KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Trendi letnih padavin niso tako očitni kot temperaturni, razlike med posameznimi leti in območji so velike. Bolj kot spremembe letnih vrednosti so zaskrbljujoče spremembe padavin po letnih časih. Kot je razvidno iz podnebnih projekcij, se bo količina letnih padavin rahlo povečevala, več padavin bo pozimi, nekoliko manj pa poleti.  


Kazalec prikazuje gibanje letnih količin padavin v izbranih krajih v Sloveniji v obdobju 1961─2022. Poleg preteklih razmer smo povzeli tudi podnebne projekcije spremembe letnih padavin po kazalcih, ki sta jih objavili Agencija RS za okolje (za Slovenijo) in Evropska agencija za okolje (za Evropo).

Svetovno podnebje je zelo pomemben dejavnik v razvoju človeške civilizacije. Podnebje se spreminja hitreje, kot se je v preteklosti človeške vrste, in podnebne spremembe veljajo za enega največjih sodobnih izzivov, pred katerimi se je znašlo človeštvo (Svetovna meteorološka organizacija, 2016). Spremljanje padavin ima pomembno vlogo za usmerjanje ukrepov v kmetijstvu, turizmu, energetiki, pri oskrbi s pitno vodo in za delovanje ekosistemov. Dnevne količine padavin so standardni meteorološki parameter, ki ga v Evropi sistematično beležijo že od leta 1860.


Grafi

Slika PP09-1: Letna višina padavin (v mm) v Sloveniji v obdobju 1961-2022
Viri: 

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2023

Prikaži podatke

Kredarica [mm]

Rateče [mm]

Murska Sobota [mm]

Novo mesto [mm]

Ljubljana [mm]

