KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Vsebnosti rastlinam dostopnega fosforja (P) so (pre)nizke v zgornjih slojih tal ekstenzivnih sadovnjakov, oljčnikov in pašnikov, pod optimalnimi v sadovnjakih, vinogradih in na travinju, primerne na njivah ter prekomerne v rastlinjakih. Vsebnosti rastlinam dostopnega kalija (K) so nizke v tleh oljčnikov, travnikov in pašnikov, povišane na njivah, intenzivnih sadovnjakih in vinogradih, ter prekomerne v tleh rastlinjakov. Vsebnost talne organske snovi (TOS) se giblje okoli 4 % v tleh njiv, sadovnjakov in rastlinjakov. Glede na kmetijsko kulturo je višja na travinju (5 %) ter nižja v oljčnikih in vinogradih zaradi klimatskega območja in načina pridelave/obdelave tal. Vsebnost OS v kmetijskih zemljiščih Slovenije je primerljiva z drugimi državami podobnih klimatskih območij. Kislost tal je nižja v intenzivnih sadovnjakih in najvišja v oljčnikih in tako primerno odraža naravno kislost tal.

Kazalec prikazuje stanje v obdobju 2012–2015 in še ne nakazuje smeri razvoja. Trende bo možno prepoznati ob naslednji osvežitvi kazalca ob koncu naslednjega štiriletnega obdobja.


Kazalec vsebnost rastlinskih hranil v tleh predstavlja založenost kmetijskih zemljišč Slovenije z glavnima rastlinskima hraniloma fosforjem (P) in kalijem (K), ki ju spremljajta univerzalna kazalca kot sta kislost tal (pH) in vsebnost talne organske snovi (TOS). Kazalec je povzetek statistične obdelave analitskih vrednosti parametrov, merjenih v vzorcih tal.


Grafi

Slika KM26-1: Vsebnost fosforja (P) v tleh kmetijskih zemljišč v obdobju 2012–2015
Viri: 

KIS (Centralni laboratorij, analize tal), 2012–2015

Prikaži podatke

Povprečna vrednost–aritmetična sredina [mg P2O5/100 g tal]

Srednja vrednost - mediana [mg P2O5/100 g tal]

Razpon meritev [mg P2O5/100 g tal]

Število izmerjenih visokih/nizkih vrednosti (osamelcev) [mg P2O5/100 g tal]

Ekstenzivni sadovnjak

2,40

2,40

242,40

0

Intenzivni sadovnjak

13,40

11,20

1231,70

0

Njiva

30,50

20,90

71311,80

11

Oljčnik

1,74

1,37

103,20

0

Pašnik

6,10

4,30

1228,90

2

Rastlinjak

58,10

47,80

147179,90

1

Sadovnjak

16,70

14

1696,90

5

Travnik

12,20

5,80

66494,60

10

Vinograd

16,60

7,10

90451,10

7

Slika KM26-2: Vsebnost kalija (K) v tleh kmetijskih zemljišč v obdobju 2012–2015
Viri: 

KIS (Centralni laboratorij, analize tal), 2012 - 2015

Prikaži podatke

Povprečna vrednost–aritmetična sredina [mg K2O/100 g tal]

Srednja vrednost - mediana [mg K2O/100 g tal]

Razpon meritev [mg K2O/100 g tal]

Število izmerjenih visokih/nizkih vrednosti (osamelcev) [mg K2O/100 g tal]

Ekstenzivni sadovnjak

21,90

21,90

21921,90

0

Intenzivni sadovnjak

27,10

28

12345

0

Njiva

29,70

26

30305,60

10

Oljčnik

18,50

18,10

15222,50

0

Pašnik

21,80

14,80

7383,30

2

Rastlinjak

38,40

35,30

8187,50

0

Sadovnjak

29,50

27,30

8584,60

2

Travnik

22,80

17,60

36225

12

Vinograd

26

23,20

68120

5

Slika KM26-3: Vsebnost talne organske snovi v tleh kmetijskih zemljišč v obdobju 2012–2015
Viri: 

