KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Naslov DPSIR 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EN01 Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora Pressures Good Good Good Bad Bad Bad Bad
EN02 Izpusti predhodnikov ozona v energetiki (za objavo 2009 glej EN09) Pressures Bad Bad
EN03 Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje v energetiki (za objavo 2009 glej EN09) Pressures Neutral Neutral
EN04 Izpusti trdnih delcev v energetiki (za objavo 2009 glej EN09) Pressures Neutral Neutral
EN05 Intenzivnost izpustov iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih TE in TE-TO Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN06 Izpusti (CO2, SO2 in NOx) sektorja proizvodnja električne energije in toplote Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral
EN07 Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije Pressures Good Good Good
EN08 Proizvodnja radioaktivnih odpadkov Pressures Neutral Neutral Bad Neutral
EN09 Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov Pressures Neutral Neutral Neutral Good Good
EN10 Raba končne energije po sektorjih Driving forces Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN11 Skupna energetska intenzivnost Driving forces Bad Bad Neutral Neutral Neutral Bad
EN12 Raba električne energije (kazalec združen v nov kazalec, EN30) Driving forces Bad Bad Bad
EN13 Učinkovitost proizvodnje električne energije (kazalec združen v nov kazalec, EN31) Driving forces Neutral Bad Bad Bad
EN14 Soproizvodnja toplote in električne energije (kazalec združen v nov kazalec, EN31) Driving forces Bad Bad Bad Bad
EN15 Intenzivnost rabe končne energije Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
EN16 Skupna raba energije po gorivih Driving forces Good Neutral Bad Bad Bad
EN17 Proizvodnja električne energije po gorivih (kazalec združen v nov kazalec, EN30) Driving forces Bad Bad Bad
EN18 Obnovljivi viri energije Driving forces Good Good Good Bad Bad
EN19 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije Driving forces Bad Bad Bad Bad
EN20 Cene energije Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN21 Davki na energijo Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN22 Subvencije v energetiki Responses Good Good Bad
EN23 Zunanji stroški proizvodnje električne energije Impacts Neutral Neutral Neutral
EN24 Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije Driving forces Bad Good Good Bad Bad Bad
EN25 Odvisnost od uvoza energije Driving forces Neutral Good Good Neutral
EN26 Izgube energije v pretvorbi in prenosu Driving forces Good Neutral Neutral Neutral
EN27 Energetska učinkovitost in raba energije v prometu (kazalec združen v nov kazalec, EN32) Driving forces Bad Bad
EN28 Energetska učinkovitost in raba energije v gospodinjstvih (kazalec združen v nov kazalec, EN32) Driving forces Good Good
EN29 Energetska učinkovitost in raba energije v industriji (kazalec združen v nov kazalec, EN32) Driving forces Good
EN30 Proizvodnja in raba električne energije (kazalec združuje kazalca EN12 in EN17) Driving forces Neutral Neutral
EN31 Učinkovitost sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in toplote (kazalec združuje kazalca EN13 in EN14) Driving forces Neutral
EN32 Energetska učinkovitost in raba energije v sektorjih rabe končne energije (kazalec združuje kazalce EN27, EN28 in EN29) Driving forces Bad
GZ01 Poškodovanost gozdov in osutost dreves Impacts Neutral Good Good
GZ02 Ohranjenost gozdov State Good Good Good Good
GZ03 Lesna zaloga s prirastkom in posekom State Good Good Good Good Good
GZ04 Površina gozda State Good Good Good Good Good
GZ05 Krčitve gozda Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
GZ06 Odmrla lesna biomasa State Good
IP01 Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem Responses Good Good Good Good
KM01 Poraba sredstev za varstvo rastlin Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
KM02 Poraba mineralnih gnojil Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral
KM03 Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi Responses Good Good Good Good
KM04 Intenzivnost kmetijstva Driving forces Neutral Neutral Neutral Neutral
KM05 Kmetijska območja visoke naravne vrednosti Pressures Neutral