1961

2345,30

1531,60

785,80

1024,80

785,80

1962

2114,10

1767,60

931,10

1260,90

931,10

1963

2800,30

1870,40

831,70

1229

831,70

1964

2014,90

1553,30

876,30

1370,60

876,30

1965

2862,10

2373,50

1066,70

1369,70

1066,70

1966

2247,30

1744,50

969,80

1141,10

969,80

1967

2139,70

1569,90

784,30

1040,50

784,30

1968

2301,30

1717,30

612,40

900,10

612,40

1969

2179,70

1872,50

786,90

1203,90

786,90

1970

1973

1743,60

760,90

1183,70

760,90

1971

1435,90

1318,60

563,20

872,20

563,20

1972

1972,40

1753

1033,10

1416,20

1033,10

1973

2412,70

1730,30

808,90

854,90

808,90

1974

2030,30

1408

911,80

1275,40

911,80

1975

2317,90

1700,70

804,90

1046,60

804,90

1976

1974,50

1534,10

750,90

1059,90

750,90

1977

1971

1549,10

718,20

1131,70

718,20

1978

2428,60

1798,90

676,10

967

676,10

1979

2566,20

1961

912,40

1276,30

912,40

1980

2011,40

1697

862

1273,50

862

1981

1523,20

1359

767,50

1224,20

767,50

1982

2227,80

1588,30

864,20

1205,20

864,20

1983

1573,80

1243,30

634,30

963,60

634,30

1984

2353,20

1661,50

740,60

1322,40

740,60

1985

1795,40

1697,60

883,40

1283,40

883,40

1986

1991,70

1323,10

787,60

1121,20

787,60

1987

2682,50

1837

981,60

1143,10

981,60

1988

2161,50

1323

721,90

1030,90

721,90

1989

1820,70

1464

775,70

1135,10

775,70

1990

2438,60

1724,40

900,40

1101,50

900,40

1991

2057,90

1599,30

803,60

1053,60

803,60

1992

2066,40

1646,30

688,90

1167,50

688,90

1993

1801,50

1605,50

687,40

1098,30

687,40

1994

1769,40

1472,70

989,20

1119,50

989,20

1995

1679,70

1253,30

924

1298,90

924

1996

1951,40

1772,90

1025,70

1151,60

1025,70

1997

1800,30

1327,90

691,70

990,70

691,70

1998

2156,90

1555,50

839,10

1041

839,10

1999

2376,10

1578,90

772,40

1299,40

772,40

2000

2572,70

1891,10

650,60

826,70

650,60

2001

2229,60

1439,50

643

1053,40

643

2002

2093,10

1457,90

754,10

1379,20

754,10

2003

1623,20

1652,50

514,70

886,40

514,70

2004

2240,80

1637,50

803,60

1196,50

803,60

2005

1751,80

1239,20

868,80

1381,60

868,80

2006

1887

1175,40

852

1084,10

852

2007

1761,40

1310,50

816,80

1113,50

816,80

2008

2179,70

1910,50

708,10

1134,50

708,10

2009

2259,10

1781,50

989

1066,10

989

2010

2342,70

1703,40

876,20

1278,40

876,20

2011

1497,10

1292,60

692,80

834,40

692,80

2012

2203,90

1700,40

781,60

1146,60

781,60

2013

2176,20

1598,30

912

1259,30

912

2014

2449,10

2084,10

1093

1482,40

1093

2015

1755,10

1232,80

690,40

1084,20

690,40

2016

2289,90

1665,70

787,30

1146,20

787,30

2017

2229,50

1965,50

930,30

1119,50

930,30

2018

1740

1503,80

824,70

1164,80

824,70

2019

2440,10

1869

896,30

1214,20

896,30

2020

2375,50

1838,70

849,40

1048,70

849,40

2021

1939,20

1500,80

824,90

1022,20

824,90

2022

1719

1157,70

704

1141,90

704

Slika PP09-2: Časovni potek spremembe letne višine padavin v Sloveniji do konca 21. stoletja
Viri: 

Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja, 2018

Slika PP09-3: Predvidena sprememba letnih, zimskih in poletnih padavin v Sloveniji in pripadajoča zanesljivost spremembe
Viri: 

Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja, 2018

Slika PP09-4: Predvidena sprememba letnih in poletnih padavin v Evropi v obdobju 2071-2100 (v %)
Viri: 

EEA, Pojected change in annual and summer precipitation, 2019

Opomba: 

Predvidene spremembe letnih (levo) in poletnih (desno) padavin (%) v obdobju 2071-2100 v primerjavi z referenčnim obdobjem 1971-2000 za pesimistični scenarij RCP 8.5. Projekcije temeljijo na povprečju simulacij ansambla regionalnih podnebnih modelov (RCM) pobude EURO-CORDEX. 


Cilji

 • redno spremljanje gibanja padavin
 • ugotavljanje dolgoročnejših sprememb v okolju
 • zbiranje informacij za oceno sprememb v podnebju
 • priprava strokovnih podlag za zmanjševanje morebitnih negativnih posledic
 • zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovanje in izvajanje zaščite, pripravljenosti ter sodelovanja različnih sektorjev pri zagotavljanju ustreznih prilagoditvenih ukrepov

 

Spremljanje gibanja padavin je ključno za uvajanje ukrepov na področju prilagajanja na podnebne spremembe v različnih sektorjih. Prvi sveženj strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam je bil predstavljen leta 2013. Pomembnejši cilji strategije so zagotoviti podatkovne podlage za boljše odločanje in spodbujanje prilagajanja v ključnih - bolj ranljivih sektorjih v posameznih članicah EU.


Na ravni države je bilo leto 2022 podpovprečno namočeno. Kazalnik višine padavin je znašal okrog 86 %, kar uvršča leto 2022 med šest najbolj suhih od leta 1961. Prostorsko gledano je bilo leto 2022 najbolj suho v severozahodnih dveh tretjinah države, kjer je padlo večinoma 80 % običajne količine padavin ali manj. Glede na povprečje obdobja 1981–2010 so bili vsi prvi trije letni časi (zima, pomlad in poletje) podpovprečno namočeni, najbolj suho je bilo poletje, ki je prejelo okrog 59 % običajne količine padavin in sodi med tri najbolj suha poletja od leta 1961. Jesen je bila nadpovprečno namočena. Podrobno so podnebne razmere vsak mesec sproti opisane v mesečnem biltenu Naše okolje, ki ga izdaja Agencija RS za okolje.

