KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Kazalec večinoma kaže na neopredeljivo smer razvoja. Ker je večina podatkov zbranih v omejenem obdobju, zanesljiva ocena trendov ni mogoča. Med poljščinami v Sloveniji prevladujejo žita, povečujejo se površine zemljišč, namenjenih pridelavi zelene krme in industrijskih rastlin, obseg pridelave korenovk in gomoljnic se je ustalil na dveh odstotkih njiv. Opaziti je tudi počasno diverzifikacijo vrst poljščin, ugodno je predvsem naraščanje deleža metuljnic. Delež pokritih površin preko zime je nad povprečjem EU, a vseeno še ni na nivoju nekaterih kmetijsko bolj razvitih držav. Nad povprečjem EU je tudi delež zemljišč z namensko ozelenitvijo. Kljub temu pa je v zimskem času skoraj četrtina njiv nepokritih. Slovenija spada v skupino držav, kjer prevladuje konvencionalna obdelava tal z oranjem, alternativni načini obdelave tal se povečujejo zelo počasi in pri tem zaostajamo za kmetijsko bolj razvitimi državami, ki so v razmeroma kratkem obdobju bistveno zmanjšale delež njiv obdelanih s plugom. S stališča doseganja ciljev zmanjševanja erozije, izboljšanja upravljanja tal ter blaženja podnebnih sprememb bi bilo želeno, da se površine z oranjem obdelanih zemljišč zmanjšajo.


Načini gospodarjenja na kmetijah imajo neposreden vpliv na ohranjanje rodovitnosti tal in zmožnost prilagajanja spremenljivim klimatskim dejavnikom, med drugim pa vplivajo tudi na ekonomičnost pridelave. Spremembe v praksah kmetovanja med drugim prispevajo k zmanjševanju tveganja za erozijo in izgubo organske snovi v tleh, k zmanjšanju tveganja za onesnaževanje voda ter k izboljšanju fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal. Vrste kmetij ter raba kmetijskih zemljišč (njive, trajno travinje, trajni nasadi) določajo osnovne načine gospodarjenja. Podrobnejše načine usmeritve gospodarjenja pa nakazujejo izvajanje kolobarjenja, prevladujoči kolobarni členi, izbira načinov in deleži pokritosti tal preko zime ter načini obdelave tal.


Grafi

Slika KM11-1: Deleži skupin poljščin na njivah v Sloveniji v obdobju 1992–2017
Viri: 

Eurostat, 2013, 2016; SURS (Statistične informacije 1992-2021); preračuni KIS

Prikaži podatke

Njive in vrtovi v uporabi [ha]

Neobdelane njive [ha]

Žita [ha]

Stročnice za suho zrnje [ha]

Korenovke in gomoljnice [ha]

Industrijske rastline [ha]

Zelenjadnice in jagode [ha]

Cvetje in okrasne rastline [ha]

Zelena krma z njiv [ha]

Drugo na njivah [ha]

Delež žit [%]

Delež industrijskih rastlin [%]

Delež korenovk in gomoljnic [%]

Delež zelene krme z njiv [%]

Delež drugih poljščin [%]