KM06 Varovana območja narave in kmetijstvo Responses Good Good
KM07 Izobrazbena raven na kmetijskih gospodarstvih Responses Good
KM08 Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem Responses Good Good Good Good Good
KM09 Poraba energije v kmetijstvu Driving forces Neutral Neutral
KM10 Sprememba rabe zemljišč in kmetijstvo State Bad Bad
KM11 Načini gospodarjenja na kmetijah Driving forces Neutral Neutral
KM12 Specializacija in diverzifikacija kmetijstva Driving forces Neutral
KM13 Izpusti amoniaka v kmetijstvu Pressures Good Good Good Good
KM14 Izpusti metana in didušikovega oksida Pressures Good Good Good Good Good
KM15 Biotska raznovrstnost – kmetijske rastline State Neutral Neutral Neutral Neutral
KM16 Biotska raznovrstnost – domače živali State Bad Neutral Neutral Neutral
KM17 Kakovost tal State Neutral Neutral
KM18 Nitrati v podzemni vodi in kmetijstvo (nadomesti kazalec VD05) State Neutral
KM19 Sredstva za varstvo rastlin in njihovi razgradni produkti v podzemni vodi (nadomesti kazalec VD06) State Bad
KM21 Namakanje kmetijskih zemljišč Driving forces Neutral Neutral
KM22 Bilančni presežek dušika v kmetijstvu Pressures Good Good Good Good Good
KM23 Kmetijstvo na vodovarstvenih območjih (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca VD16) Responses Neutral
KM24 Proizvodnja obnovljive energije iz kmetijskih virov Driving forces Neutral
KM29 Stopnja samooskrbe s hrano State Neutral
KM31 Struktura uvoza potrošene hrane Driving forces Neutral
MR01 Onesnaževanje z ladij Pressures Bad
MR02 Višina morja State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
MR03 Kisik v pridnenem sloju State Good Good
MR04 Klorofil-a v obalnem morju State Good Good Good
MR05 Kakovost kopalnih voda obalnega morja Impacts Good Good Good Good Good Good Good Good
MR06 Kemijsko in ekološko stanje morja - kazalec je arhivski, nadomešča ga VD12 State Neutral Good
MR07 Kakovost vode za življenje in rast morskih školjk in polžev (se ne spremlja več) State Good Good Good
NB01 Velikost populacij izbranih vrst ptic State Neutral Neutral
NB02 Ogrožene vrste Impacts Neutral
NB03 Ohranjenost populacij divjadi (spremljano do 2007) Pressures Good
NB04 Podzemeljska biotska pestrost State Neutral
NB05 Rastline – vrstno bogastvo in ogrožene vrste State Neutral
NB06 Rjavi medved State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
NB07 Odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst Responses Neutral Bad Bad Bad Bad Bad Bad
NB09 Rastline – invazivne vrste State Bad
NB10 Delfini State Neutral Neutral
NB11 Evropsko pomembne vrste State Bad Bad Bad
NB12 Evropsko pomembni habitatni tipi State Bad Neutral Neutral
NB14 Ptice kmetijske krajine State Bad Bad Bad Bad Bad Bad Neutral
NV01 Varovana območja narave Responses Good Good
NV02 Zavarovana območja Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
NV03 Natura 2000 Responses Good Good Good
NV04 Naravne vrednote Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
OD01 Komunalni odpadki Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral
OD02 Odlaganje odpadkov na odlagališča (spremljano do 2010) Pressures Neutral Neutral Neutral
OD03 Nevarni odpadki Pressures Bad Bad Bad
OD04 Čezmejni prevoz odpadkov Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Good
OD05 Odpadna olja (spremljano do 2009) Pressures Neutral Neutral Neutral
OD06 Neposredni vnos in domača poraba snovi Pressures Neutral Good Good Bad
OD07 Ravnanje z odpadki Responses Neutral Neutral Neutral
OD08 Blato iz komunalnih čistilnih naprav Pressures Neutral Neutral Bad Bad
OD09 Odpadki iz zdravstva (spremljano do 2010) Responses Good Good
OD10 Odpadna jedilna olja in masti (spremljano do 2010) Responses Good Good Good
OD11 Organski kuhinjski odpadki (spremljano do 2010) Responses Bad Bad Bad
OD12 Odpadne baterije in akumulatorji Responses Neutral Neutral
OD13 Odpadna embalaža Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Good
OD14 Gradbeni odpadki Pressures Neutral
OD15 Izrabljene gume Responses Good Good Good Good Good Good
OD16 Izrabljena vozila Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
OD17 Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti Pressures Neutral Neutral
OD18 Snovna produktivnost Pressures Neutral Neutral Neutral