V Sloveniji so razlike v višini padavin med regijami zelo velike, saj v Julijskih Alpah dosegajo povprečne letne padavine na posameznih območjih 3.500 mm, proti vzhodu pa hitro pojemajo, tako da je na skrajnem vzhodu Prekmurja letno povprečje pod 800 mm. Na državni ravni se je letna višina padavin v obdobju 1961–2011 zmanjšala za 2 do 4 %. Upad je bil večji v zahodni in južni Sloveniji. Približno polovico zmanjšanja lahko pripišemo pomladi, v ostalih letnih časih pa je sprememba precej manjša. Za razliko od temperaturnih trendov so padavinski mnogo bolj raznoliki, predvsem med pokrajinami je spremenljivost večja. Več preglavic kakor spremenljivost letnih padavin nam povzročajo odkloni od povprečja v krajših časovnih intervalih, kakršna so nekajdnevna obdobja, meseci ali letni časi. Posledice večjih odklonov od običajnih vrednosti se lahko kažejo kot suše in poplave, obilne padavine lahko sprožijo plazenje zemljišča.

V poletnih mesecih se trendi po območjih razlikujejo, na severu so večinoma pozitivni, drugod negativni, najbolj očitno na alpsko-dinarski pregradi. Jeseni na zahodu, severozahodu, jugu in skrajnem severovzhodu prevladuje negativen trend. V zimskih mesecih so trendi prav tako šibki in prostorsko neenotni. Lokalno še vedno prevladuje vpliv naravne spremenljivosti podnebja nad dolgoročnimi trendi. Podatki o podnebnih trendih v Sloveniji obdobju 1961–2011 so dosegljivi na spletni strani Agencije RS za okolje.

Poznati spremembe, ki so se že dogodile je pomembno za razumevanje podnebja, za prilagajanje na spremembe, ki se bodo šele zgodile pa je bistveno predvideti prihodnji razvoj podnebja. V ta namen so izdelane projekcije prihodnjega razvoja podnebja.

V nasprotju s temperaturo so scenariji za spremembe padavin manj zanesljivi, saj so te časovno in prostorsko bolj raznolike. Višina padavin na letni ravni in pozimi se bo po zmerno optimističnem in pesimističnem scenariju izpustov sredi ali konec 21. stoletja znatno povečala. Do leta 2100 je na celotnem območju Slovenije z izjemo Julijskih Alp pričakovan porast povprečnih letnih padavin za približno 10 % glede na obdobje 1981–2010, pri čemer je sprememba bolj zanesljiva v vzhodni polovici Slovenije. Še bolj se bodo padavine povečale pozimi, nekoliko bolj na vzhodu države. Že v sredini stoletja se bodo v vzhodni Sloveniji zimske padavine povečale do 40 %, do konca stoletja pa bo v primeru pesimističnega scenarija izpustov tudi več kot 60 % več zimskih padavin. V ostalih letnih časih je smer in velikost spremembe padavin zelo odvisna od scenarija izpustov, spremembe pa so večinoma manjše od naravne spremenljivosti.

Predstavljeni rezultati veljajo za scenarija izpustov RCP4.5 in RCP8.5. Zmerno optimistični scenarij RCP4.5 z začetkom druge polovice 21. stoletja predvideva postopno zmanjševanje izpustov in ustalitev sevalnega prispevka kmalu po letu 2100. Pesimistični scenarij RCP8.5 brez blaženja podnebnih sprememb predvideva visok izpust toplogrednih plinov in posledično naraščanje njihove vsebnosti tudi po letu 2100. Podrobnejši rezultati so dosegljivi na spletni strani ARSO v publikaciji Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja in v Atlasu podnebnih projekcij.