1992

190984

1983

110958

613

21588

5784

3765

144

45678

471

58,10

3,03

11,30

23,92

3,65

1993

191351

1975

110690

602

21322

5650

3901

153

46533

525

57,85

2,95

11,14

24,32

3,74

1994

187024

1975

103338

595

21106

6735

3422

153

49157

544

55,25

3,60

11,29

26,28

3,58

1995

184874

1812

100765

699

21337

4535

2842

139

52231

514

54,50

2,45

11,54

28,25

3,25

1996

181404

2171

99276

668

20367

5157

3042

124

50166

433

54,73

2,84

11,23

27,65

3,55

1997

173518

2082

95480

579

18329

4588

2851

132

49026

452

55,03

2,64

10,56

28,25

3,51

1998

172721

1993

95119

445

19663

4482

2743

140

47635

501

55,07

2,59

11,38

27,58

3,37

1999

172082

1904

91122

312

23198

4252

2666

149

48061

418

52,95

2,47

13,48

27,93

3,17

2000

170849

1038

101865

322

18872

4126

2614

157

41423

432

59,62

2,41

11,05

24,25

2,67

2001

172672

816

103871

362

13831

4313

2828

124

45857

670

60,16

2,50

8,01

26,56

2,78

2002

168414

464

98277

512

12675

7633

2575

105

44855

1318

58,35

4,53

7,53

26,63

2,95

2003

172753

320

98286

723

13422

8234

3162

169

47922

515

56,89

4,77

7,77

27,74

2,83

2004

175080

1288

99345

770

12422

7310

2979

169

50219

580

56,74

4,18

7,10

28,68

3,30

2005

176314

2108

94637

2009

12317

8050

2995

169

53665

364

53,68

4,57

6,99

30,44

4,34

2006

177780

872

95951

3905

12941

9034

3273

139

51361

304

53,97

5,08

7,28

28,89

4,78

2007

175035

1887

98586

2337

6263

11255

2861

154

51467

225

56,32

6,43

3,58

29,40

4,26

2008

180303

584

105016

1578

4986

9816

3545

154

54404

220

58,24

5,44

2,77

30,17

3,37

2009

175189

714

100173

1030

4644

10731

3516

154

54007

220

57,18

6,13

2,65

30,83

3,22

2010

170144

349

93941

886

4477

13321

2378

76

54374

342

55,21

7,83

2,63

31,96

2,37

2011

168744

479

94125

1134

3870

12425

3387

78

52992

254

55,78

7,36

2,29

31,40

3,16

2012

171668

487

98378

748

3647

11450

3923

72

52709

254

57,31

6,67

2,12

30,70

3,19

2013

174110

448

97830

686

3555

11547

3987

96

55761

200

56,19

6,63

2,04

32,03

3,11

2014

175069

338

98293

691

3821

11867

4138

73

55649

200

56,15

6,78

2,18

31,79

3,11

2015

171167

1170

96976

847

3494

10419

4115

53

53894

200

56,66

6,09

2,04

31,49

3,73

2016

173787

1109

95508

1258

3311

13272

4630

85

54212

402

54,96

7,64

1,91

31,19

4,31

2017

174363

1313

95193

1306

3389

13180

4559

48

54973

402

54,59

7,56

1,94

31,53

4,37

2018

172341

1254

95003

1077

3133

11222

4416

53

55780

402

55,13

6,51

1,82

32,37

4,18

2019

174202

1501

95723

1029

3060

10445

5319

32

56691

402

54,95

6,00

1,76

32,54

4,75

2020

175563

1194

97634

737

3160

11369

5780

53

55419

219

55,61

6,48

1,80

31,57

4,55

2021

175265

1560

97860

749

2930

11599

5161

35

55150

219

55,84

6,62

1,67

31,47

4,41

EU–28 (2013)

58,90

14,10

3,40

21,40

2,10

EU–28 (2016)

58,70

15,30

3,30

20,30

2,40

Madžarska (2013)

66,40

22,20

0,90

8,40

2,10

Madžarska (2016)

62

25,20

0,70

9

2,70

Nemčija (2013)

56

13,80

5,20

23,60

1,40

Nemčija (2016)

55,20

13,80

5,10

24,40

1,50

Avstrija (2013)

62

12,70

5,40

18,30

1,60

Avstrija (2016)

60,70

14,30

4,90

18,50

1,70

Italija (2013)

55,10

8,60

1,30

30,50

4,50

Italija (2016)

52,20

9,70

1

31,80

5,20

Hrvaška (2013)

67,70

14,10

3,60

13,60

1

Hrvaška (2016)

61,70

20,50

3

13,50

1,30

Slika KM11-2: Gibanje zastopanosti pomembnejših vrst poljščin na njivah v Sloveniji v obdobju 1992–2017
Viri: 

SURS, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Njive in vrtovi v uporabi [ha]

Zelenjadnice [ha]

Jagode [ha]

Drugo jagodičje [ha]

Neobdelane površine [ha]

ŽITO [ha]

Pšenica in pira [ha]

Rž [ha]

Ječmen [ha]

Oves [ha]

Tritikala [ha]

Koruza za zrnje [ha]

DRUGO ŽITO (SKUPAJ) [ha]

Od tega proso [ha]

- kot glavni posevek [ha]

- kot naknadni posevek [ha]

Od tega ajda [ha]

- kot glavni posevek [ha]

- kot naknadni posevek [ha]

Od tega drugo [ha]

STROČNICE (ZRNJE) [ha]

Krmni grah in bob [ha]

- od tega krmni grah [ha]

- od tega krmni bob [ha]

Fižol za zrnje [ha]

Druge suhe stročnice [ha]

KORENOVKE IN GOMOLJNICE [ha]

Krompir [ha]

Sladkorna pesa [ha]

Krmne korenovke [ha]

Druge krmne korenovke [ha]

INDUSTRIJSKE RASTLINE [ha]

Oljnice [ha]

- od tega ogrščica in repica [ha]

- od tega sončnice [ha]

- od tega soja [ha]

- od tega buče za olje [ha]

Hmelj [ha]

Druge ind. rastline [ha]

ZELENA KRMA Z NJIV [ha]

Enoletni posevki [ha]

- od tega silažna koruza [ha]

- od tega drugo [ha]

- od tega krmne stročnice [ha]

Detelja in lucerna [ha]

- od tega detelja [ha]

- od tega lucerna [ha]

Trava, TM in TDM [ha]

- od tega TDM [ha]

DRUGO NA NJIVAH [ha]

Delež metuljnic [%]

Delež ozimne pšenice in pire [%]

Delež koruze [%]

Delež oljnic (brez soje) [%]

Delež zrnatih stročnic [%]

