KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Izpusti predhodnikov ozona so se od leta 1990 do leta 2006 zmanjšali za 32 %, predvsem kot rezultat povečane rabe vozil s katalizatorji v manjši meri pa tudi zaradi povečanega števila dizelskih vozil.


Kazalec prikazuje gibanje izpustov plinov, ki jih zaradi povzročanja nastanka prizemnega ozona uvrščamo med predhodnike ozona. Mednje spadajo nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC), dušikovi oksidi (NOx), ogljikov monoksid (CO) in metan (CH4). Izpusti so izračunani po metodologiji za izdelavo državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR, oz. v primeru metana po metodologiji za izračun izpustov toplogrednih plinov, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Medvladni forum za spremembe podnebja). Vrednosti izpustov so pomnožene z utežnim faktorjem nastanka prizemnega ozona, ki za NOx znaša 1,22, za NMVOC 1, za CO 0,11 in CH4 0,014. Izpusti plinov prikazujejo trend za obdobje 1990–2006, izraženi pa so v indeksih po letih, pri čemer se kot izhodiščno leto za preračun upošteva leto 1990 (1990 = 100). Kazalec prikazuje poleg gibanja izpustov tudi sestavo izpustov posameznega plina glede na vir onesnaževanja (promet, industrija, energetika, kurišča idr.).


Grafi

Slika ZR10-1: Gibanje izpustov predhodnikov ozona
Viri: 