KIS (Centralni laboratorij, analize tal), 2012 - 2015

Prikaži podatke

Povprečna vrednost–aritmetična sredina [OS (%)]

Srednja vrednost - mediana [OS (%)]

Razpon meritev [OS (%)]

Število izmerjenih visokih/nizkih vrednosti (osamelcev) [OS (%)]

Ekstenzivni sadovnjak

0

0

0

0

Intenzivni sadovnjak

3,90

4,40

194,60

1

Njiva

4,70

4,20

1446,10

12

Oljčnik

2

1,97

162,60

0

Pašnik

0

0

0

0

Rastlinjak

4,30

4,40

286,30

0

Sadovnjak

4

3,70

49

5

Travnik

5,70

5,10

2332,80

8

Vinograd

2,80

2,70

95,10

7

Slika KM26-4: Kislost zgornjega horizonta tal kmetijskih zemljišč - pH tal v obdobju 2012–2015
Viri: 

KIS (Centralni laboratorij, analize tal), 2012 - 2015

Prikaži podatke

Povprečna vrednost–aritmetična sredina [pH]

Srednja vrednost - mediana [pH]

Razpon meritev [pH]

Število izmerjenih visokih/nizkih vrednosti (osamelcev) [pH]

Ekstenzivni sadovnjak

7,10

7,10

7,10

0

Intenzivni sadovnjak

5,90

5,30

417,50

0

Njiva

6,20

6,30

378,10

0

Oljčnik

7,70

7,70

757,80

0

Pašnik

6,20

6,50

397,90

0

Rastlinjak

7

7,50

497,90

0

Sadovnjak

5,70

5,60

398

0

Travnik

5,90

5,90

358,10

0

Vinograd

6,30

6,60

358,10

0


Cilji

Cilj je trajnostna raba in upravljanje kmetijskih zemljišč, kar v osnovi zajema ohranjanje rodovitnosti tal ob pridelavi potrebnih količin hrane. Z vsakim pridelkom iz tal 'odvzamemo' tudi rastlinska hranila. Da preprečimo osiromašenje tal s hranili, njihovo zakisanje in s tem zmanjšano rodovitnost tal (t.j. degradacijo tal), je treba hranila vračati v tla z gnojenjem v ustreznih količinah in na okolju ustrezen način tako, da tla vsebujejo primerne/optimalne količine kot so navedene v Smernicah za strokovno utemeljeno gnojenje (Mihelič in sod., 2010). Optimalne in dosegljive vsebnosti hranil v tleh se lahko v manjši meri razlikujejo glede na vrsto tal.


Ohranjanje rodovitnosti tal kmetijskih zemljišč je določeno v Zakonu o kmetijskih zemljiščih, v podzakonskih aktih ter drugih zakonih. Posebno varstvo kakovostnih kmetijskih zemljišč določa tudi 71. člen ustave Republike Slovenije.

Kazalec je tako kot rodovitnost tal sestavljen iz štirih delnih kazalcev, ki smo jih izdelali na podlagi statistične obdelave merjenih analitskih podatkov štirih osnovnih lastnosti tal, ki določajo rodovitnost kmetijskih zemljišč:

 • vsebnost rastlinam dostopnega fosforja izraženega kot P2O5/100 mg zračno suhih tal,
 • vsebnost rastlinam dostopnega kalija izraženega kot K2O/100 g zračno suhih tal,
 • skupna vsebnost talne organske snovi v %, in
 • kislost tal (pH) merjen v kalijevem kloridu (KCl).

Velja poudariti, da rodovitnost tal zajema poleg kemijskih tudi fizikalne lastnosti tal. Izbrali smo štiri kazalce, iz katerih je možno sklepati tudi stanje nekaterih drugih parametrov tal. Tako je npr. možno iz vsebnosti organske snovi sklepati na vsebnost stabilnejših oblik dušika v tleh, strukturnost tal, poroznost in propustnost tal, zadrževalne in očiščevalne sposobnosti, odpornost na sušo ter druge fizikalne, kemijske in biotske lastnosti ter sposobnosti izvajanja ekosistemskih storitev tal.