1992

190984

3495

270

368

1983

110958

36413

2639

8146

2376

0

61220

713

179

35

144

483

25

458

51

613

39

0

574

0

12928

3153

10789

5784

1978

93

0

1232

2398

44

45678

24571

1892

0

4048

19532

11132

473

8,27

19,07

44,92

1,73

0,32

1993

191351

3626

275

322

1975

110690

37173

2635

9093

2388

0

59253

630

119

48

71

455

44

411

56

602

43

0

559

0

12434

3499

11431

5650

1654

125

42

1295

2466

27

46533

25900

1685

0

3985

19228

10959

485

8,15

19,43

44,50

1,61

0,34

1994

187024

3139

283

248

1975

103338

35876

2101

12652

2590

0

49359

1371

423

212

211

720

320

400

228

595

114

0

481

0

10147

4910

11311

6735

2278

134

10

1961

2292

38

49157

30311

1514

0

3658

17652

10061

492

7,66

19,18

42,60

2,34

0,32

1995

184874

2730

112

54

1812

100765

36779

1925

12719

1866

368

46750

1004

255

96

159

652

165

487

97

699

105

0

594

0

10070

6132

9928

4535

296

123

14

1815

2205

69

52231

30321

1906

0

4237

20442

11651

321

8,98

19,89

41,69

1,21

0,39

1996

181404

2952

90

49

2171

99276

35159

1938

12543

1888

343

47123

822

199

88

111

542

113

429

81

668

73

0

595

0

9382

6341

8647

5157

149

109

4

2596

2233

55

50166

30953

1735

0

3713

17917

10212

307

8,05

19,38

43,04

1,57

0,37

1997

173518

2807

44

46

2082

95480

33431

1345

10828

1817

437

47491

658

160

38

122

445

40

405

53

579

9

0

570

0

9186

6370

6753

4588

54

9

4

2249

2163

97

49026

29953

1482

0

3885

17172

10297

264

8,51

19,27

44,63

1,33

0,34

1998

172721

2707

36

46

1993

95119

35025

1227

10871

1793

478

45592

639

163

41

122

424

40

384

52

445

9

0

436

0

9200

7670

6753

4482

77

24

4

2311

2010

44

47635

29285

1447

0

3584

16785

10063

260

8,16

20,28

43,35

1,40

0,26

1999

172082

2607

59

46

1904

91122

31615

911

10935

2405

634

44401

835

183

80

103

601

90

511

51

312

9

0

303

0

9845

10837

4921

4252

173

24

28

2176

1803

35

48061

30204

1276

0

2997

17860

10407

286

7,99

18,37

43,35

1,38

0,20

2000

170849

2507

107

46

1038

101865

38256

674

11570

2251

835

48009

915

226

105

121

632

108

524

57

322

39

39

0

309

0

8952

8116

4264

4126

122

24

28

2147

1766

39

41423

26851

1243

0

2863

13899

3918

338

4,21

22,39

43,82

1,34

0,20

2001

172672

2731

97

46

816

103871

39335

745

12664

1917

1227

47571

1057

157

36

121

742

218

524

158

362

39

39

0

323

0

7785

4700

3778

4313

398

24

38

2122

1682

53

45857

24491

1168

0

1892

21739

5583

470

4,58

22,78

41,73

1,47

0,23

2002

168414

3228

78

29

464

98277

35729

620

12392

2014

1661

45525

1473

276

67

209

1169

241

928

28

512

204

204

0

308

0

7113

4450

3722

7633

2433

20

67

3232

1817

59

44855

23933

1028

0

2021

22013

6903

1038

5,76

21,21

41,24

3,38

0,34

2003

172753

3982

75

29

320

99305

35585

630

13789

1964

1820

44137

1380

611

115

495

689

166

523

80

723

367

364

3

351

5

6832

5359

4048

8234

6559

2705

107

40

3707

1662

13

55716

31525

30200

1325

0

2168

1214

954

22023

9387

149

7,34

20,60

43,03

3,77

0,44

2004

175080

3631

75

29

1288

99775

32385

1109

15324

1854

2124

45996

983

339

277

62

578

210

368

66

770

419

418

1

351

0

6832

4658

3401

7363

5826

1945

56

78

3693

1524

13

56985

29334

27045

2289

67

2357

1000

1357

25294

12087

160

8,97

18,50

41,72

3,25

0,48

2005

176314

2891

104

29

2108

94637

30059

1320

15451

2731

1986

42369

1631

627

306

321

811

222

589

193

2009

1521

1513

8

451

37

6306

5057

3472

8050

6580

2260

40

172

4108

1453

17

61585

33882

31525

2357

184

3070

1445

1625

24633

12059

222

10,68

17,05

41,91

3,63

1,24

2006

177780

3169

104

29

872

95951

32083

766

17044

2471

2869

39839

1114

168

120

48

547

360

187

399

3905

3434

3342

92

448

23

5900

6684

1834

9034

7500

2809

156

226

4302

1507

27

57869

28359

27008

1351

57

2481

1010

1471

26725

14652

303

13,89

18,05

37,60

4,09

2,32

2007

175035

2752

109

31

1887

98586

32040

820

18532

2332

3091

40906

1554

344

113

231

809

351

458

401

2337

1971

1970

1

355

11

5736

0

1977

11255

9666

5358

246

126

3936

1572

17

59207

