KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

×

Informative message

Kazalec je arhivski in in ga ne posodabljamo več. Vključen je v kazalcih EN31.

Ključno sporočilo
Bad

Proizvodnja električne energije iz SPTE se po zmanjšanju leta 2009 počasi povečuje. V letu 2011 je bila še daleč od cilja za leto 2010. Pričakovan zagon v industriji zaradi nove sheme podpor iz leta 2009 je ustavila gospodarska kriza.


Kazalec prikazuje soproizvodnjo toplote in električne energije v Sloveniji, ki je eden izmed načinov za povečanje učinkovitosti proizvodnje električne energije, ker koristno izrablja toploto, ki se pri termoelektrarnah izgubi. Proizvodnja električne energije v enotah SPTE je izračunana po metodologiji EUROSTAT.


Grafi

Slika EN14-1: Proizvodnja električne energije v enotah SPTE v obdobju 2002-2011 ter linearno približevanje cilju leta 2010
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije, 2012.

Prikaži podatke
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Proizvodnja el. energije GWh 14599 13822 15272 15116 15115 15043 16398 16398 16398 16398
Dejanska proizvodnja el. energije v SPTE GWh 872.6 909.8 977.4 1104.7 1123 1087.7 1106 1106 1106 1106
Ciljna premica po ReNEP 2010 GWh 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1440 1440 1440
Delež električne energije iz SPTE % 6 6.6 6.4 7.3 7.4 7.2 6.7 6.7 6.7 6.7
Slika EN14-2: Delež SPTE v skupni proizvodnji električne energije za EU-27 leta 2010
Viri: 

EUROSTAT, 2012.

Prikaži podatke
EU27 - Danska Latvija Finska Litva Nizozemska Madžarska Poljska Belgija
Delež SPTE v proizvodnji el. energije 2007 % 11.7 49.2 45 36.2 34.6 33.2 19.6 17.6 16
Slovaška Avstrija Češka republika Nemčija Švedska Portugalska Italija Romunija Estonija Luksemburg
Delež SPTE v proizvodnji el. energije 2007 % 15.9 15.4 14.2 13.2 12.5 11.8 11.5 10.8 10.3 9.6
Bolgarija Španija Slovenija Irska Velika Britanija Grčija Francija Ciper Malta
Delež SPTE v proizvodnji el. energije 2007 % 8 7.4 6.9 6.7 6.2 4.3 2.8 1 0
Slika EN14-3: Delež električne energije iz SPTE v skupni proizvodnji električne energije v obdobju 2004-2010
Viri: 

EUROSTAT, 2012

Prikaži podatke
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU-27 % 10.5 11.1 10.9 10.9 11 11.4 11.7
Slovenija % 6.4 7.3 7.4 7.2 6.7 6.2 6.9

Cilji

- podvojitev proizvodnje električne energije v enotah SPTE v obdobju 2000-2010 in sicer iz 800 GWh na 1.600 GWh.


Proizvodnja električne energije v sistemih soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) je leta 2011 znašala 1.145 GWh, proizvodnja toplote pa 10.952 TJ. Iz tega sledi, da cilj za leto 2010 ni bil dosežen. Delež proizvedene električne energije v enotah SPTE v celotni proizvodnji na ozemlju Slovenije je znašal 7,1 %. Proizvodnja električne energije v enotah SPTE se je povečevala do leta 2005, po tem letu pa z izjemo leta 2009 vztraja na ravni dobrih 1.100 GWh. Glede na leto prej je bila proizvodnja leta 2011 višja za 0,9 %.

Enote soproizvodnje se delijo na samoproizvajalce, to so podjetja, ki poleg svoje osnovne dejavnosti proizvajajo še električno energijo in/ali toplotno energijo, ter na javne elektrarne, kjer je proizvodnja električne in/ali toplotne energije njihova glavna dejavnost. Lahko so v zasebni ali javni lasti. Samoproizvajalci večinoma prihajajo iz sektorjev rabe končne energije, javne elektrarne pa iz daljinskega ogrevanja. Proizvodnja električne energije samoproizvajalcev je bila leta 2011 228 GWh, kar predstavlja 20 % celotne proizvodnje. Njihov delež se v celotnem opazovanem obdobju zmanjšuje.

Zmogljivost enot soproizvodnje se je v obdobju 2002-2008 gibala med 334 in 339 MW, z izjemo leta 2006, ko je znašala 346 MW. To ne pomeni, da ni prihajalo do inštalacije novih enot, v največji meri plinskih motorjev, vendar so po drugi strani prenehale delovati stare enote, ki so bile na koncu življenjske dobe. Leta 2009 se je zmogljivost znižala na 327 MW, po tem letu pa je opazna počasna rast, tako da je leta 2011 znašala 337 MW. Rast je posledica postavitve novih enot SPTE s plinskimi motorji.

Raba obnovljivih virov še dodatno izboljša okoljsko sliko soproizvodnje toplote in električne energije. Delež obnovljivih virov v skupni porabi goriv je leta 2011 znašal 18,3 %. V največji meri se je uporabljala lesna biomasa (polovico se je je porabilo v TE-TOL), ki je v obnovljivih virih predstavljala 63 %, sledil je bioplin z 29 %, raba katerega hitro narašča. Delež premoga v porabi goriv je znašal 59 %, zemeljskega plina pa 23 %.