OD20 Odpadki, ki vsebujejo azbest Pressures Neutral
OP01 Okoljske dajatve za obremenjevanje okolja Responses Good
OP02 Poročanje okoljskih podatkov Responses Neutral Good Good Good
OP03 Ekošole Responses Good Good Good Good Good Good
OP04 Odnos javnosti do okoljskih problemov Responses Neutral Neutral
OP05 Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih Impacts Good
OP06 Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti Impacts Neutral
OP07 Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb Impacts Bad
OP08 Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa Impacts Neutral
OP09 Odnos javnosti do baterijskih električnih vozil in plug-in hibridnih vozil Impacts Neutral
OP10 Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji Impacts Neutral
PG02 Gospodinjstva Driving forces Bad Bad Bad
PG03 Stanovanja Driving forces Bad Bad Bad
PG04 Poraba električne energije in goriv v gospodinjstvih Driving forces Neutral Neutral Neutral
PG05 Poraba električne energije v gospodinjstvih Driving forces Bad Bad Bad
PG06 Izdatki gospodinjstev Driving forces Bad Bad Bad
PG07 Živila Driving forces Bad Bad Bad
PG08 Lastništvo avtomobilov v gospodinjstvih (delno nadomesti PR11) Driving forces Bad
PG09 Eko inovacije Responses Good
PG10 Materialni odtis gospodinjstev Impacts Bad
PG11 Turistična potovanja Driving forces Neutral
PG12 Eko turizem Responses Good
PG13 Potrošnja hrane - proteini živalskega izvora Impacts Bad
PG14 Razpoložljivi dohodek gospodinjstev Driving forces Neutral
PG15 Opremljenost gospodinjstev z belo tehniko Pressures Bad
PG16 Splošno zdravstveno stanje glede na vrsto potrošene hrane in po dohodku gospodinjstva Impacts Bad
PO01 Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES Pressures Good Good
PO02 Izpust CO2 iz novih in vseh osebnih vozil Pressures Bad Neutral
PO03 Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil Driving forces Bad Bad
PO04 Potniški kilometri v javnem potniškem prevozu Driving forces Bad Bad
PO05 Trajnostni tovorni prevoz Driving forces Good Good
PO06 Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju Responses Neutral Neutral
PO07 Zmanjšanje izpusta CO2 z ukrepi v javnem sektorju Responses Bad Bad
PO08 Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju Responses Good Good
PO09 Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju Responses Good Good
PO10 Izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju Responses Bad Bad
PO11 Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju Responses Good Good
PO12 Delež OVE v rabi goriv v široki rabi Responses Bad Bad
PO13 Povečanje učinkovitosti reje domačih živali Responses Neutral Neutral
PO14 Racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom Pressures Neutral Neutral
PO15 Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika Responses Neutral Neutral
PO16 Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje Responses Good Good
PO17 Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov Responses Good Good
PO18 Finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS Responses Bad Bad
PO19 Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS Responses Bad Bad
PO20 Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini Pressures Neutral Neutral
PO21 Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov Driving forces Good Good
PO22 Emisijska produktivnost Responses Neutral Neutral
PO23 Implicitna stopnja obdavčitve energije Responses Good Good
PO24 Spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP State Bad Bad
PO25 Zelena delovna mesta Responses Neutral Neutral
PO26 Spodbujanje eko-inovacij za prehod v nizko ogljično družbo State Neutral Neutral
PO27 Letni izpusti TGP iz ETS Pressures Good Neutral
PO28 Delež energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja Driving forces Bad Bad
PO29 Proizvodnja električne energije iz OVE Responses Neutral Neutral
PO30 Samooskrba z električno energijo iz OVE Pressures Neutral Neutral
PO31 Neto izpusti TGP Pressures Bad
PO32 Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč Pressures Good
PO33 Površina obnovljenih gozdov glede na vrsto obnove Responses Neutral
PO34 Razmerje razvojnih faz gozda State Bad