Državne emisijske evidence in evidence izpustov toplogrednih plinov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
dušikovi oksidi (NOx) 1000 t ekvivalentov NMVOC 69.13862 64.17444 66.31432 68.5213 71.30656 71.5957 74.78966 73.90516 67.52578 60.51566
ogljikov monoksid (CO) 1000 t ekvivalentov NMVOC 28.2458 27.8212 25.201 27.2206 26.8785 27.2041 28.9256 26.0161 21.4214 19.2137
nemetanski hlapni ogljikovodiki (NMVOC) 1000 t ekvivalentov NMVOC 64.972 62.47 61.178 62.841 63.668 63.777 68.453 64.619 57.104 52.617
metan (CH4) 1000 t ekvivalentov NMVOC 1.53560412959 1.45939742518 1.51165214246 1.46094981379 1.45031881861 1.44474861973 1.4087230176 1.41777261682 1.44114156258 1.42564531756
predhodniki ozona - skupaj 1000 t ekvivalentov NMVOC 163.89202413 155.925037425 154.204972142 160.043849814 163.303378819 164.02154862 173.576983018 165.958032617 147.492321563 133.772005318
dušikovi oksidi (NOx) indeks (1990 = 100) 100 92.8199608265 95.9150182633 99.107127102 103.135642569 103.553845882 108.173492615 106.89417868 97.6672372113 87.5280125637
ogljikov monoksid (CO) indeks (1990 = 100) 100 98.496767661 89.2203442636 96.3704338344 95.1592803178 96.3120180699 102.406729496 92.1060830283 75.8392398162 68.0232105304
nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) indeks (1990 = 100) 100 96.149110386 94.1605614726 96.7201255926 97.9929815921 98.1607461676 105.357692544 99.4566890353 87.8901680724 80.9841162347
metan (CH4) indeks (1990 = 100) 100 95.0373470002 98.44022384 95.1384400209 94.4461395136 94.0834028703 91.7373814293 92.3266999292 93.8485078809 92.8393776817
predhodniki ozona - skupaj indeks (1990 = 100) 100 95.1388807682 94.0893694867 97.6520063522 99.6408334609 100.07903038 105.909353393 101.260591233 89.9935932489 81.6220350124
ciljna vrednost NOx indeks (1990 = 100)
ciljna vrednost NMVOC indeks (1990 = 100)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
dušikovi oksidi (NOx) 1000 t ekvivalentov NMVOC 59.79708 60.48516 60.03254 58.77838 58.40994 56.92154 57.13382 0 0 0
ogljikov monoksid (CO) 1000 t ekvivalentov NMVOC 17.8541 16.9642 15.4737 14.8236 13.3628 12.8502 12.0164
nemetanski hlapni ogljikovodiki (NMVOC) 1000 t ekvivalentov NMVOC 51.336 49.601 48.408 47.45 46.186 42.422 41.27
metan (CH4) 1000 t ekvivalentov NMVOC 1.48578981238 1.4533069817 1.50462690195 1.47475105418 1.45702739534 1.46060023466 1.4384471996
predhodniki ozona - skupaj 1000 t ekvivalentov NMVOC 130.472969812 128.503666982 125.418866902 122.526731054 119.415767395 113.654340235 111.8586672
dušikovi oksidi (NOx) indeks (1990 = 100) 86.4886802774 87.4838982901 86.8292424697 85.0152635387 84.4823631134 82.329586561 82.6366219054
ogljikov monoksid (CO) indeks (1990 = 100) 63.2097515383 60.0591946413 54.7823039178 52.4807227977 47.3089804502 45.4941973674 42.5422540696
nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) indeks (1990 = 100) 79.0124976913 76.3421166041 74.5059410207 73.0314597057 71.0860062796 65.2927414886 63.5196700117
metan (CH4) indeks (1990 = 100) 96.7560443313 94.6407315333 97.9827335029 96.0371899087 94.883008405 95.1156750958 93.6730484039
predhodniki ozona - skupaj indeks (1990 = 100) 79.6091027036 78.4075171834 76.5253022946 74.7606429934 72.8624641922 69.3470843613 68.2514404186
ciljna vrednost NOx indeks (1990 = 100)
ciljna vrednost NMVOC indeks (1990 = 100)
cilj 2010
dušikovi oksidi (NOx) 1000 t ekvivalentov NMVOC 54.9
ogljikov monoksid (CO) 1000 t ekvivalentov NMVOC
nemetanski hlapni ogljikovodiki (NMVOC) 1000 t ekvivalentov NMVOC 40
metan (CH4) 1000 t ekvivalentov NMVOC
predhodniki ozona - skupaj 1000 t ekvivalentov NMVOC
dušikovi oksidi (NOx) indeks (1990 = 100)
ogljikov monoksid (CO) indeks (1990 = 100)
nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) indeks (1990 = 100)
metan (CH4) indeks (1990 = 100)
predhodniki ozona - skupaj indeks (1990 = 100)
ciljna vrednost NOx indeks (1990 = 100) 79.4056925059
ciljna vrednost NMVOC indeks (1990 = 100) 61.5649818383
Slika ZR10-2: Sestava izpustov predhodnikov ozona glede na vir onesnaževanja v letu 2006
Viri: 

Državne emisijske evidence in evidence izpustov toplogrednih plinov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2008

Prikaži podatke
dušikovi oksidi (kot NO2) nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) ogljikov monoksid (CO) metan (CH4)
energetika 1000 t ekvivalentov NMVOC 16.1 1.82 0.13 0
mala kurišča 1000 t ekvivalentov NMVOC 3.85 8.34 3.19 0.06
industrijske kotlovnice 1000 t ekvivalentov NMVOC 5.75 1.45 0.23 0
tehnološki procesi 1000 t ekvivalentov NMVOC 4.12 0
pridobivanje in razdeljevanje fosilnih goriv 1000 t ekvivalentov NMVOC 2.64 0.19
uporaba topil 1000 t ekvivalentov NMVOC 12.68
odpadki 1000 t ekvivalentov NMVOC 0.43
kmetijstvo 1000 t ekvivalentov NMVOC 0.74
energetika % 28.17 4.42 1.11 0.09
mala kurišča % 6.74 20.21 26.52 4.24
industrijske kotlovnice % 10.06 3.52 1.93 0.32
tehnološki procesi % 9.99 0.25
pridobivanje in razdeljevanje fosilnih goriv % 6.39 13.26
cestni promet % 39.47 22.24 68.02 0.92
ostali promet % 15.56 2.52 2.42 0
odpadki % 29.63
kmetijstvo % 51.28

Cilji

- Zmanjšanje nacionalnih izpustov dušikovih oksidov na 45 tisoč ton in hlapnih organskih spojin na 40 tisoč ton do leta 2010.

