KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ozaveščenost javnega in storitvenega sektorja o energetski učinkovitosti v poslovnih prostorih

Raziskava REUS JSS 2020 kaže, da tri četrtine organizacij javne uprave in podjetij v pisarniških prostorih razmišljajo, kako bi energijo rabili učinkoviteje.

petek, 12 Maj, 2023

Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor (REUS JSS 2020) kažejo, da velika večina organizacij javne uprave in podjetij v pisarniških prostorih meni, da je povečanje energetske učinkovitosti poslovnih prostorov zelo pomembno, in da približno tri četrtine organizacij iz obeh sektorjev razmišljajo, kako bi energijo rabili učinkoviteje. Poleg tega je za približno tretjino organizacij iz obeh sektorjev, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije, glavni namen učinkovitejše rabe energije zmanjšati količinsko porabo energije v svojih poslovnih prostorih.

Glede na merjenje iz leta 2013 opažamo pozitiven trend: statistično značilno sta se povečala delež organizacij v obeh sektorjih, ki se v celoti strinjajo, da je povečanje energetske učinkovitosti poslovnih prostorov pomembno, in delež organizacij, ki kot glavni namen učinkovite rabe energije navajajo, da želijo »znižati količinsko porabo energije«.

V istem obdobju opažamo tudi negativen trend: zmanjšal se je delež organizacij v obeh sektorjih, ki razmišljajo, kako bi energijo rabile bolj učinkovito, in delež organizacij, ki imajo predvidena finančna sredstva za povečanje energetske učinkovitosti.

Ozaveščenost organizacij o energetski učinkovitosti

Skoraj vse organizacije javne uprave (97 %) oz. skoraj vsa podjetja v pisarniških prostorih (93 %) so z odgovorom »popolnoma drži« oz. »drži« potrdili, da se jim zdi povečanje energetske učinkovitosti poslovnih prostorov zelo pomembno. Glede na merjenje iz leta 2013 smo opazili statistično značilen pozitiven trend: za 12 odstotnih točk se je povečal delež podjetij v pisarniških prostorih (2020: 45 %, 2013: 33 %), za 9 odstotnih točk pa delež organizacij javne uprave (2020: 49 %, 2013: 40 %), ki se popolnoma strinjajo, da je povečevanje energetske učinkovitosti poslovnih prostorov pomembno.

Dobre tri četrtine (77 %) organizacij javne uprave in slabe tri četrtine (72 %) podjetij v pisarniških prostorih razmišljajo, kako bi energijo rabili bolj učinkovito. Primerjava rezultatov z merjenjem iz leta 2013 kaže, da se je za 7 odstotnih točk zmanjšal delež organizacij javne uprave (2020: 77 %, 2013: 84 %), za 9 odstotnih točk pa delež podjetij v pisarniških prostorih (2020: 72 %, 2013: 81 %), ki razmišljajo, kako bi energijo rabili bolj učinkovito.

Slika 1: Delež anketiranih organizacij javne uprave in podjetij storitvenega sektorja v pisarniških prostorih, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije

Namen učinkovite rabe energije v poslovnih prostorih organizacij

Primerjava rezultatov raziskave za leti 2013 in 2020 kaže na boljše razumevanje namena učinkovite rabe energije. Med tistimi organizacijami, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije, se je za 8 odstotnih točk povečal delež organizacij javne uprave (2020: 31 %, 2013: 23 %), za 13 odstotnih točk pa delež podjetij v pisarniških prostorih, ki kot glavni namen učinkovite rabe energije navajajo, da želijo »znižati količinsko porabo energije«. 

Tudi analiza vseh odgovorov o namenu učinkovite rabe energije (anketiranci so lahko izbrali več odgovorov hkrati) kaže na pozitiven trend: za 29 odstotnih točk se je povečal delež organizacij javne uprave (2020: 89 %, 2013: 70 %), za 21 odstotnih točk pa delež podjetij v pisarniških prostorih (2020: 82 %, 2013: 61 %), za katere je znižanje količinske porabe energije eden od namenov učinkovite rabe energije v svojih poslovnih prostorih. 

Predvidena finančna sredstva za povečanje energetske učinkovitosti

Raziskava REUS JSS 2020 kaže, da ima samo dobra desetina podjetij v pisarniških prostorih (12 %) in samo majhen delež organizacij javne uprave (6 %) predvidena finančna sredstva za povečanje energetske učinkovitosti. V primerjavi z merjenjem iz leta 2013 se je ta delež zmanjšal za 11 odstotnih točk; tako pri podjetjih v pisarniških prostorih (2020: 21 %, 2013: 12 %) kot pri organizacijah javne uprave (2020: 17 %, 2013: 6 %).

Ugotovitev

V obdobju od 2013 do 2020 se je v organizacijah javne uprave in v podjetjih v pisarniških prostorih izboljšalo razumevanje učinkovite rabe energije, medtem ko se energetski učinkovitosti poslovnih prostorov daje večji pomen.

Manj pa omenjene organizacije in podjetja razmišljajo, kako bi učinkoviteje rabili energijo, in namenjajo manj sredstev povečanju energetske učinkovitosti.