KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

V Sloveniji zajema večji del energijske porabe v kmetijstvu plinsko olje za pogon kmetijskih strojev (55,2 %), sledi energija za proizvodnjo mineralnih dušikovih gnojil (38,0 %) in električna energija (4,5 %). Pri primerjavi s povprečjem 28 evropskih držav ima Slovenija v letu 2016 za 9,5 % večjo neposredno porabo energije na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi in za 13,5 % manjšo posredno porabo energije v kmetijstvu.


Poraba energije v kmetijstvu je izražena z neposredno porabo plinskega olja in električne energije ter s posredno porabo energije za proizvodnjo mineralnih gnojil. Prikazana je tudi poraba energije na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi in narejena primerjava z drugimi evropskimi državami.


Grafi

Slika KM09-1: Sestava porabe energije v kmetijstvu v letu 2021
Viri: 

KIS, 2022; SURS, 2022

Prikaži podatke

Plinsko olje [TJ/leto]

Električna energija [TJ/leto]

Dušikova gnojila [TJ/leto]

Fosforjeva gnojila [TJ/leto]

Plinsko olje [%]

Električna energija [%]

Dušikova gnojila [%]

Fosforjeva gnojila [%]

Poraba energije

2461,08

198,57

1695,25

103,20

55,20

4,45

38,03

2,31

Slika KM09-2: Poraba energije plinskega olja v kmetijstvu v obdobju 1992–2021
Viri: 

KIS, 2022; SURS, 2022

Prikaži podatke

Plinsko olje [TJ/leto]

1992

2853,15

1993

2837,18

1994

2759,29

1995

2694,51

1996

2635,53

1997

2536,97

1998

2519,76

1999

2559,14

2000

2612,36

2001

2615,77

2002

2594,41

2003

2616,21

2004

2517,71

2005

2611,33

2006

2516,68

2007

2558,50

2008

2527,49

2009

2404,67

2010

2477,34

2011

2351,80

2012

2461,94

2013

2458,01

2014

2475,11

2015

2447,61

2016

2451,77

2017

2470,98

2018

2449,84

2019

2462,81

2020

2484,57

2021

2461,08

Slika KM09-3: Poraba električne energije v kmetijstvu v obdobju 2013–2021
Viri: 

KIS, 2022; SURS, 2022

Prikaži podatke

Električna energija [TJ/leto]

2013

191,06

2014

199,35

2015

194,24

2016

191,16

2017

193,69

2018

193,30

2019

201,05

2020

218,68

2021

198,57

Slika KM09-4: Poraba energije za proizvodnjo porabljenih dušikovih in fosforjevih gnojil v obdobju 1992–2021 (v GJ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi)
Viri: 

KIS, 2022; SURS, 2022

Prikaži podatke

Dušikova gnojila [GJ/ha]

Fosforjeva gnojila [GJ/ha]

Skupaj [GJ/ha]

1992

4,07

0,39

4,47

1993

3,51

0,44

3,95

1994

3,67

0,50

4,17

1995

3,57

0,47

4,04

1996

3,55

0,47

4,01

1997

4,00

0,50

4,50

1998

4,12

0,54

4,67

1999

4,01

0,56

4,57

2000

3,90

0,51

4,41

2001

3,97

0,46

4,43

2002

3,85

0,44

4,28

2003

3,94

0,43

4,36

2004

3,59

0,42

4,01

2005

3,34

0,37

3,71

2006

3,60

0,37

3,97

2007

3,46

0,36

3,82

2008

2,96

0,34

3,30

2009

3,50

0,23

3,73

2010

3,31

0,29

3,60

2011

3,44

0,28

3,72

2012

3,19

0,26

3,45

2013

3,31

0,26

3,57

2014

3,45

0,27

3,72

2015

3,45

0,28

3,73

2016

3,30

0,27

3,57

2017

3,27

0,27

3,54

2018

3,33

0,27

3,60

2019

3,40

0,24

3,64

2020

3,33

0,25

3,57

2021

3,54

0,22

3,75

Slika KM09-5: Poraba energije v kmetijstvu v evropskih državah v letu 2016 (v GJ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi)
Viri: 