- Zmanjšanje izpustov ogljikovega monoksida iz starih in obstoječih velikih kurilnih naprav ter zagotavljanje, da skupne letne količine izpustov iz vseh naprav ne bodo presežene.

- Zmanjšanje izpustov metana za 8 % v obdobju 2008–2012 glede na vrednost leta 1986.


Dušikovi oksidi (NOx) in nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC), v manjši meri pa tudi ogljikov monoksid (CO) in metan (CH4) ob sončnem sevanju vstopajo v kemijske reakcije z drugimi spojinami in povzročajo nastanek prizemnega (troposferskega) ozona. Ta je močan oksidant in kot tak povzroča neugodne učinke na zdravje ljudi in ekosisteme.

Izpusti predhodnikov ozona so se od leta 1990 do leta 2006 zmanjšali iz 164 tisoč ton ekvivalentov NMVOC na 112 tisoč ton oziroma za 32 %. Največji delež izpustov predhodnikov ozona v obdobju 1990–2005 je bil dosežen v letih 1996 in 1997. To velja v največji meri pripisati povečani rabi motornih goriv, predvsem zaradi nižjih cen, in povečani gostoti motornega prometa. Zaradi uvedbe vozil s katalizatorji in vozil z dizelskim motorjem ter strožjih emisijskih standardov za vozila, so se izpusti predhodnikov ozona po letu 1997 zmanjševali. V obdobju 1990–1992 velja nizek delež izpustov pripisati predvsem gospodarski krizi in izgubi trgov bivše Jugoslavije, saj so se ti z oživljanjem gospodarstva v drugi polovici devetdesetih let zopet povišali.

Glavna vira izpustov dušikovih oksidov sta promet in zgorevanje goriv v energetiki. Njun prispevek k skupnim izpustom dušikovih oksidov znaša 55 % v primeru prometa (39 % cestni promet) in 28 % v primeru energetike. Največji vir izpustov nemetanskih hlapnih organskih spojin, ki prispeva 31 % je uporaba topil, sledi pa mu promet s 25 %. K izpustom ogljikovega monoksida prispevata največji delež cestni promet (68 %) ter mala kurišča (27 %).

Za doseganje zastavljenih ciljev so predvideni ukrepi na področju izboljšanja energetske učinkovitosti, uvajanje strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, znižanje vsebnosti topil v barvah, čistilih in drugih izdelkih ter dosledno izvajanje okoljske zakonodaje, predvsem na področju celovitega preprečevanja industrijskega onesnaževanja (uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij) in omejevanja onesnaževanja iz velikih kurilnih naprav.


Podatki o izpustih predhodnikov ozona so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence ter v primeru metana iz evidence izpustov toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2006. Zbirki, ki ju vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, sta postavljeni na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo ustreznih emisijskih faktorjev po CORINAIR metodologiji. Izpusti toplogrednih plinov se izračunavajo po metodologiji IPCC, razviti v okviru Konvencije ZN o spremembi podnebja. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira z letnimi revizijami poročil Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) ter v primeru metana Sekretariat konvencije ZN o spremembi podnebja.

Relativni prispevek posameznih plinov (NOx, CO, NMVOC, CH4) k nastanku prizemnega ozona je izračunan na podlagi utežnih faktorjev nastanka prizemnega ozona, ki za NOx znaša 1,22, za NMVOC 1, za CO 0,11 in CH4 0,014.


Povezani kazalci