KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Spodbude, ki so v nasprotju z doseganjem cilja zmanjševanja izpustov TGP, so do leta 2017 vztrajno rasle, v zadnjih letih pa je prišlo do njihovega zmanjšanja. V 2020 so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšale za 9 %. Ciljna vednost ni zastavljena, zasleduje se usmeritev »postopno znatno zmanjšanje okolju škodljivih spodbud«. Izstopajo vračila trošarin za dizelsko gorivo, ki so se glede na predhodno leto sicer zmanjšale, vendar še vedno predstavljajo 37 % v skupnem znesku vseh spodbud, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev zmanjševanja izpustov TGP. Spodbude usmerjajo potrošnike k večjim izpustom TGP, zato so za doseganje ciljnega zmanjšanja izpustov TGP potrebni dodatni ukrepi, ki so praviloma tudi dražji.


Spodbujanje izdelkov in proizvodnje, ki so škodljivi za okolje, ne prispeva k doseganju ciljev zmanjševanja izpustov TGP, celo usmerja potrošnike k njihovemu povečevanju. Je tudi v nasprotju z načelom »onesnaževalec plača«. Gospodarstvo je najučinkovitejše, če so okoljski stroški v celoti vključeni v ceni proizvodov, stroške pa plačuje onesnaževalec. V primeru spodbud, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev zmanjševanja izpustov TGP, okoljske stroške nosi celotna družba.

Enotne definicije, kaj so spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP, ni. S strani OECD je sprejeta definicija, da so spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP, posledica vladnih ukrepov posameznih držav, ki preko davčnih spodbud zvišujejo prihodke ali znižujejo stroške potrošnikom in proizvajalcem, pri čemer nastaja okoljska škoda (povečuje se količina odpadkov, povečujejo se izpusti, drugo onesnaževanje ali izkoriščanje naravnih virov).


Grafi

Slika PO24-1: Spodbude v obdobju 2005−2020, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja izpustov TGP
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Okolju škodljive subvencije

2005

77,39

2006

73,95

2007

82,34

2008

80,61

2009

107,29

2010

136,78

2011

105,02

2012

103,26

2013

115,18

2014

118,29

2015

116,75

2016

123,65

2017

135,23

2018

123,81

2019

89,25

2020

81,10

Slika PO24-2: Struktura spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja izpustov TGP
Viri: 

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost


Cilji

Cilj, ki se ga zasleduje, je zmanjševanje spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP. Dolgoročni cilj je ukinitev teh spodbud, do leta 2030 pa njihovo znatno zmanjšanje (cilj NEPN*1). Ciljna vrednost kazalca za leto 2020 ni določena. V ReDPS50 je med usmeritvami pri zelenem financiranju za prehod v nizkoogljično družbo (NOD) do leta 2030 navedeno tudi da se bodo postopno zmanjševala vračila trošarine na energente, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP: v prometu bodo ukinjena do leta 2025 oziroma skladno z razvojem zakonodaje v EU, v industriji pa do leta 2030, oziroma bodo vračila trošarine pogojevana z izvedbo ukrepov za zmanjševanje izpustov (pridobljen certifikat v skladu s standardom ISO 50.001 ali ISO 14.001, kar prispeva k večanju energetske in snovne učinkovitosti idr.).

Opomba:

*1   Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020


Vrednost spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP, se je po padcu v letu 2011 postopno, a vztrajno dvigovala do leta 2017. Po tem letu se je vrednost spodbud zmanjšala, in sicer v letu 2020 se je vrednost spodbud zmanjšala za 9 %. Najbolj problematično ostaja vračilo trošarin za dizelsko gorivo za komercialni namen (za tovorna vozila in vozila za prevoz potnikov) ter oproščeno plačilo trošarine od uporabe fosilnih goriv, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo električne energije in toplote.

Struktura spodbud, ki niso v skladu s cilji zmanjševanja izpustov TGP, se je v opazovanem obdobju spreminjala. Za leto 2020 znaša ocenjena vrednost spodbud 81,1 mio EUR, od tega:

  • 30,02 mio EUR (37 %) delnih vračil trošarine na dizelsko gorivo za komercialni namen,
  • 20,11 mio EUR (25 %) oprostitev plačil trošarine pri proizvodnji električne energije in toplote,
  • 18,89 mio EUR (23 %) delnega vračila trošarine za uporabo kmetijske in gozdarske mehanizacije in
  • 12,08 mio EUR (15 %) delnega vračila trošarine za industrijsko-komercialni namen.

Še vedno izstopajo vračila trošarin za dizelsko gorivo, ki so glede na predhodno leto zmanjšala, vendar še vedno predstavljajo 37 % celotnega zneska spodbud. Obseg delnih vračil (trošarine na dizelsko gorivo za komercialni namen) se je v letu 2020 zmanjšal, tako količini kot tudi v znesku vračila v €.