Vsi podatki se nanašajo na analitske vrednosti talnih vzorcev zgornjih slojev kmetijskih zemljišč v spodaj naštetih vrstah kmetijske rabe. Navedene so običajne globine vzorčenja tla pri različnih kmetijskih kulturah:

 • rastlinjak (0–20 cm),
 • njiva (0–25 cm),
 • vinograd (0–20 cm),
 • sadovnjak (0–20 cm),
 • intenzivni sadovnjak (0–20 cm),
 • ekstenzivni sadovnjak (0–20 cm),
 • oljčnik (0–20 cm),
 • travnik (0–15 cm),
 • pašnik (0–15 cm).

Pri analizi velja omeniti njen omejen geografski obseg. Obdelani so podatki laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije. Žal v Sloveniji sistematično (še) vedno ne zbiramo in ne obdelujemo podatkov lastnosti tal. Analitski podatki različnih talnih laboratorijev tako niso združeni in enotno obdelani. Deloma so tudi težko primerljivi zaradi nestandardiziranih metod. Zaradi tega je onemogočen celovit in izčrpen pregled vsebnosti hranil in stanja kakovosti kmetijskih zemljišč.

Kazalec tako predstavlja vsebnosti kalija, fosforja in talne organske snovi v zgornjih horizontih kmetijskih zemljišč Slovenije v devetih različnih rabah za štiriletno obdobje med 2012 in 2015.

Kazalec ugotavlja, da je fosforja premalo v tleh ekstenzivnih sadovnjakov, oljčnikov in pašnikov, pod optimalno vsebnostjo v sadovnjakih, vinogradih in na travinju, primerno na njivah ter prekomerno v rastlinjakih. S kalijem so primerno založena tla oljčnikov, travnikov in pašnikov, povišane vsebnosti so na njivah, intenzivnih sadovnjakih in vinogradih, ter prekomerne v tleh rastlinjakov in sadovnjakov. Vsebnost organske snovi se giblje okoli 4 % v tleh njiv, sadovnjakov, rastlinjakov. Glede na kmetijsko kulturo je višja na travinju (5 %) ter nižja v oljčnikih in vinogradih (2–3 %) zaradi klimatskega območja in načina pridelave/obdelave tal. Vsebnost organske snovi je primerljiva z drugimi državami podobnih klimatskih območij. Kislost tal je nižja v intenzivnih sadovnjakih in zaradi karbonatnih tal najvišja v oljčnikih in tako dobro odraža naravne danosti zemljišč oz. naravno kislost tal.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Statistična obdelava anonimiziranih rezultatov laboratorijskih analiz tal

 

Izvorna baza podatkov: Rezultati laboratorijskih analiz tal Kmetijskega inštituta Slovenije

Skrbnik podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije, Centralni laboratorij

Datum zajema podatkov za kazalec: obdobje 2012–2015

Podatki za obdobje: 2012–2015

Geografska pokritost: Slovenija (predvsem Osrednja Slovenija)

 

Informacije o kakovosti za ta kazalec:

 • Prednosti in slabosti kazalca: Vhodni podatki so meritve parametrov v vzorcih tal
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: relevantni arhivski podatki

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): analitski podatki akreditiranega laboratorija

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): minimalni

Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

 • Relevantnost: 1
 • Točnost: 1
 • Časovna primerljivost: 1 Podatki so obdelani za dobo štirih let kolikor običajno traja, po katerem je treba ponoviti analizo tal in s tem preveriti ustreznost gnojenja.
 • Prostorska primerljivost: 2 Podatki sicer zajemajo celo območje Slovenije, vendar so osredotočeni v njenem centralnem delu.
Drugi viri in literatura

Mihelič, R., Čop, J., Jakše, M., Štampar, F., Majer, D., Tojnko, S., Vršič, S., 2010. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana.

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 42/97)


Povezani kazalci