28474

26802

1672

0

3090

1312

1778

27133

15841

510

13,35

18,30

38,68

5,45

1,41

2008

180303

3421

124

31

584

105564

35413

714

19229

1887

3241

43698

1382

247

137

110

761

323

438

374

1578

1212

1211

1

355

11

5991

4427

0

1564

9816

8161

4442

256

49

3414

1638

17

61454

27068

26543

525

0

4351

2109

2272

29574

17964

161

13,95

19,64

38,96

4,50

0,90

2009

175189

3406

110

33

714

100173

34534

892

20089

1773

3399

38611

1568

136

84

52

1044

403

641

388

1030

648

355

27

4644

4175

972

939

10731

9041

4424

227

66

4324

1660

13

54007

27252

26125

1127

5860

3415

2445

30624

19239

183

14,95

19,71

36,95

5,12

0,63

2010

170144

2276

102

36

349

93941

31946

796

18730

1773

3477

36433

1605

199

95

104

1198

482

716

208

886

513

289

84

4477

4125

587

727

13321

11756

5303

203

109

6141

1488

31

54374

26851

25868

983

5548

2566

2982

29956

19368

230

15,23

18,78

36,62

6,85

0,58

2011

168744

3288

99

42

479

94125

29665

808

17477

1842

3347

40185

1655

203

58

145

1180

471

709

272

1134

621

289

224

3870

3640

654

726

12425

10969

4770

374

107

5718

1376

52

52992

26885

25970

915

5451

2504

2948

28848

20539

230

16,14

17,58

39,20

6,44

0,74

2012

171668

3843

80

51

487

98378

34586

902

17967

1369

3640

39166

2103

199

62

137

1676

457

1219

228

748

370

289

89

3647

3386

553

797

11450

10160

5141

367

140

4512

1159

82

52709

28499

27437

1062

5337

2183

3154

27626

19123

230

14,77

20,15

38,80

5,84

0,52

2013

174110

3881

106

66

448

97830

31758

1489

17314

1203

3490

41857

1860

169

67

102

1401

362

1039

290

686

224

396

66

3555

3307

476

790

11547

10115

6131

273

278

3433

1166

194

55761

30866

30011

855

5722

2339

3382

28699

20034

187

15,35

18,24

41,28

5,65

0,55

2014

175069

4051

87

103

338

98293

33124

1640

18482

1364

4229

38331

2713

229

105

124

1979

512

1467

506

691

221

396

74

3821

3600

434

761

11867

10162

5563

252

404

3943

1296

364

55649

30147

29485

662

5549

2128

3421

27015

19496

187

14,93

18,92

38,74

5,57

0,63

2015

171167

4008

107

141

1170

96976

30734

1236

20110

1506

4491

37743

3136

491

264

227

2435

682

1753

209

847

447

396

4

3494

3318

325

597

10419

8503

1629

230

1705

4939

1405

436

53894

29395

28734

661

8507

4074

4432

21864

15454

187

15,49

17,96

38,84

3,97

1,49

2016

173787

4519

111

174

1109

95508

31461

970

19184

1332

5288

36388

3731

399

78

321

3127

601

2526

206

1258

611

634

13

3311

3164

266

626

13272

11273

3156

241

2466

5410

1485

425

54212

29513

28690

823

10498

4863

5635

21286

14137

375

16,32

18,10

37,45

5,07

2,14

2017

174363

4451

108

231

1313

95193

28016

1081

20369

1448

5032

38290

4224

347

83

264

3647

643

3004

230

1306

658

634

14

3389

3165

294

678

13180

11142

3435

299

2908

4500

1591

305

54973

29964

29194

770

10158

4795

5364

22324

14403

375

16,50

16,07

38,70

4,72

2,42

2018

172341

4416

117

258

1254

95003

27822

1301

20994

1245

5668

37079

4136

454

155

299

3475

532

2943

207

1077

434

634

9

3133

2812

0

315

601

11222

9091

3397

288

1756

3650

1667

55782

29820

780

9630

4367

5264

24533

15451

402

16,20

16,14

38,82

4,26

1,64

2019

174202

5319

112

277

1501

95723

26727

1178

21139

1207

5804

38883

3686

277

99

178

3187

464

2723

222

1029

386

634

9

3060

2796

184

362

558

10445

8296

3245

334

1433

3284

1616

56692

30150

694

8520

3838

4682

23852

15222

402

15,04

15,34

39,63

3,94

1,41

2020

175563

5780

121

330

1194

97632

27286

839

22207

950

5590

39829

4798

356

122

234

4279

648

3631

163

738

341

387

9

3159

2969

113

464

757

11370

9466

3306

354

1637

4169

1489

55418

30628

826

7706

3421

4285

26542

15848

219

14,77

15,54

40,13

4,46

1,35

2021

175265

5161

119

341

1560

97861

26785

640

21863

1195

5152

41402

5015

418

114

304

4318

430

3888

279

749

346

387

16

2929

2734

127

178

628

11600

9610

2806

420

1893

4491

1535

55150

29663

1019

8035

4086

3949

27928

16234

219

15,35

15,28

40,55

4,40

1,51

Slika KM11-3: Deleži pokritosti njiv preko zime v letu 2010 in 2016
Viri: 