Eurostat, 2019; preračuni KIS

Prikaži podatke

Neposredna uporaba energije [GJ/ha]

Posredna poraba energije [GJ/ha]

EU–28

5,75

3,87

Belgija

23,79

6,75

Bolgarija

1,73

4,88

Češka

7,76

6,94

Danska

10,08

4,46

Nemčija

0

6,06

Estonija

5,35

2,18

Irska

1,78

4,15

Grčija

2,49

2,43

Španija

4,34

2,57

Francija

5,76

4,74

Hrvaška

5,52

2,74

Italija

8,81

2,93

Ciper

16,20

4,49

Latvija

3,63

2,44

Litva

1,49

3,29

Luxemburg

9,26

6,17

Madžarska

5,80

4,44

Malta

19,06

3,04

Nizozemska

85,02

7,02

Avstrija

8,13

2,96

Poljska

10,28

4,35

Portugalska

4,07

1,77

Romunija

1,52

1,66

Slovenija

6,29

3,34

Slovaška

3,30

3,97

Finska

13,75

3,66

Švedska

4,58

3,65

Združeno kraljestvo

2,71

3,65


Cilji

  • Zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 %, od tega za 20 % v sektorju ne-ETS (kar je 5 odstotnih točk nad sprejeto zavezo Slovenije);
  • vsaj 35 % izboljšanje energetske učinkovitosti, kar je višje od cilja sprejetega na ravni EU (32,5 %);
  • vsaj 27 % obnovljivih virov energije, kjer je Slovenija zaradi relevantnih nacionalnih okoliščin, v prvi vrsti okoljskih omejitev, morala pristati na nižji cilj od cilja na ravni EU (32 %) s prizadevanjem, da se ambicija zviša pri naslednji posodobitvi NEPN (2023/24),
  • 3 % vlaganja v raziskave in razvoj, od tega 1 % javnih sredstev.

Poraba plinskega olja v kmetijstvu je bila v Sloveniji v proučevanem obdobju od 1992 do 2021 najvišja leta 1992. To leto smo vzeli tudi kot bazno leto. Če gledamo zadnje proučevano leto, je bila poraba goriva v letu 2021 za 13,7 % manjša kot v letu 1992.

Posredno porabo energije v kmetijstvu smo ugotavljali z energijo potrebno za proizvodnjo mineralnih gnojil. Pridobili smo podatke za obdobje od leta 1992 do 2021. Najvišja skupna poraba energije je bila ugotovljena za izhodiščno leto 1992. Drugače pa generalno od tega leta naprej ugotavljamo trend padanja. Posredna poraba energije za leto 2021 je bila tako manjša za 27,6 % v primerjavi z izhodiščnim letom 1992. V kolikor pa pogledamo porabo posredne energije na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi pa je bila leta 2021 poraba posredne energije manjša za 16,1 % glede na izhodiščno leto 1992. Ker v Sloveniji ne proizvajamo mineralnih gnojil, ta energija sicer ne vpliva na nacionalno energijsko bilanco, posredno pa prav tako obremenjuje okolje z ogljikovim dioksidom.

Največjo neposredno porabo energije v letu 2016 ima Nizozemska predvsem zaradi velikega deleža rastlinjakov, slovenski podatki pa so bili za 9,5 % višji od evropskega povprečja. Pri posredni porabi energije v kmetijstvu pa je ta v Sloveniji za 13,5 % manjša od evropskega povprečja 28 držav.


Cilji povzeti po: Nacionalni energetski in podnebni načrt - NEPN

Cilji kazalca Poraba energije v kmetijstvu so sestavni del ciljev, ki jih ima država Slovenija na celotnem področju porabe energije. Ključni cilji do leta 2030 so opredeljeni v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN).