PR01 Obseg in sestava potniškega prevoza in prometa Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR02 Obseg in sestava blagovnega prevoza in prometa Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR03 Vlaganja v prometno infrastrukturo Driving forces Neutral Bad Bad Bad Bad
PR04 Raba končne energije v prometu Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
PR05 Zunanji stroški prometa Impacts Bad
PR06 Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
PR07 Vplivi prometa na kakovost zraka v mestih State Bad Bad Bad Bad Bad
PR08 Izpusti onesnaževal zraka iz prometa Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
PR09 Izpusti toplogrednih plinov iz prometa Pressures Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR10 Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v cestnem in železniškem prometu Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral
PR11 Lastništvo osebnih avtomobilov Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
PR12 Starost voznega parka Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Neutral
PR13 Uvajanje alternativnih vrst goriv v prometu Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR14 Izdatki za osebno mobilnost Driving forces Bad Bad Bad Bad
PR15 Zaračunavanje prometnih stroškov Responses Bad
PR16 Cene pogonskih goriv Responses Neutral Neutral
PR17 Kakovost goriv v prometu Pressures Good Good Good Good Good
PR18 Izpostavljenost hrupu zaradi prometa Impacts Bad
PR19 Celostne prometne strategije občin in regij Driving forces Good Good
PR20 Energijska učinkovitost in specifični izpusti CO2 prometa Pressures Good
PR21 Uvajanje novih tehnologij v prometu Driving forces Bad
PS01 Ocenjena škoda po elementarnih nesrečah Impacts Neutral Neutral
PS02 Poraba snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča Driving forces Good
PS03 Izpusti toplogrednih plinov Pressures Neutral Good Good Good Neutral Bad Bad Bad Neutral Neutral
PS04 Temperatura State Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PS05 Triglavski ledenik Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PS06 Dolžina letne rastne dobe Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
PS07 Ekstremni temperaturni dogodki State Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PS08 Projekcije izpustov toplogrednih plinov Pressures Good
PS09 Padavine State Bad
PS10 Ekstremni padavinski dogodki State Bad
SE01 Bruto domači proizvod Driving forces Bad
SE02 Obnavljanje prebivalstva Driving forces Bad
SE03 Indeks človekovega razvoja Driving forces Neutral
SE04 Pričakovana življenjska doba in umrljivost dojenčkov Driving forces Good
SE05 Izobraženost prebivalstva Driving forces Good
SE06 Stopnja tveganja revščine Driving forces Bad
SE07 Struktura gospodarstva in izvoza blaga Driving forces Neutral
SE08 Ekološki odtis Driving forces Bad Bad Bad Bad
SE09 Izdatki za raziskave in razvoj Driving forces Bad
SE10 Raba interneta Driving forces Good
TP01 Pokrovnost in raba tal State Neutral Neutral Neutral
TP02 Funkcionalno razvrednotena območja State Neutral Bad Neutral
TP03 Pozidava State Bad
TP06 Raba tal na vodovarstvenih območjih State Neutral
TU01 Razvoj in razporeditev turizma Driving forces Neutral Neutral Neutral
TU02 Obisk naravnih znamenitosti Driving forces Good Good
VD01 Indeks izkoriščanja vode Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral
VD02 Čiščenje odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD03 Letna rečna bilanca State Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad Bad
VD04 Kakovost vodotokov (nadomesti kazalec VD12) State Good
VD05 Nitrati v podzemni vodi State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD06 Pesticidi v podzemni vodi State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD07 Fosfor v jezerih State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Good Good
VD08 Kakovost pitne vode Impacts Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad
VD09 Kakovost celinskih kopalnih voda Impacts Good Good Good Good Good Neutral Neutral Neutral Neutral
VD10 Hranila in biokemijska potreba po kisiku v rekah State Neutral Good Good Good Good Good Good Good Neutral
VD11 Kakovost podzemne vode State Good Neutral
VD12 Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda State Neutral Neutral Good