Eurostat, 2016; SURS, 2010 in 2016; preračun KIS

Prikaži podatke

Njive in vrtovi v uporabi[ha]

Neobdelana zemljišča[ha]

Površina za izračun[ha]

Površina z običajnimi ozimnimi posevki[ha]

Površina pokrovnih posevkov za izboljšavo rodovitnosti tal[ha]

Površina le z rastlinskimi ostanki[ha]

Površina z večletnimi posevki[ha]

Gola zemlja[ha]

Delež površin z običajnimi ozimnimi posevki [%]

Delež površin s posevki za izboljšano rodovitnost tal [%]

Delež površin z rastlinskimi ostanki [%]

Delež površin z večletnimi posevki[%]

Delež gole zemlje[%]

Delež prekrite zemlje preko zime[%]

Delež površin brez podatkov[%]

Delež običajnih ozimnih posevkov na površinah z znanimi podatki[%]

Delež posevkov za izboljšano rodovitnost tal na površinah z znanimi podatki[%]

Delež rastlinskih ostankov na površinah z znanimi podatki[%]

Delež večletnih posevkov na površinah z znanimi podatki

Delež gole zemlje na površinah z znanimi podatki[%]

Slovenija (2010)

170144

349

170595

77239

28532

4987

35116

45,28

16,72

2,92

0

20,58

79,42

14,49

52,95

19,56

3,42

0

24,07

Slovenija (2016)

173787

1109

175118

80787

21352

11023

21070

40667

46,13

12,19

6,29

12,03

23,22

76,78

0,13

46,19

12,21

6,30

12,05

23,25

EU–27 (2010)

103404290

45302160

5648220

9165260

26244110

43,81

5,46

8,86

0

25,38

74,62

16,48

52,46

6,54

10,61

0

30,39

EU–27 (2016)

97078750

44876620

7451790

7041980

7553540

22328980

46,23

7,68

7,25

7,78

23,00

77,00

8,06

50,28

8,35

7,89

8,46

25,02

Madžarska (2010)

3837230

1506710

44970

217300

1817950

39,27

1,17

5,66

0

47,38

52,62

6,52

42,01

1,25

6,06

0

50,68

Madžarska (2016)

3821830

1716950

95220

283480

114730

1608920

44,92

2,49

7,42

3,00

42,10

57,90

0,07

44,95

2,49

7,42

3,00

42,13

Nemčija (2010)

11896790

7054160

821160

1140750

2201660

59,29

6,90

9,59

0

18,51

81,49

5,71

62,88

7,32

10,17

0

19,63

Nemčija (2016)

11819330

6739810

1466760

923260

545430

1656630

57,02

12,41

7,81

4,61

14,02

85,98

4,12

59,48

12,94

8,15

4,81

14,62

Avstrija (2010)

1371290

480590

368210

25130

150510

35,05

26,85

1,83

0

10,98

89,02

25,29

46,91

35,94

2,45

0

14,69

Avstrija (2016)

1344380

534810

286900

51870

209990

260120

39,78

21,34

3,86

15,62

19,35

80,65

0,05

39,80

21,35

3,86

15,63

19,36

Italija (2010)

7009310

2225390

132890

635800

1451560

31,75

1,90

9,07

0

20,71

79,29

36,58

50,06

2,99

14,30

0

32,65

Italija (2016)

7145040

3020560

113990

666770

583450

1107740

42,27

1,60

9,33

8,17

15,50

84,50

23,13

54,99

2,08

12,14

10,62

20,17

Francija (2010)

18386080

8573370

1992730

1537160

6272960

46,63

10,84

8,36

0

34,12

65,88

0,05

46,65

10,84

8,36

0

34,14

Francija (2016)

18249970

9715010

2851640

1095540

3361330

1196540

53,23

15,63

6,00

18,42

6,56

93,44

0,16

53,32

15,65

6,01

18,45

6,57

Hrvaška (2010)

895220

289000

14660

37160

449820

32,28

1,64

4,15

0

50,25

49,75

11,68

36,55

1,85

4,70

0

56,89

Hrvaška (2016)

881620

300450

0

40

93340

487170

34,08

0

0,00

10,59

55,26

44,74

0,07

34,10

0

0,00

10,59

55,30

Slika KM11-4: Deleži njiv glede na način obdelave v letu 2010 in 2016
Viri: 

Eurostat, 2016; SURS ,2010 in 2016; preračun KIS

Prikaži podatke

NJIVE IN VRTOVI [ha]

Neobdelana zemljišča [ha]

Površina za izračun [ha]

