KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko, ki podpira širjenje ekološkega kmetovanja, je iz leta v leto večji. Površine zemljišč, namenjene ekološkemu kmetovanju, so se v obdobju 1999-2007 povečale od 2.400 ha na 29.322 ha oziroma od 0,5 % na 5,9 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi.


Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega načina gospodarjenja z naravnimi viri, ki sledi načelom dviga kakovosti hrane, zmanjševanja onesnaženosti okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni dovoljena uporaba sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih gnojil, regulatorjev rasti in hormonov, gensko spremenjenih organizmov ipd. Do leta 2001 so v Sloveniji za tovrstno pridelavo veljala Priporočila za ekološko kmetovanje (MKGP) oziroma sprejete smernice ekoloških društev in združenj. Od leta 2001 je ekološko kmetovanje urejeno s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je usklajen z evropsko uredbo o ekološkem načinu pridelovanja (Uredba Sveta (EGS) 2092/91).

Kazalec prikazuje površine zemljišč, ki so vključene v ekološko kmetovanje ter njihov delež glede na skupne površine kmetijskih zemljišč v uporabi. Zajete so vse površine, vključene v kontrolo ekološke pridelave, to je tiste, na katerih se ekološko kmetovanje že izvaja, in tiste, ki se preusmerjajo v ekološko pridelavo. Kazalec ne zagotavlja neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepa, kaže pa na odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko, ki podpira tovrstno pridelavo.


Grafi

Slika KM08-1: Delež površin z ekološkim kmetovanjem in v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi v Sloveniji
Viri: 

Analiza stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, MKGP, 1999-2007; Pridelki in površina, SURS, 1999-2007

Prikaži podatke
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
POVRŠINE Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM ha 2400 5446 10828 13828 20018 23019 23169 26831 29322
Travinje ha - - 10000 12800 18500 20908 21670 24458 25796
Njive in vrtovi ha - - 721 908 1368 1722 1066 1684 2652
Vinogradi ha - - 52 55 50 49 67 125 184
Oljčniki ha - - - - - 4 6 28 21
Sadovnjaki ha - - 55 65 100 336 360 536 669
KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) SKUPAJ ha 498591 508960 509624 505462 509709 490518 508759 490341 498577
DELEŽ KZU Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM % 0.5 1.1 2.1 2.7 3.9 4.7 4.6 5.5 5.9
Slika KM08-2: Delež površin z ekološkim kmetovanjem in v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi v EU-25 po državah za leto 2005
Viri: 

Area under organic farming, EUROSTAT portal.

Prikaži podatke
Malta Poljska Irska Ciper Belgija Francija Litva Luksemburg Nizozemska Madžarska
2005 % 0.1 0.6 0.8 1.1 1.7 2 2.3 2.4 2.5 3
Španija Velika Britanija EU-15 Nemčija Slovenija Slovaška Danska Portugalska Finska Latvija
2005 % 3.2 3.8 4.3 4.7 4.8 4.8 5.2 6.3 6.5 7
Švedska Češka Estonija Grčija Italija Avstrija
2005 % 7 7.2 7.2 7.2 8.4 11

Cilji

V Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (2007) je načrtovano, do bo do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključenih 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Po Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (2005) naj bi bilo do leta 2015 vključenih v tako kmetovanje 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi.


V Sloveniji se je ekološko kmetovanje začelo širiti konec 90-ih, prve podpore za tovrstno pridelavo pa so kmetovalci lahko uveljavljali v letu 1999. Leta 2001 je bila podpora ekološkemu kmetovanju vključena v slovenski kmetijsko-okoljski program, ki je po vstopu v EU postal del Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

V letu 1999 je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključeno 2.400 ha oziroma 0,5 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Do leta 2007 se je ekološko kmetijstvo razširilo na 29.322 ha ali 5,9 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem še vedno močno prevladuje travinje (v letu 2007 88 %), kar kaže na to, da so se za prehod v tovrstno pridelavo odločila predvsem živinorejska gospodarstva.

Ekološko kmetijstvo se širi tudi v EU. V EU-15 se je v letu 2005 izvajalo (ali pa so bile površine v preusmeritvi) na 4,3 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi (v letu 1998 1,7 %). Nadpovprečno velik delež ekološkega kmetijstva imajo Avstrija (11 % v letu 2005), Italija (8 %), Švedska, Finska in Grčija (7 %), med novimi članicami pa Češka, Estonija in Latvija (7 %). Po deležu kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetijstvom se Slovenija uvršča okoli sredine držav EU-25.


Podatki za Slovenijo
1. Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatke o številu kmetijskih gospodarstev in površini zemljišč v kontroli ekološkega kmetovanja zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), objavljeni pa so na njihovi spletni strani. Od leta 2004 dalje te podatke objavlja tudi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v SI-STAT podatkovnem portalu. V SI-STAT bazi so tudi podatki o skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi.
2. Skrbnik podatkov: MKGP in SURS
3. Datum zajema podatkov za kazalec: Podatki so na voljo od leta 1999 dalje na letni ravni.
4. Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatke o vključenosti v ekološko kmetovanje posredujejo organizacije, pooblaščene za kontrolo in certificiranje. Podatki zajemajo površine, za katere so kmetijska gospodarstva že pridobila certifikat in površine v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v prehodnem obdobju pred pridobitvijo certifikata. Podatki so objavljeni enkrat letno.
5. Metodologija obravnavanja podatkov: Podatki o površinah z ekološkim kmetovanjem so uporabljeni neposredno, relativni kazalec pa je izračunan z deljenjem teh površin s skupno kmetijsko zemljo v uporabi (površine z ekološkim kmetijstvom/KZU x 100).
6. Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca (z vidika podatkov!): Prednost kazalca je v njegovi redni objavi v okviru SURS. Poročanje je urejeno s predpisi in je enotno za celotno EU.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost (z vidika podatkov!):
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije):
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Primerljivost(po času): 1
Primerljivost (glede na prostor): 1

Literatura
- Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki za druge države
IRENA 07: Area under organic farming, EEA
EUROSTAT portal 20.10.2008)