KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Bad

Prevladujejo, predvsem poleti, številna izlitja manjših količin teže razgradljivih naftnih derivatov iz ladij in čolnov v morje, katerih povzročitelji največkrat ostajajo neznani. Povečuje se tudi tveganje večjega izlitja in onesnaženja. Nujno je izboljšati sistem opazovanja in obveščanja, na ukrepanje pa se pripraviti skupaj s sosednjima državama.

Neutral

V obdobju 1960-2015 se je srednja višina morja ob slovenski obali zvišala za 10 cm, v povprečju za 1,7 mm/leto oziroma v zadnjih 20 letih v povprečju 5 mm/leto. Ocenjuje se, da v zadnjem obdobju poleg globalnega zvišanja srednjih višin morja na povišanje višine morja pogosteje kot običajno vplivajo vremenske razmere v regiji. Ob slovenski obali in v Jadranu se v zadnjih dvajsetih letih višina morja zvišuje hitreje od evropskega in globalnega trenda.

Good

Dolgoletne meritve kisika pri dnu kažejo, da so se koncentracije kisika pri dnu opazno zvišale, sezonska obdobja dolgotrajnega pomanjkanja kisika pri dnu na merilnem mestu na sredi Tržaškega zaliva pa od leta 2002 naprej niso več zabeležena. Koncentracija raztopljenega kisika pri dnu je fizikalno-kemijski parameter pomemben pri vrednotenju sprememb stanja obalnega morja zaradi obremenitev s hranili in organskimi snovmi in podporni parameter za boljše razumevanje sprememb v stanju združb bentoških organizmov slovenskega morja.

Good

Biomasa fitoplanktona izražena kot koncentracije klorofila a odraža spremembe obremenjenosti s hranili v morskem okolju. Na podlagi vrednosti biomase fitoplanktona je opazen trend izboljšanja. Stanje v slovenskem morju je ocenjeno kot dobro ali zelo dobro.

Good

Kakovost kopalnih voda obalnega morja je odlična, kar Slovenijo uvršča v sam vrh med državami Evropske unije.

Neutral

Pet vodnih teles slovenskega morja je na osnovi podatkov monitoringa v obdobju 2006 -2008 uvrščenih v slabo kemijsko stanje. To stanje je določeno zaradi preseženega okoljskega standarda kakovosti tributilkositrovih spojin, ki je na nivoju Evropske skupnosti določen od leta 2007 dalje. Ekološko stanje vodnih teles morja je določeno za tri vodna telesa, ki so v dobrem ali zelo dobrem stanju.

Good

Kakovost vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev je v obdobju 2003-2009 ustrezala zakonskim zahtevam.


SLEDI NAM

TWITTER