Površina preorana s plugom [ha]

Površina obdelana brez oranja (plitka obdelava - brananje) [ha]

Površina brez kakršne koli obdelave (neposredna setev) [ha]

Neobdelana zemljišča in površina brez podatkov [ha]

Delež njiv preoranih s plugom [%]

Delež njiv obdelanih brez oranja (plitka obdelava - brananje) [%]

Delež njiv brez kakršnekoli obdelave (neposredna setev) [%]

Delež neobdelanih njiv in njiv brez podatkov [%]

Slovenija (2010)

170144

349

170595

128894

14692

2480

24529

75,56

8,61

1,45

14,38

Slovenija (2016)

173787

1109

175118

142814

19274

918

12112

81,55

11,01

0,52

6,92

EU–28 (2010)

102535310

65458370

19176980

3530940

14369020

63,84

18,70

3,44

14,01

EU–27 (2016)

97078750

64876510

18957550

3591660

9653030

66,83

19,53

3,70

9,94

Madžarska (2010)

3837230

3205710

409670

44170

177680

83,54

10,68

1,15

4,63

Madžarska (2016)

3821830

3256560

356770

37940

170560

85,21

9,34

0,99

4,46

Nemčija (2010)

11896790

6610510

4470300

146610

669370

55,57

37,58

1,23

5,63

Nemčija (2016)

11819330

6316900

4719290

94210

688930

53,45

39,93

0,80

5,83

Avstrija (2010)

1370290

972960

326720

28330

42280

71,00

23,84

2,07

3,09

Avstrija (2016)

1344380

732610

395290

23250

193230

54,49

29,40

1,73

14,37

Italija (2010)

7009310

5183060

300970

283920

1241360

73,95

4,29

4,05

17,71

Italija (2016)

7145040

5742750

263410

231420

907460

80,37

3,69

3,24

12,70

Francija (2010)

18386080

8991900

4619950

530270

4243960

48,91

25,13

2,88

23,08

Francija (2016)

18249970

8757990

5948190

960120

2583670

47,99

32,59

5,26

14,16

Hrvaška (2010)

895220

808340

25660

18540

39680

90,30

2,87

2,07

4,43

Hrvaška (2016)

881620

789640

44320

4880

42780

89,57

5,03

0,55

4,85


Cilji

 • Zagotavljati optimalno vrednost kmetijske proizvodnje, ki omogoča stabilno prehransko varnost.
 • Zagotavljanje izvajanje trajnostnih kmetijskih praks, ki bodo ohranjale rodovitnost tal, biotsko raznovrstnost in varnost voda ter smotrno porabo resursov
 • Izvajanje kmetijskih praks z namenom blaženje in prilagajanja na podnebne spremembe
 • Zmanjšanje stroškov ter povečevanje vrednosti kmetijske pridelave.

Temeljna značilnost slovenskega poljedelstva je usmerjenost v pridelovanje krme za živino. V letu 2021 med skupinami poljščin pri nas prevladujejo žita (56 %), sledita pridelava zelene krme na njivah (31 %) in pridelava industrijskih rastlin (7%). Delež žit ostaja razmeroma stabilen, kljub sezonskim nihanjem. Naraščajo površine namenjene pridelavi zelene krme in industrijskih rastlin, delež pridelave korenovk in gomoljnic pa se je po zmanjševanju v zadnjih letih ustalil na približno dveh odstotkih njiv. V EU so med državami opazne večje razlike v setveni sestavi, kar je odraz variabilnosti okoljskih razmer za pridelavo poljščin, specifičnih zahtev trgov ter ukrepov kmetijske politike. Glede na deleže poljščin v letu 2016 v EU–28 je delež žit v Sloveniji rahlo pod povprečjem EU (59 %), ter primerljiv z deležema v Nemčiji in Avstriji. Od sosednjih držav imajo večjo zastopanost žit Madžarska (62 %), Hrvaška (62 %) in Avstrija (61 %). Delež krmnih poljščin v Sloveniji je nad povprečjem EU (20 %). Med sosednjimi državami je primerljiv z deležem v Italiji (32 %) in večji kot v Avstriji (19 %), Hrvaški (14 %) in Madžarski (9 %). Nasprotno pa je delež industrijskih rastlin v Sloveniji (7 %) pod povprečjem EU (15 %) in manjši od vseh primerjalnih držav. Navedeno je odraz prilagoditve okoljskim razmeram, usmeritvi in proizvodno-ekonomskim specifikam Slovenije oz. primerjalnih držav.

Določene spremembe skozi daljše obdobje so opazne med zastopanostjo vrst posameznih poljščin znotraj skupin poljščin. Med žiti še vedno prevladuje koruza, a se je njen delež zmanjšal iz 45 % v letu 1992 na 39 % v letu 2017, nato pa se je ponovno povečal na 41% v letu 2021. Delež ozimne pšenice in pire se je v enakem obdobju zmanjšal iz 19 % na 15 %, opazneje so se povečale površine s tritikalo, ječmenom in ajdo. Med ostalimi poljščinami naraščajo površine s sojo, oljnimi bučami, deteljami in lucerno. Glede na obdobje 1992–2008 se je v obdobju 2009–2021 izboljšalo razmerje med koruzo in metuljnicami v prid metuljnicam. Povečanje deleža metuljnic v kolobarju pripisujemo ukrepom kmetijske politike, ki spodbujajo njihovo pridelavo.