Glavni instrument za spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije, sistem zagotovljenih odkupnih cen oz. premij za oddajo proizvedene električne energije v omrežje ali samostojno prodajo na trgu električne energije, je bil leta 2009 prenovljen. Sistem uvaja dve možnosti podpor, in sicer zagotovljen odkup električne energije ali obratovalno podporo. Obliko lahko izberejo naprave do 1 MW nazivne električne moči, večji sistemi pa prejemajo obratovalno podporo. Z novim sistemom so enote v industriji vključene v shemo podpor, kar naj bi vplivalo na nov zagon v tem sektorju, vendar se to ni zgodilo tudi zaradi gospodarske krize. Po drugi strani se je nadaljevala rast števila enot v kmetijstvu, razvoj pa se je začel tudi v javnem in storitvenem sektorju. V preteklosti je postavljenih veliko novih enot, tako da so bile projekcije že presežene, spodbudno okolje pa je ohranil tudi nov sistem. Položaj SPTE opredeljujejo tudi drugi mehanizmi (potrdila o izvoru, obveznost preverjanja tehničnih in ekonomskih možnosti za SPTE ob izdaji energetskega dovoljenja za termoelektrarne ali toplarne, večje od 1 MW, itd.), ugodno kreditiranje Eko-sklada, poudariti pa je smiselno trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, kjer so enote SPTE pri razdelitvi kuponov zaradi specifičnosti obravnavane drugače. Njihova posebnost je v tem, da se izpusti na lokaciji sicer povečajo, vendar se s tem, ko dobimo večji proizvod na enoto vhodne energije, zmanjšajo izpusti na ravni države.

Predlog Nacionalnega energetskega programa iz leta 2011 predvideva v referenčnem scenariju povečanje proizvodnje električne energije v enotah SPTE do leta 2020 na 2,4 TWh, v intenzivnem scenariju pa na 2,9 TWh, kar glede na proizvodnjo leta 2011 pomeni povečanje za 108 % oz. 150 %. Največji prirast enot je predviden v industriji, sledi povečanje proizvodnje v TE-TOL zaradi izgradnje plinske enote, pomembno pa je tudi povečanje v storitvenem sektorju in daljinskem ogrevanju.

Delež SPTE v proizvodnji električne energije v EU-27 je leta 2010 znašal 11,7 %. Slovenija je bila leta 2010 s 6,9 % pod povprečjem EU. Delež v EU-27 se je v obdobju 2004-2010 povečal za 1,2 odstotni točki, v Sloveniji pa za 0,5 odstotne točke. Najvišji delež električne energije iz SPTE imajo na Danskem z 49 %.


Podatki za Slovenijo in druge države

Cilji so povzeti po: Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP, Ur.l.RS, št. 57/04).
Izvorna baza podatkov: Za kazalec so bili uporabljeni podatki o proizvodnji električne energije in toplote ter rabi goriv v enotah soproizvodnje toplote in električne energije, ki so bili posredovani s Statističnega urada RS. Uporabljeni so bili podatki o ECHP proizvodnji električne energije na generatorju za obdobje 2002-2011. Podatki pred letom 2002 niso uporabni zaradi nove metodologije. Za primerjavo Slovenije z EU so bili uporabljeni podatki EUROSTAT-a, ki so objavljeni na njihovi spletni strani (Combined heat and power generation - % of gross electricity generation)

Skrbnik podatkov: Statistični urad republike Slovenije – Jože Zalar in EUROSTAT.
Datum zajema podatkov za kazalec: 13. 11.2012
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov:Podatki o soproizvodnji toplote in električne energije so pripravljeni v skladu z metodologijo EUROSTAT, ki določa dva različna načina izračuna proizvodnje električne energije v SPTE (ECHP) glede na skupni izkoristek enote. Če je povprečni letni izkoristek (proizvodnje toplote in električne energije) višji od 75 %, je vsa električna energija upoštevana kot proizvodnja SPTE. Če pa je izkoristek nižji, je proizvodnja električne energije iz SPTE izračunana z množenjem proizvodnje toplote iz SPTE s karakterističnim razmerjem med močjo enote in proizvodnjo toplote. SURS ne zajema vseh naprav SPTE v Sloveniji. V njihovi bazi manjkajo naprave v storitvenem in javnem sektorju, kjer predstavljajo par odstotkov proizvodnje električne energije v vseh napravah SPTE v Sloveniji. Podatki SURS-a niso objavljeni, podatki EUROSTAT-a pa so objavljeni v publikacijah, ki so dostopne preko spleta ter na spletni strani. Zbiranje podatkov poteka na letni ravni. Podatki o SPTE za Slovenijo obstajajo za obdobje 2002-2011. Podatki za EU-27 pa so na voljo za leta 2002-2010
Metodologija obdelave podatkov: Povprečne letne rasti rabe električne energije so izračunane kot [(zadnje leto/bazno leto)(1 /število let) –1] x 100.
- Delež proizvodnje električne energije iz SPTE v celotni proizvodnji električne energije je bil izračunan kot kvocient proizvodnje električne energije v SPTE (ECHP) na generatorju in celotne proizvodnje električne energije na generatorju v Sloveniji.
Geografska pokritost: EU-27
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Za izračun kazalca so uporabljeni uradno poročani podatki, ki so izračunani na podlagi mednarodno potrjene metodologije.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- EEA, 2012. Combined heat and power (CHP) (ENER 020).
- IJS, 2011: NEP 2010 - Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010 do 2030 - REZULTATI
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS. Št. 76/2009)
- EUROSTAT, 2012. Combined heat and power generation - % of gross electricity generation..


Povezani kazalci