Po kazalcu Evropske agencije za okolje je sprememba v povprečju padavin v obdobju 2071–2100 prikazana glede na povprečje obdobja 1971-2000 za bolj neugoden scenarij dviga koncentracije toplogrednih plinov (RCP8.5). V Sredozemlju se bo letna količina padavin zmanjšala, bolj izrazito poleti, ko bo zmanjšanje prizadelo celotno južno Evropo. Na severu Evrope se bodo padavine povečale, ne samo letno, ampak tudi poleti. Za Slovenijo te projekcije kažejo na rahlo povečanje letnih padavin in zmanjšanje v poletnem času.

Zelo verjetno je prav v dejavnostih, ki so povezane s posledicami spremenljivosti padavin, naša ranljivost za podnebne spremembe največja. Dodatno jo stopnjujejo tudi premalo premišljeni posegi v okolje in preskromna sredstva, ki jih država namenja upravljanju z vodami z namenom zmanjševanja poplavne ogroženosti. Pogrešamo tudi državno strategijo prilagajanja na podnebne spremembe.


Cilji so povzeti po: Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, (Uradni list RS, št. 60/17). Svetovna meteorološka organizacija: The global climate 2001-2010.      

Podatki za Slovenijo
Metodologija zbiranja podatkov: Podatki so predstavljeni za obdobje 1961-2022, analize trendov pa za obdobje 1961-2011. Osnova za izdelavo vremenskih napovedi in podnebnih analiz so kakovostni podatki v ta namen na Agenciji RS za okolje na uradu za meteorologijo vzdržujejo mrežo meteoroloških postaj. Najpopolnejši nabor opazovanj in meritev imajo meteorološke postaje, ki so namenjene izdelavi napovedi in sprotnemu obveščanju javnosti, njihove podatke posredujemo tudi v mednarodno izmenjavo. Vremenske pa tudi podnebne razmere se v tako razgibanem površju, kot je slovensko, opazno spreminjajo že na razmeroma kratkih razdaljah. Zato je merilna mreža za spremljanje podnebnih razmer gostejša. Za prikaz razmer smo izbrali nekaj značilnih opazovalnih postaj. Kredarica je reprezentativna za razmere v visokogorju, Rateče pa so merilna postaja, kjer so razmere v okolici merilnega mesta že več desetletij brez večjih sprememb. Ta postaja je reprezentativna za dolinski svet severne Slovenije, Murska Sobota pa za ravninski svet severovzhodne Slovenije, kjer je podnebna celinska nota v državi najbolj izražena. Novo mesto je značilen predstavnik podnebnih razmer na Dolenjskem. Okolica merilnega mesta v Ljubljani se je v zadnjih desetletjih močno spreminjala, a kljub temu so podatki reprezentativni za podnebne razmere v Ljubljani, ki je naša prestolnica in največje mesto. S postopkom homogenizacije so bili odstranjeni umetni vplivi, ki ne predstavljajo podnebnega signala, zato so ti podatki primerni tudi za opis spreminjanja podnebnih razmer na širšem območju.
Metodologija obdelave podatkov za kazalec: Podatki so predstavljeni v mm. Vsi predstavljeni podatki so homogenizirani.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Letna višina padavin(v mm) v Sloveniji

mm

Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, Agencija RS za okolje, 2023

1961-2022

Jeseni tekočega leta za preteklo leto

letno

19.06.2023

da

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi viri in literatura

 1. Agencija RS za okolje, Naše okolje, mesečni bilten ARSO.
 2. Evropska agencija za okolje, 2019. Projected change in annual and summer precipitation.
 3. Svetovna meteorološka organizacija, 2013. The global climate 2001-2010, Decade of climate extremes
 4. Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, (Uradni list RS, št. 60/17)
 5. Agencija RS za okolje, 2018. Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja. Ljubljana, november 2018.


Povezani kazalci