Pokritosti tal preko zime prispeva k zmanjšanju degradacijskih procesov tal, zmanjšuje izpiranje nitratov, poveča biodiverziteto talne favne in flore, itd. Podatki o prezimnih ozelenitvah se ne zbirajo redno. Za Slovenijo in EU so na voljo podatki za leti 2010 in 2016. V letu 2010 je bil pri nas delež površin z znanimi podatki 86 % in 99% v letu 2016. V letu 2010 je v Sloveniji največ njiv pokritih z običajnimi ozimnimi posevki (53 %), sledijo namenske ozelenitve z dosevki za izboljšano rodovitnost tal (20 %) in njive pokrite z rastlinskimi ostanki (3 %). Približno petina njiv (24 %) preko zime ni bila pokrita. V letu 2016 se je odstotek prekritih njiv preko zime zmanjšal za 2 %. Delež njiv pokritih z običajnimi ozimnimi posevki (46 %) ter namenskimi ozelenitvami s posevki za izboljšano rodovitnost (12 %) sta se zmanjšala v letu 2016 v primerjavi z 2010, povečal pa delež njiv pokritih z žetvenimi ostanki (6 %). V letu 2016 je bila uvedena kategorija večletnih posevkov (12 %), prav tako pa se je zmanjšal delež njiv brez podatkov, kar lahko pojasni del zmanjšanja zemljišč v ostalih kategorijah. Deloma pa je na spremembe vplival tudi prehod v novo programsko obdobje Programa razvoja podeželja in manjši delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ukrepe ozelenitve. Med državami EU so zaradi raznolikih okoljskih razmer velike razlike v načinih in deležih pokritih tal. Glede na povprečje EU–28 za leto 2016 (69 %) je bila pokritost tal preko zime v Sloveniji nad povprečjem. Večjo pokritost tal od Slovenije imajo Nemčija (86 %), Avstrija (81 %), Italija (84 %) ter Francija (93 %), manjšo pa Madžarska (58 %) in Hrvaška (45 %). V EU 28 in v vseh primerjalnih državah predstavljajo največji delež prekritosti preko zime običajni ozimni posevki. Največji delež prekritosti s to kategorijo poljščin ima Nemčija (57 %), najmanjšega pa Hrvaška (34 %). Do razlik prihaja zaradi specifičnih razlik v kolobarnih členih oziroma zastopanosti ozimnih poljščin v njem. Npr. Nemčija nameni bistveno večji delež njiv setvi oljne ogrščice v primerjavi s Slovenijo. Delež namensko ozelenjenih površin preko zime je v Sloveniji precej večji od povprečja EU–28 (8 %) ter Madžarske (2 %), Italije (2 %) ter Hrvaške (0 %), primerljiv z deležem v Nemčiji (12 %) ter manjši od deležev v Avstriji (21 %) in Franciji (16 %). Delež gole površine v Sloveniji je v letu 2016 na ravni povprečja EU–28 (23 %). Med primerjalnimi državami ima najmanjši delež Francija (7 %), največjega pa Hrvaška (55 %) in Madžarska (42 %). Velike razlike so med državami glede deleža površin brez znanih podatkov o pokritosti. Delež njiv brez podatkov v Sloveniji se je v obdobju med 2010 in 2016 bistveno zmanjšal, in podatki za leto 2016 so zajemali 99,9 % vseh njivskih površin. Delež je manjši od povprečja EU–28 (8 %). Med primerjalnimi državami imajo podobne deleže njiv brez podatkov Francija, Madžarska, Avstrija in Hrvaška, največ površin brez podatkov pa ima Italija (23 %). Delež pokritih površin preko zime v Sloveniji obsega več kot 75 % njiv in je deloma zadovoljiv. Kljub temu bi bilo potrebno spodbujati povečevanje tega deleža in zmanjšanje golih zemljišč pod 10 %, s ciljem doseči popolno prekritost tal.

