno obvladovanje izpustov v prometu, ki so kratkoročno zelo odvisni zlasti od razmerij med cenami pogonskih goriv v Sloveniji in sosednjih državah. Prva ocena za leto 2020 kaže na 16-odstotno zmanjšanje kar pomeni, da bodo cilji doseženi, a to ne bo posledica ukrepov, temveč predvsem zunanjih okoliščin zaradi svetovne pandemije. Sektor ostaja kritičen z vidika doseganja srednjeročnih ciljev v letu 2030 in vmesnih letnih ciljev.

V kmetijstvu so bili izpusti leta 2019 za 4,7 odstotnih točk pod ciljno vrednostjo za leto 2020. V letu 2019 so se glede na preteklo leto povečali za 1 %. Dolgoročni trendi so stabilni, spremembe počasne, zato lahko ugotovimo, da so izpusti v tem sektorju na poti k doseganju indikativnega cilja.

V široki rabi so se izpusti v obdobju 2005–2014 znatno zmanjšali, sledili sta dve leti rasti, zadnja tri leta pa se izpusti ponovno zmanjšujejo. Letno zmanjšanje je bilo leta 2019 le 1,3-odstotno. Za doseganje cilja v tem sektorju bo potrebno v letu 2020 izpuste zmanjšati še za 2,4 odstotne točke. Tudi temu sektorju bo z vidika doseganja srednjeročnih ciljev v letu 2030 in vmesnih letnih ciljev potrebno posvetiti dodatno pozornost.

Na dobri poti k doseganju indikativnega sektorskega cilja je tudi sektor proizvodnje električne energije in toplote, ki pa predstavlja v izpustih neETS le manjši, 5-odstotni delež. V industriji so se izpusti v zadnjem letu povečali, in sicer za 1,8 %. Trend rasti bo treba popolnoma obrniti in izpuste v letu 2020 zmanjšati za 21,4 odstotnih točk. Sektor ima v izpustih neETS 11-odstotni delež.

Izpusti iz ravnanja z odpadki so se v celotnem obdobju, z izjemo leta 2015, zmanjševali skladno z indikativnim sektorskim ciljem do leta 2020, v letu 2019 so se zmanjšali za 1,8 %. S tem so bili izpusti pod letnim ciljem, še vseeno pa 0,8 odstotnih točk nad ciljem za leto 2020, zato bo potrebno v prihodnjih letih tudi temu sektorju posvetiti potrebno pozornost.

Ob tem je potrebno poudariti, da izpolnitev vseh indikativnih sektorskih ciljev za neETS iz OP TGP privede leta 2020 do izpustov, ki so 7,4 % nižje od cilja po Odločbi 406/2009/ES. Je pa izpolnitev ciljev nujen pogoj za sočasno doseganje ciljnega deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije v letu 2020 ter ciljev na področju učinkovite rabe energije.

Slika (Slika PO01-5) prikazuje spremembe emisij TGP v obdobju 2005‒2018, in sicer v odstotkih in v količinah emisij. Očitna je problematika industrije in prometa ter njuno nedoseganje ciljev, medtem ko vsi ostali sektorji ciljem sledijo. Prispevek k zmanjšanju je po absolutni in relativni vrednosti največji v široki rabi, kjer se tudi izvaja največ ukrepov, po absolutni vrednosti sledi industrija, po relativnem zmanjšanju pa odpadki.


Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Odločbi 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 136), Sklepu Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90 z dne 28. 3. 2013, stran 106), Izvedbenem sklepu Komisije št. 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 292 z dne 1. 11 .2013, stran 19) in Sklepu Komisije (EU) 2017/1471 z dne 10. avgusta 2017 o spremembi Sklepa 2013/162/EU zaradi pregleda dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2017 do 2020 (UL L 209, 12.8.2017, strani 53–55).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:
Za izračun emisij neETS so potrebni izpusti iz uradnih evidenc za poročanje UNFCCC in EU, ter preverjeni izpusti virov ETS.

Metodologija obdelave podatkov:
Izpusti neETS se izračunajo kot razlika med celotnimi izpusti na nivoju države in izpusti ETS zavezancev, torej kot razlika med izpusti, iz uradnih evidenc za poročanje UNFCCC in EU, ter preverjenimi izpusti virov ETS. Prikaz sektorjev v kazalcu se nekoliko drugačen od sektorjev CRF v uradnih evidencah, in sicer so pod industrijo združeni izpusti CRF sektorjev 1.A.2 Zgorevanje goriv v industriji, 2. Industrijski procesi in 3. Raba topil in drugih izdelkov v Proizvodnji električne energije in toplote pa sta združena CRF sektorja 1.A.1. Proizvodnja električne energije in toplote ter 1.B Ubežni izpusti. Ostali sektorji se ujemajo. V letu 2015 so bili podatki prvič izračunani po novih navodilih (IPCC, 2003) ter z uporabo novih vrednosti GWP (4AR), celotne časovne vrste evidenc TGP za obdobje 2005−2017 so skladno s spremembami metodologije popravljene. Ključna sprememba je pri faktorjih potenciala globalnega segrevanja za posamezne pline, spremenjeni so bili emisijski faktorji, poleg tega pa se je spremenila tudi struktura sektorjev (CRF format). Izpusti TGP iz sektorja ETS se za leta 2005−2013 ne preračunavajo po novi metodologij, saj gre izključno za izpuste ogljikovega dioksida. Nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES so v izvedbenih aktih komisije prevedeni tudi v absolutne vrednosti (kt CO2 ekv) po novi metodologiji. Indikativni sektorski cilji iz OP TGP pa so preračunani z upoštevanjem sektorskih ciljev izraženih v % (relativne vrednosti), navedenimi v OP TGP v tabeli 1.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Evidence izpustov, poročane
UNFCCC in Evropski komisiji

kt  CO2 ekv

ARSO

2005−2019

prva verzija podatka: 15. januarja za predpreteklo leto;
končna verzija: 15. marca

enkrat letno

22.6.2021

da

Preverjeni izpusti ETS

kt CO2

ARSO

2005−2019

maja za preteklo leto

enkrat letno

22.6.2021

da

Prva ocena nacionalnih izpustov

kt CO2 ekv

ARSO

2005−2019

podatek je 31.7. za preteklo leto poročan Evropski komisiji

enkrat letno

22.6.2021

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni


Povezani kazalci