Evropska komisija (EK) je leta 2018 v okviru zakonodajnega paketa “Čista energija za vse Evropejce” sprejela UREDBO (EU) 2018/1999 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Ta uredba določa zakonodajni temelj za nov način upravljanja z energijo Unije in pripravo celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) (ang. Integrated National Energy and Climate Plans).

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke za izračun kazalnika smo pridobili iz uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije ter iz študije Poraba goriv v kmetijstvu, ki jo je izdelal Kmeitjski inštitut Slovenije.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Poraba energije v kmetijstvu je prikazana z neposredno porabo plinskega olja in električne energije ter posredno porabo energije za proizvodnjo mineralnih gnojil.

Porabo plinskega olja smo ocenili v povezavi s kmetijskimi zemljišči v uporabi, in sicer ob upoštevanju porabe 140 l/ha (Poraba goriv v kmetijstvu, Kmetijski inštitut Slovenije, 2003). Celotno porabo plinskega olja smo izračunali na podlagi kmetijskih zemljišč v uporabi, izrazili pa z energijo plinskega olja v TJ. Pri tem velja poudariti, da ne gre za podatke o dejanski porabi, temveč za grobo oceno.

Porabo električne energije v kmetijstvu smo izračunali na podlagi podatkov iz Statističnega urada Republike Slovenije. Njihovi Ekonomski računi v kmetijstvu vsebujejo tudi ocene o porabi električne energije v kmetijstvu.

Navajajo strošek za porabljeno električno energijo v kmetijstvu. SURS tudi vodi statistiko drobno prodajnih cen za električno energijo. Iz teh cen Oddelek za ekonomiko kmetijstva na Kmetijskem inštitutu Slovenije izračuna povprečno ceno električne energije porabljene v kmetijstvu (med tednom 2/3 ur z visoko tarifo in 1/3 z nizko, vikendi ter prazniki 0-24 nizka tarifa). To ceno Oddelek za ekonomiko kmetijstva uporablja tudi v svojih kalkulacijah za kmetijstvo. Iz stroškov za porabljeno električno energijo v kmetijstvu in povprečno ceno električne energije smo izračunali porabo električne energije v kWh.

Podatke o porabljeni energiji za proizvodnjo mineralnih gnojil smo izračunali po podatkih o porabi mineralnih gnojil, površini kmetijskih zemljišč v uporabi (Statistični urad Republike Slovenije) in glede na potrebno energijo za proizvodnjo 1 kg hranila (European Environment Agency).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov (ha), Slovenija, letno

ha

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px

 

1992–2021

Za prejšnje leto

Enkrat letno

22.10.2022

Da

Poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu, Slovenija, letno

t

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1517001S.px

 

1992–2021

Za prejšnje leto

Enkrat letno

22.10.2022

Da

Ekonomski računi za kmetijstvo po proizvodih [New Chronos], Slovenija, letno

Mio EUR

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1561501S.PX

 

2013–2021

Za prejšnje leto

Enkrat letno

22.10.2022

Da

 

Opredelitev kazalca:

 

  • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1 in 3

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Evropski podatki za porabo energije so pridobljeni iz podatkov Eurostat-a in so prikazani za leto 2016.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Prikazana je posredna poraba energije, ki je izračunana iz Eurostat podatkov za porabljena mineralna gnojila in površin kmetijskih zemljišč v uporabi. Za neposredno energijo smo uporabili podatke Eurostat-a o »Final consumption - other sectors - agriculture and forestry - energy use«.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Final energy consumption by agriculture/forestry per hectare of utilised agricultural area

TJ

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TAI04/default/table?lang=en&category=nrg.nrg_quant.nrg_quanta.nrg_bal

 

2016

 

Za prejšnje leto

enkrat letno

22.10.2022 in 16.10.2019

Da

Consumption of inorganic fertilizers [AEI_FM_USEFERT]

t

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AEI_FM_USEFERT/default/table

 

2016

Za prejšnje leto

Enkrat letno

22.10.2022 in 16.10.2019

da

 

Drugi viri in literatura