VD13 Kakovost voda za življenje sladkovodnih rib (spremljano do 2014) Impacts Good Good Good Good Good Good Good
VD14 Vodne pravice Responses Neutral Neutral Neutral
VD15 Količinsko obnavljanje podzemne vode State Neutral Neutral Good Good Bad Bad
VD16 Vodovarstvena območja Responses Neutral Neutral
ZD01 Umrljivost dojenčkov zaradi bolezni dihal Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD02 Astma in alergijske bolezni pri otrocih Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD03 Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM10 Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
ZD04 Hidrični izbruhi (epidemije) Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD05 Dostop do pitne vode State Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad
ZD07 Spremljanje onesnaženosti zraka z uporabo epifitskih lišajev State Bad
ZD08 Izpostavljenost srnjadi kovinam (svincu, kadmiju) in fluoridom Impacts Neutral
ZD09 Kritični vnosi in prekomerne obremenitve ekosistemov z dušikom in žveplom Driving forces Bad
ZD10 Biomonitoring depozicije kovin in dušika Driving forces Bad
ZD12 Incidenca levkemije pri otrocih Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD13 Incidenca kožnega melanoma pri odraslih Impacts Bad Bad Bad Bad Bad
ZD14 Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani Impacts Bad Bad
ZD15 Vnos kovin v človeško telo s hrano Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD16 Vsebnost dioksinov v človeškem mleku Impacts Neutral
ZD17 Vsebnost svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline Pressures Neutral Good Good Good
ZD18 Umrljivost zaradi bolezni dihal Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD19 Izbruhi okužb s hrano Impacts Good Good Good Good Good
ZD20 Vpliv vročinskih valov na zdravje ljudi Impacts Bad Bad
ZD21 Incidenca okužb s hrano Driving forces Bad Bad Bad Bad
ZD22 Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu Impacts Neutral Neutral
ZD23 Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Novi Gorici Impacts Neutral
ZD24 Delež prebivalcev, ki živijo na poplavno ogroženih območjih State Neutral
ZD25 Prijavljeni primeri Lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji Impacts Bad Bad Bad Bad Bad
ZD26 Pričakovana življenjska doba ob rojstvu Driving forces Good Good Good Neutral
ZD27 Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Mariboru Impacts Neutral
ZD28 Obstojna organska onesnaževala Impacts Neutral
ZD29 Izpostavljenost prebivalcev ozonu Impacts Bad
ZD30 Izpostavljenost ultra-finim delcem (nanodelcem) iz zraka Impacts Neutral
ZD32 Incidenca malignega mezotelioma in umrljivost Impacts Bad Bad
ZR01 Izpusti žveplovega dioksida (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09) Pressures Good Good
ZR02 Izpusti dušikovih oksidov (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalcev ZR09 in ZR10) Pressures Neutral Neutral
ZR03 Izpusti amoniaka (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR09) Pressures Good
ZR04 Izpusti nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (zadnji podatki na voljo v sklopu kazalca ZR10) Pressures Good Good
ZR05 Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom State Good Good Good Good Good Good Good
ZR06 Onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom State Good Good Good Good Good
ZR07 Onesnaženost zraka z ozonom State Bad Bad Bad
ZR08 Onesnaženost zraka z delci PM10 in PM2.5 State Neutral Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad
ZR09 Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo Pressures Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
ZR10 Izpusti predhodnikov ozona Pressures Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
ZR11 Kakovost zraka State Neutral
ZR12 Izpusti težkih kovin Driving forces Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZR13 Izpusti obstojnih organskih onesnaževal (POPs) Driving forces Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Bad
ZR14 Projekcije izpustov onesnaževal zraka Pressures Neutral
ZR15 Izpusti delcev v zrak Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZR16 Vsebnost žvepla v gorivih Pressures Good Good
ZR17 Kemijska sestava delcev PM10 State Bad
ZR18 Vpliv ozona na vegetacijo Impacts Bad

SLEDI NAM

TWITTER