Glede obdavčenja je Vlada deloma omejena, v skladu z evropsko zakonodajo (t.i. Direktivo 2003/96/ES o obdavčitvi energentov) so za vse države članice EU obvezne nekatere oprostitve trošarine. Za njihovo zmanjševanje bo potrebno spreminjanje pravnega reda EU. Slovenija pa uveljavlja tudi nekatere oprostitve trošarin, ki so po evropski zakonodaji opcijske in predstavljajo večji del zgoraj navedenega zneska*2.

Tabela 1:    Spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja izpustov TGP

Leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Slovenija [mio EUR]

77,4

74,0

82,3

80,6

107,3

136,8

105,0

103,3

115,2

118,3

116,8

123,6

135,2

123,8

89,3

81,1

Opomba:

*2   V skladu z evropsko zakonodajo (t.i. Direktivo 2003/96/ES o obdavčitvi energentov) so za vse države članice EU obvezne naslednje oprostitve trošarine: na pogonska goriva v letalskem in pomorskem prometu, na goriva, ki se uporabljajo za dvojno rabo, na goriva, ki jih porabljajo diplomatska in konzularna predstavništva in mednarodne organizacije. Slovenija pa uveljavlja tudi nekatere oprostitve trošarin, ki so po evropski zakonodaji opcijske, te so: oprostitev za goriva za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo toplote in električne energije, delno vračilo trošarine za dizelsko gorivo, ki se porabi za t.i. komercialni namen, delno (50-odstotno) vračilo trošarine za energente za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih ter delno (70-odstotno) vračilo trošarine za energente za pogon kmetijske mehanizacije.


Cilji povzeti po:
Cilji za ta kazalec niso zastavljeni.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

EU/Eurostat zakonodajna podlaga

Metodologija obdelave podatkov:

Metodologija izračuna kazalca je opredeljena na straneh EUROSTAT-a: implicitna stopnja obdavčitve energije (EUR/toe), tsdcc360, »Implicit tax rate on energy«). Vse vrednosti kazalcev, objavljenih na EUROSTAT, so osvežene za obdobje do zadnjega objavljenega leta, zato so podatki nekoliko različni od predhodno objavljenih. V tem poročilu so zato osvežene celotne časovne vrste.

Prihodki iz davkov na energijo temeljijo na standardu nacionalnih računov. Poročani prihodki temeljijo na načelu nastanka poslovnega dogodka in ne na načelu plačila davčnemu organu. Davki na energijo obsegajo davke na energente, ki se uporabljajo za prevoz in za stacionarne vire. Največ prihodkov predstavljajo davki na bencin in dizelsko gorivo.

Končna raba energije obsega rabo energije v prometu, industriji, storitvah, gospodinjstvih in kmetijstvu, brez transformacij energije. Izražena je v tonah naftnega ekvivalenta.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Podpora proizvodnji električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo

EUR

MzI

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

19. 1. 2022

ne

*3Oprostitev plačila trošarine za energente, uporabljene pri proizvodnji električne energije ter za soproizvodnjo električne energije in toplote (premog, naftni derivati, zemeljski plin)

Oprostitev plačila trošarine za rabo električne energije

GJ, sm3, 1.000 l
kg

MWh

FURS

2005−2020

/

Junija tekočega leta za leto X − 1

19 1. 2022

ne

Stroški zapiranja rudnika RTH

EUR

MzI

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

 

ne

Vračilo trošarine na dizelsko gorivo pri tovornih vozilih

EUR

FURS

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

14. 1. 2022

ne

*4Delno vračilo trošarin na goriva pri uporabi kmetijske mehanizacije

EUR

FURS

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

14. 1. 2022

ne

Vračilo trošarin na goriva, ki jih uporablja delovna mehanizacija, in vračilo trošarin na goriva pri uporabi kmetijske mehanizacije

EUR

FURS

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

14. 1. 2022

ne

Vračilo trošarin za industrijsko rabo

EUR

FURS

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

18.12 2021

ne

Vračilo trošarin za ribiške ladje

EUR

FURS

2005−2020

/

Tekoče leto za leto
X − 1

19. 1. 2022

ne

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 3

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 3

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Opombi:

*3   Proizvajalec zaradi tovrstnih oprostitev ni stimuliran k zamenjavi energenta, s katerim bi povzročil manj izpustov TGP. Ukrep tako slabo usmerja k doseganju cilja zmanjšanja izpustov TGP.

*4   Podatki o vračilih in oprostitvah so v celoti zajeti s strani pristojne institucije - podatki o vračilih in delnih vračilih so vrednostno ovrednoteni v €, oprostitve so izračunane na podlagi količine in višine trošarine za posamezne energente.