KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Poraba električne energije v gospodinjstvih narašča in je v letu 2007 znašala 3.000 GWh. Narašča tudi delež gospodinjstev opremljenih z dobrinami, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko. Na primer pomivalni stroj, stroj za sušenje perila, mobilni telefon, CD naprave, mikrovalovna pečica ter osebni računalnik. Kljub izboljšanju energetske učinkovitosti nekaterih naprav se poraba elektrike v povprečju ne znižuje, saj število naprav v gospodinjstvih narašča, kar prispeva k naraščanju količine odpadkov.


Kazalec kaže gibanje porabe elektrike v gospodinjstvih ter spremembe v opremljenosti gospodinjstev z aparati, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko.


Grafi

Slika PG05-1: Poraba električne energije v gospodinjstvih
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije, Statistični letopis, 2008

Prikaži podatke
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Končna poraba v gospodinjstvih (GWh) 2594 2637 2658 2692 2601 2675 2704 3008 3012 2951
2006 2007
Končna poraba v gospodinjstvih (GWh) 3055 3021
Slika PG05-2: Opremljenost gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT, 2009: Delež gospodinjstev, ki razpolagajo s trajnimi potrošnimi dobrinami

Prikaži podatke
Leto Hladilnik Pralni stroj Barvni televizor Mobilni telefon Zamrzovalna skrinja ali omara Kolo Osebni računalnik Glasbene hi-fi naprave CD naprave Pomivalni stroj
1995 (%) 94 94 89 81 62 27 18
1999 (%) 97 96 94 86 64 40 28
2000 (%) 97 97 95 22 87 61 34 42 11 30
2001 (%) 97 97 96 48 87 58 37 43 23 32
2002 (%) 98 96 96 74 85 56 40 45 37 34
2003 (%) 98 96 96 80 84 57 45 47 40 38
2004 (%) 98 96 96 82 83 60 48 49 42 40
2005 (%) 98 96 96 85 84 62 52 51 45 42
2006 (%) 98 97 97 86 82 63 54 52 49 45
2007 (%) 98 97 97 89 82 64 57 52 53 47
Leto Mikrovalovna pečica Stroj za sušenje perila
1995 (%) 5
1999 (%) 11
2000 (%) 11 13
2001 (%) 14 14
2002 (%) 18 15
2003 (%) 24 16
2004 (%) 31 18
2005 (%) 37 20
2006 (%) 43 22
2007 (%) 47 25

Cilji

Vzpostavitev okvirja za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo in zagotovitev prostega pretoka teh izdelkov na notranjem trgu Evropske unije.


Večina vplivov rabe elektrike izhaja iz njene proizvodnje, kljub temu lahko uporabniki vplivajo na izbiro vira za proizvodnjo elektrike, saj morajo na podlagi uredbe iz leta 2003 danes vse družbe zagotoviti podrobnosti o virih električne energije (fosilna goriva, jedrski viri, obnovljivi viri), dobavljene kupcem. Podjetja za proizvodnjo in distribucijo elektrike v EU vedno bolj tržijo elektriko iz obnovljivih virov energije.
Porabniki lahko posredno znižajo vplive z zmanjšanjem porabe elektrike, to jim omogočajo tudi energetsko učinkovitejše naprave. Vendar moramo biti pri številnih električnih in elektronskih aparatih, ki jih danes uporabljamo v gospodinjstvih, pozorni tudi na to, da imajo nekateri precejšen negativni vpliv na okolje pri postopkih odstranjevanja, ko jih zavržemo kot odpadek.

Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji poraba elektrike v gospodinjstvih narašča. Od leta 1996 do 2002 je narasla za 4 %, sledil je skok za 12 odstotnih točk iz leta 2002 na leto 2003, po letu 2003 se je poraba zopet umirila in je od leta 2003 do 2007 narasla za okoli pol odstotne točke.

Od leta 1990 narašča delež gospodinjstev opremljenih z dobrinami, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo. Narašča predvsem delež gospodinjstev opremljenih s pomivalnim strojem, glasbenimi hi-fi napravami, stroji za sušenje perila ter nekaterimi izdelki, ki so se v večjem številu v gospodinjstvih začeli pojavljati leta 2000, kot so na primer mobilni telefon, CD naprave, mikrovalovna pečica ter osebni računalnik. Leta 2000 je bilo na primer 22 % gospodinjstev opremljenih z mobilnimi telefoni, leta 2007 pa že 89 %. Gospodinjstev opremljenih s hladilnikom, pralnim strojem in barvnim televizorjem je bilo istega leta več kot 95 %. Več kot 80 % gospodinjstev je imelo zamrzovalno skrinjo ali omaro ter mobilni telefon, okoli polovica gospodinjstev je razpolagala z osebnim računalnikom, glasbeno hi-fi in CD napravo, nekaj manj kot polovica gospodinjstev pa je imela pomivalni stroj in mikrovalovno pečico. Okoli 25 % gospodinjstev je uporabljalo tudi stroj za sušenje perila.

Eden od predvidenih instrumentov za doseganje prihrankov končne energije predvidenih v Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 je energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav.

Podobno kot v Sloveniji narašča delež gospodinjstev opremljenih z električno in elektronsko opremo tudi v drugih državah EU. Poraba energije narašča kljub izboljšavam omenjene opreme. Razne študije kažejo, da kljub izboljšani energetski učinkovitosti naprav za faktor 2 do 3 v zadnjih letih, skupna poraba elektrike v gospodinjstvih narašča, ker se število naprav v gospodinjstvih povečuje. Tako imenovani povratni efekt, ko se kljub izboljšavam poraba energije ne zmanjša, se kaže na primer pri elektronskih napravah kot so televizija, DVD predvajalniki ter osebni računalniki. Skupna poraba energije zaradi teh elektronskih naprav je v povprečju v evropskem gospodinjstvu narasla, saj ima precej gospodinjstev po dva ali več televizijskih sprejemnikov in osebnih računalnikov.

Naraščanje števila električne in elektronske opreme v gospodinjstvih pa poleg porabe energije povzroča tudi nastajanje odpadkov.


Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po:
Uredbi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo Izvorna baza podatkov oz. vir: Statistični letopis 2009 (Bilanca proizvodnje in porabe električne energije (GWh); Statistični urad Republike Slovenije, podatkovna baza SI-STAT (Anketa o porabi v gospodinjstvih)

Skrbnik podatkov: Statistični urad Republike Slovenije

Datum zajema podatkov za kazalec: 15. avgust 2009

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatki o porabi električne energije v gospodinjstvih so povzeti iz Statističnega letopisa, Statističnega urada Republike Slovenije, julija 2009, poglavje 19.1, Bilanca proizvodnje in porabe električne energije (GWh), Slovenija, letno.
Podatki o opremljenosti gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami zbira Statistični urad Republike Slovenije z vprašalnikom Anketa o porabi v gospodinjstvih. Podatki iz obdobja treh let so preračunani na srednje leto in upoštevani pri interpretaciji rezultatov za referenčno leto. Objavljeni so na podatkovnem portalu SI-STAT, v podatkovni seriji Delež gospodinjstev, ki razpolagajo s trajnimi potrošnimi dobrinami, povzeto avgusta 2009.

Metodologija obdelave podatkov: Opremljenost gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami: prikazani so podatki za zadnje razpoložljivo leto, dve vmesni in prvo razpoložljivo leto.

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki):
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): /
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 2
Relevantnost: 2
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1


Povezani kazalci