KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Natura 2000 območja so bila vzpostavljena leta 2004 in predstavljajo skoraj 7203 km2 ali 35,5 % ozemlja Republike Slovenije. Dodatno so bila v maju 2008 določena še območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna varstvena območja, t. i. SPA dodatki, ki predstavljajo dodatnih 1,7 % površine.
Natura 2000 območja so sestavni del ekološko pomembnih območij (EPO), t. j. območij pomembnih habitatnih tipov, njihovih delov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja pokrivajo 52,2 % Republike Slovenije.


Kazalec prikazuje omrežje Natura 2000 in predstavlja območja, najprimernejša za ohranjanje ali doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v interesu EU, katere del je Slovenija. Na teh območjih so predvideni varstveni ukrepi in ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin.

Območja Natura 2000 (ekološko omrežje EU) so določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08. Na podlagi Direktive o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS) so opredeljena posebna ohranitvena območja (SCI), na podlagi Direktive o pticah (Direktiva sveta 79/409/EGS) pa posebna varstvena območja (SPA). Območja SPA in SCI se deloma pokrivajo.


Grafi

Slika NV03-1: Posebna varstvena območja - Natura 2000
Viri: 

Agencija RS za okolje, Geodetska uprava RS, 2010.

Slika NV03-2: Območja Natura 2000 v skupni površini ozemlja Slovenije, EU-27 in nekaterih drugih držav v letu 2010 (kopna površina)
Viri: 

Register območij Natura 2000, Agencija RS za okolje, 2010, Natura 2000 Barometer, European Topic Centre for Biodiversity, 2010.

Prikaži podatke
Slovenija EU-27 Slovaška Irska Avstrija Italija Madžarska
SPA (direktiva o pticah) % 23 11 25 3 12 14 15
SCI (direktiva o habitatih) % 32 14 12 11 11 14 15
SPA (direktiva o pticah) km2 4618 490824 12236 2080 9869 41053 13512
SCI (direktiva o habitatih) km2 6397 586092 5739 7551 8889 43055 13973
Slika NV03-3: Razmerje med območji Natura 2000, območji, ki izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000 (SPA dodatki) in ekološko pomembnimi območji, območji sovpadanja vseh kategorij ter nevarovanimi območji v Sloveniji leta 2010 (vrednosti pri območjih, ki izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000 in ekološko pomembnih območjih ne vključujejo območij sovpadanja)
Viri: 

Register območij Natura 2000, Agencija RS za okolje, 2010, Register ekološko pomembnih območij, Agencija RS za okolje, 2010.

Prikaži podatke
2008
Natura 2000 % 35.53
SPA dodatki % 1.68
EPO (brez sovpadanja z Natura 2000) % 15.03
nevarovano območje % 47.76
-
Natura 2000 ha 720287.82
SPA dodatki ha 33989.48
EPO (brez sovpadanja z Natura 2000) ha 304799.97
nevarovano območje ha 968223.69

Cilji

Zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov.


S pridružitvijo EU je bila Slovenija obvezana določiti in vzdrževati Natura 2000 območja, ki predstavljajo nekaj več kot 7202 km2 ali 35,5 % ozemlja Republike Slovenije.

Predloge območij (posebna ohranitvena območja – SCI), ki jih je Slovenija opredelila z vladno uredbo na podlagi direktive o habitatih, je Evropska komisija sprejela po posebnem postopku, ki je trajal nekaj let. Pogajanja z Evropsko komisijo so se pričela z biogeografskima seminarjema, in sicer je bil maja 2005 biogeografski seminar za alpsko regijo in aprila 2006 biogeografski seminar za celinsko regijo. Na podlagi zaključkov obeh seminarjev bo Slovenija morala določiti še nekatera območja po habitatni direktivi za tiste habitatne tipe oz. vrste, za katere je Evropska komisija ugotovila, da niso določeni v zadostni meri. S tem, ko je Evropska komisija potrdila in uradno objavila sezname območij za alpsko (19.3.2008) in celinsko (15.1.2008) biogeografsko regijo, so se le-ta preimenovala iz potencialnih posebnih ohranitvenih območij – pSCI v posebna ohranitvena območja – SCI.

Na podlagi direktive o pticah uredba določa tudi posebna območja varstva, pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (SPA - Special Protection Areas). Ob pregledu usklajenosti je Evropska komisija ugotovila, da Slovenija ni določila zadostnega števila območij, tako po obsegu, kot po številu. Zato so bila s spremembo uredbe v maju 2008 dodatno določena še območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna varstvena območja, t.i. SPA dodatki, z namenom preprečitve slabšanja stanja ptic in njihovih habitatov za čas do dokončne ureditve in potrditve vseh območij Natura.

Okrog 70 % slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar kaže na njihovo splošno dobro ohranjenost. V preteklosti so bili precej izkrčeni nižinski poplavni gozdovi in niso v ugodnem stanju ohranjenosti ter se s pomočjo omrežja še posebej varujejo. Od negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 približno 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi, med njimi pa so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih območjih še v ugodnem stanju ohranjenosti, pritiski na zmanjševanje ugodnega stanja pa so veliki, tako po naravni poti z zaraščanjem zaradi opuščanja kmetovanja kot zaradi intenzifikacije njihove rabe.

V omrežju Natura 2000 se posebej ohranjanjo tudi jame (v okviru 70-tih območjih, od skupaj 260-tih). Celinske vode predstavljajo površinsko le dober odstotek omrežja, vendar je njihov pomen za ohranjenost omrežja zelo velik. Veliko voda sicer ni v najbolj ugodnem stanju ohranjenosti. V območju Natura 2000 so bistvena tudi nekatera pozidana območja, saj so človekova bivališča pomembna za razmnoževanje, počivanje oz. prezimovanje nekaterih živalskih vrst. Zlasti gre za živali iz skupin ptic (npr. bela štorklja, veliki skovik) in sesalcev (npr. netopirji).

Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih iz leta 2004 in so območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za ta območja veljajo določene varstvene usmeritve in pravila ravnanja, ki se morajo upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin, pri čemer pa za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja.
Kot ekološko pomembno območje je med drugim določeno tudi osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri ter morje in morsko obrežje. Natura 2000 območja so sestavni del ekološko pomembnih območij.


Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/06)
Izvorna baza podatkov oz. vir: Register območij Natura 2000 in Register ekološko pomembnih območij
Registra se vodita na podlagi 34. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04), 5. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08) in 4. člena Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje, Urad za okolje in naravo, Sektor za ohranjanje narave
Datum zajema podatkov za kazalec: 20.10.2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki se zbirajo ob spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ali Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Metodologija obdelave podatkov: Podatki so zaradi preglednosti preračunani v deleže.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Uporabljeni so uradni podatki, objavljeni v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ali Uredbi o ekološko pomembnih območjih.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so točni.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Se ne nanaša na kazalec.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Barometer Natura 2000 , Evropska komisija, Direktorat za okolje
Skrbnik podatkov: European Topic Centre on Biological Diversity
Datum zajema podatkov za kazalec: 20.10.2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki se posodabljajo dvakrat letno. Metodologija obdelave podatkov: Podatki so zaradi preglednosti preračunani v deleže.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Uporabljeni so uradni podatki, objavljeni na spletni strani Evropske komisije.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so točni.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Se ne nanaša na kazalec.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1


Povezani kazalci