KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Subvencije, ki so v nasprotju z doseganjem cilja zmanjšanja emisij TGP, se skozi leta ne znižujejo. Vrednost kazalca ni skladna z zastavljenim dolgoročnim ciljem OP TGP: »postopno znatno zmanjšanje okolju škodljivih subvencij«. V primerjavi s prejšnjim letom so se škodljive subvencije v letu 2017 zopet dvignile, in se hitro približujejo točki, ko so bile le te najvišje. Izstopajo vračila trošarin za dizelsko gorivo, ki so se glede na predhodno leto povečale in sicer za 7 %. Ker subvencije usmerjajo potrošnike k večjim emisijam TGP, so potrebni dodatni ukrepi za doseganje ciljnega zmanjšanja emisij TGP, kot bi bili brez teh subvencij. Dodatni ukrepi so praviloma tudi dražji.


Subvencioniranje izdelkov in proizvodnje, ki so škodljivi za okolje, ne prispeva k doseganju ciljev zmanjševanja TGP, celo usmerjajo potrošnike k povečevanju emisij TGP. So tudi v nasprotju z načelom »onesnaževalec plača«. Gospodarstvo je najučinkovitejše, če so okoljski stroški v celoti vključeni v ceni proizvodov, stroške pa plačuje onesnaževalec. V primeru okolju škodljivih subvencij, okoljske stroške nosi celotna družba.

Enotne definicije, kaj so okolju škodljive subvencije, ni. S strani OECD je sprejeta definicija, da so okolju škodljive subvencije, posledica vladnih ukrepov posameznih držav, ki preko davčnih spodbud ali olajšav zvišujejo prihodke ali znižujejo stroške potrošnikom in proizvajalcem, pri čemer nastaja okoljska škoda (povečuje se količina odpadkov, povečujejo se emisije, drugo onesnaževanje ali izkoriščanje naravnih virov).


Grafi

Slika PO24-1: Subvencije v obdobju 2005−2017, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja emisij TGP
Prikaži podatke

Okolju škodljive subvencije

2005

77,39

2006

73,95

2007

82,34

2008

80,61

2009

107,29

2010

136,78

2011

105,02

2012

103,26

2013

115,18

2014

118,29

2015

116,75

2016

123,65

2017

135,23

Slika PO24-2: Struktura subvencij, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja emisij TGP (Vir: IJS-CEU)

Cilji

Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena. Stremi se k vedno nižjim škodljivim subvencijam.


Vrednost okolju škodljivih se po padcu v letu 2011 postopno a vztrajno dvigajo. V letu 2017 lahko vidimo, da so le te zopet zelo blizu najvišji vrednosti z leta 2011. Najbolj problematično ostaja vračilo trošarin za dizelsko gorivo za komercialni namen (za tovorna vozila in vozila za prevoz potnikov) ter oproščeno plačilo trošarine od uporabe fosilnih goriv, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije in soproizvodnjo električne energije ter toplote.

Struktura subvencij, ki niso v skladu s cilji zmanjševanja emisij TGP, se je v zadnjih 10 letih močno spremenila. Za leto 2017 znaša ocenjena vrednost subvencij 135,2 mio EUR. Od tega je 53,52 mio EUR (40 %) delnih vračil trošarine na dizelsko gorivo za komercialni namen, 42,13 mio EUR (31 %) oprostitev plačil trošarine pri proizvodnji električne energije in toplote, 21,13 mio EUR (16 %) delnega vračila trošarine za uporabo kmetijske mehanizacije ter 18,45 mio EUR (14 %) delnega vračila trošarine v industriji (gradbeništvo). V zadnjem opazovanem letu (2017) so se subvencije po posameznih gorivih in namenih minimalno spremenile in ostale primerljive rezultatom iz predhodnega leta. Izstopajo vračila trošarin za dizelsko gorivo, ki so glede na predhodno leto, višje za 7 %.

Usmeritev je, da se okolju škodljive subvencije skozi leta zmanjšujejo. Dolgoročni cilj je ukinitev okolju škodljivih subvencij, do leta 2020 pa njihovo znatno zmanjšanje. Ciljna vrednost kazalca za leto 2020 ni določena.