Obdelovalni načini imajo pomembno vlogo pri ohranjanju rodovitnosti tal in ekonomiki pridelave. Podatki o obdelovalnih načinih se ne zbirajo redno, za Slovenijo in EU so na voljo podatki za leti 2010 in 2016. Glede na podatke je v Sloveniji večina njiv preoranih s plugom, sledi konzervirajoča obdelava tal. Delež njiv brez obdelave z direktno setvijo je zanemarljiv. V Sloveniji sta se glede na leto 2010 v letu 2016 povečala delež njiv obdelanih z oranjem (iz 76 % na 82 %) ter delež njiv obdelanih na konzervirajoč način (iz 9 % na 11 %). Delež njiv brez obdelave se je v tem obdobju zmanjšal (iz 1,5 % na 0,5 %). V tem obdobju sta se tudi zmanjšala delež neobdelanih njiv in njiv brez podatkov o obdelavi (iz 14 % na 7 %). Ocenjujemo, da je naraščanje površin obdelanih s plugom verjetno samo navidezno in je povezano z večjo zanesljivostjo pridobljenih podatkov v letu 2016. Razmerja med načini obdelave v letu 2016 zato ocenjujemo kot zanesljivejši pokazatelj dejanskega stanja. Glede na povprečje EU-27 v letu 2016 (67 %), je bil delež njiv obdelanih s plugom v Sloveniji nad povprečjem. Med primerjalnimi državami so imeli manjše deleže s plugom obdelanih njiv Nemčija (53 %) Avstrija (54 %) in Francija (48 %). Vse tri države so v obdobju med 2010 in 2016 bistveno zmanjšale površine oranih njiv. Večji delež oranih njiv od Slovenije imajo Madžarska (85 %) in Hrvaška (90 %). Delež slovenskih njiv s plitvo konzervirajočo obdelavo je podoben kot na Madžarskem (9 %) ter večji kot v Italiji (4 %) in na Hrvaškem (5 %), a bistveno manjši kot v Nemčiji (40 %), Franciji (33 %) in Avstriji (29 %). Delež njiv brez obdelave tal z neposredno setvijo je majhen tudi v drugih državah, med primerjalnimi državami ima največji delež Francija (5 %). Precejšnje razlike v obdelavi tal med državami EU odražajo razlike v talnih in podnebnih razmerah, povprečni velikosti kmetijskih gospodarstev in socialno-ekonomskih specifik sistemov kmetovanja v posameznih državah. Poleg tega ima vsaka metoda prednosti in slabosti, kar otežuje splošna priporočila. Kljub temu bi se delež njiv, obdelanih z oranjem, v Sloveniji moral zmanjšati.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke zbira in obdeluje Statistični urad RS po objavljenih metodologijah.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Vse površine zemljišč so preračunane in predstavljene kot deleži od skupnih površin. Površino njiv, na katerih se izvaja kolobarjenje, smo povzeli po podatkih strukturnega raziskovanja kmetijstva (SURS) za leti 2010 in 2016 ter jih preračunali v deleže glede na skupno površino njiv. Pri tem smo odšteli površine poljščin in zelenjadnic, ki so na njivi prisotne daljši čas, površine v zaščitenih prostorih in površino neobdelanih njiv. Kolobarne člene poljščin na njivah smo povzeli po bazi SURS-a za obdobje 1992–2017. Deleži so izračunani glede na površino njiv in vrtov brez zelenjadnic, jagod in neobdelanih zemljišč. Kot metuljnice smo upoštevali površine stročnic za zrnje, soje, detelje, lucerne in travno-deteljnih mešanic. Pri oljnicah površin s sojo nismo upoštevali.

 

Podatkovni viri

 

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Pridelava poljščin v Sloveniji

ha

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502402S.px

1992-2021

Javno dostopni podatki

Letno

12.10.2022

Da

Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov

ha

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px

1992-2021

Letno

12.10.2022

Da

 

Opredelitev kazalca:

 

 • Relevantnost kazalca: 3

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Metodologija zbiranja podatkov je enaka kot za Slovenijo.

Podatki so dostopni za vseh 27 držav članic EU–27 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska), EU–27 (deloma EU–28) kot celoto ter za Združeno kraljestvo, ki je iz EU izstopilo 31. 1. 2020.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatke za primerjavo deležev skupin poljščin pokritosti tal preko zime in obdelovalnih načinov tal v Sloveniji z EU in primerjalnimi državami EU smo pridobili na portalu Eurostat za leti 2010 oz. 2013 in za 2016. Podatki o deležu skupin poljščin na njivah so dostopni za leti 2013 in 2016, uporabili smo podatke za EU–28 in primerjalne države (Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška in Nemčija). Za primerjavo deležev pokritosti njiv preko zime so na voljo podatke iz leta 2010 in 2016. Uporabili smo podatke za Slovenijo, EU–27 ter primerjalne države (Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška, Nemčija ter Francija). Za primerjavo deležev njiv glede na način obdelave so na voljo podatki za leti 2010 in 2016. Uporabili smo podatke Slovenijo, za EU–28 (2010) in EU–27 (2016) ter primerjalne države (Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška, Nemčija ter Francija).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Main crops by NUTS 2 regions

ha

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_lac_main/default/table?lang=en

2013 in 2016

Javno dostopni podatki

 

14.10.2022

Da

Agri-environmental indicator - soil cover

ha

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_-_soil_cover#Analysis_at_EU_and_country_level

2010 in 2016

 

14.10.2022

Da

Agri-environmental indicator - tillage practices

ha

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_-_tillage_practices#Analysis_at_EU_level

2010 in 2016

 

14.10.2022

Da

 

 • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 5  

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah):

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni