KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2022 zmanjšala za 38 %. Za 30 %  se je v istem obdobju zmanjšala tudi poraba rastlinskih hranil (N, P2O5, K2O) na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. Povprečna poraba na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi je znašala 61 kg N, 25 kg P2O5 in 31 kg K2O. V obdobju 2012–2019 je bila poraba dušika v Sloveniji manjša (57 kg N/ha) kot v državah članicah Evropske unije (63 kg N/ha). V enakem obdobju je bila poraba fosforja (19 kg P2O5/ha) večja kot v državah članicah Evropske unije (16 kg P2O5/ha).


Kazalec predstavlja porabo mineralnih gnojil v Sloveniji v obdobju 1992–2022. Prikazana je njihova skupna poraba in poraba glavnih rastlinskih hranil (dušik, fosfor, kalij). Izračunana je poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi ter podana primerjava o porabi dušika in fosforja z državami Evropske unije v obdobju 2012–2019.

Mineralna gnojila so snovi, ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali rodovitnosti tal in so pridobljena v industrijskem postopku (Zakon o mineralnih gnojilih, Ur. l. RS, 29/06).


Grafi

Slika KM02-1: Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji v obdobju 1992–2022
Viri: 

SURS, 2023

Prikaži podatke

Mineralna gnojila [Tone]

1992

189922

1993

174055

1994

182191

1995

168780

1996

168029

1997

180599

1998

184729

1999

186370

2000

174180

2001

178166

2002

175724

2003

177589

2004

162680

2005

149504

2006

146593

2007

149587

2008

135011

2009

119135

2010

131855

2011

131304

2012

128364

2013

130347

2014

136054

2015

136114

2016

129480

2017

130524

2018

128769

2019

138218

2020

131403

2021

123529

2022

108654

Slika KM02-2: Poraba rastlinskih hranil (N, P2O5 in K2O) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1992–2022
Viri: 

SURS, 2023

Prikaži podatke

Dušik (N ) [kg/ha]

Kalij (K2O) [kg/ha]

Fosfor (P2O5) [kg/ha]

1992

70,05

36,75

27,86

1993

60,38

39,32

31,00

1994

63,14

41,40

35,25

1995

61,40

40,04

33,13

1996

60,95

40,71

33,05

1997

68,79

45,50

35,27

1998

70,89

46,74

38,35

1999

68,95

48,94

39,55

2000

67,12

43,67

35,86

2001

68,22

41,03

32,59

2002

66,10

40,86

31,06

2003

67,69

39,25

30,04

2004

61,70

37,86

29,85

2005

57,33

31,61

26,40

2006

61,97

31,53

26,08

2007

59,41

30,62

25,57

2008

50,85

29,80

24,24

2009

60,20

18,30

16,34

2010

56,95

25,50

20,51

2011

59,22

25,20

19,67

2012

54,83

22,52

18,54

2013

56,93

22,64

18,58

2014

59,33

22,11

18,96

2015

59,39

24,17

19,79

2016

56,73

23,77

19,18

2017

56,26

22,98

18,97

2018

57,18

23,38

19,13

2019

58,46

21,14

16,89

2020

57,21

20,49

17,36

2021

60,78

16,99

15,20

2022

58,05

11,12

11,45

Slika KM02-3: Poraba dušika (N) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v državah članicah Evropske unije v obdobju 2012–2019
Viri: 

EUROSTAT, 2023

Prikaži podatke

Dušik (N ) [kg/ha]

Romunija

26,94

Portugalska

29,82

Grčija

34,27

Estonija

37,28

Latvija

39,00

Avstrija

41,80

Španija

42,34

Italija

45,32

Malta

50,15

Litva

55,25

Slovenija

57,39

Švedska

59,26

Slovaška

62,14

Finska

62,18

Hrvaška

62,49

EU-27

62,55

Bolgarija

63,84

Ciper

64,68

Madžarska

71,07

Francija

75,07

Poljska

75,52

Irska

77,89

Danska

80,61

Nemčija

97,35

Luksemburg

101,82

Češka

102,90

Belgija

113,30

Nizozemska

120,65

Slika KM02-4: Poraba fosforja (P2O5) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v državah članicah Evropske unije v obdobju 2012–2019
Viri: 

EUROSTAT, 2023

Prikaži podatke

Fosfor (P2O5) [kg/ha]

Nizozemska

6,26

Malta

7,80

Luksemburg

8,36

Estonija

8,46

Švedska

9,61

Belgija

10,22

Romunija

10,42

Grčija

10,73

Portugalska

10,83

Avstrija

11,21

Finska

11,23

Slovaška

11,93

Bolgarija

12,56

Danska

12,72

Latvija

12,88

Češka

13,92

Nemčija

15,32

Francija

15,35

EU-27

15,59

Litva

16,11

Madžarska

17,55

Španija

17,70

Italija

17,80

Slovenija

18,75

Irska

19,43

Hrvaška

21,90

Poljska

23,68

Ciper

41,09


Cilji

  • Uravnotežena poraba mineralnih gnojil, postopno povečevanje obsega ekološke pridelave ter preprečevanje obremenjevanja tal iz točkovnih in razpršenih virov.
  • Rastline gnojiti tako, da lahko kar najbolj izkoristijo hranila in da se ta ne izgubljajo v podzemno vodo in ozračje.
  • Zmanjšati in preprečevati nadaljnje onesnaženje voda z nitrati iz kmetijske proizvodnje.

Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2022 zmanjšala za 38 %. Za 3,6 kg/leto oz. za 30 % se je v navedenem obdobju zmanjšala tudi poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. Povprečna poraba hranil je znašala 117 kg/ha (61 kg N/ha, 26 kg P2O5/ha in 31 kg K2O/ha). Poraba N na ha se je v tem obdobju zmanjšala za 16 %, P2O5 za 62 % in K2O za 65 %. Med rastlinskimi hranili v sestavi mineralnih gnojil prevladuje N (53 %), sledita K2O (26 %) in P2O5 (21 %). Omenjeno dejstvo potrjuje, da mineralna gnojila v Sloveniji uporabljamo predvsem za dognojevanje z dušikom, gnojenje s fosforjem in kalijem pa kombiniramo z uporabo živinskih gnojil pri predsetveni obdelavi tal.

Zmanjšanje porabe mineralnih gnojil gre pripisati zahtevam nitratne direktive in načelom dobre kmetijske prakse pri gnojenju, h katerim so zavezana kmetijska gospodarstva v zadnjih letih, še posebej pa po letu 2004, ko smo vstopili v EU. Oba dokumenta posvečata večjo pozornost uporabi živinskih gnojil ter upoštevanju rastlinskih hranil v živinskih gnojilih pri načrtovanju gnojenja z mineralnimi gnojili. Ker morajo imeti kmetijska gospodarstva izdelane gnojilne načrte, v katerih so ovrednotena tudi uporabljena rastlinska hranila iz živinskih gnojil, se poraba mineralnih gnojil temu ustrezno zmanjšuje.

Poraba dušika je bila v Sloveniji v obdobju 2012–2019 manjša (57 kg N/ha) kot v državah članicah Evropske unije (63 kg N/ha). Največja poraba dušika je bila značilna za Nizozemsko (121 kg N/ha), Belgijo (113 kg N/ha) in Češko (103 kg N/ha), najmanjša pa za Romunijo (27 kg N/ha) in Portugalsko (30 kg N/ha).

Poraba fosforja je bila v Sloveniji v obdobju 2012–2019 večja (19 kg P2O5/ha) kot v državah članicah Evropske unije (16 kg P2O5/ha). Največja poraba fosforja je bila značilna za Ciper (41 kg P2O5/ha) in Poljsko (24 kg P2O5/ha), najmanjša pa za Nizozemsko (6 kg P2O5/ha).


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (Uradni list RS, št. 8/20) ter Uredbi o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov

Podatke o količini mineralnih gnojil in rastlinskih hranil, porabljenih v podjetjih, družbah in zadrugah v rastni sezoni, ter podatke o zalogah gnojil, ki so jih imeli pridelovalci na dan 31. 12. tekočega leta, pridobi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) enkrat na leto z vprašalniki, ki jih izpolnijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo. Podatke o uvozu (prodaji) mineralnih gnojil, namenjenih za rastlinsko pridelavo, in o vsebnosti rastlinskih hranil v posameznih mineralnih gnojilih, zberejo z letnimi vprašalniki neposredno pri uvoznih podjetjih.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o porabi mineralnih gnojil in rastlinskih hranil (N-dušik, P2O5-fosfor, K2O-kalij), ki so na letni ravni izraženi v tonah, so preračunani na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi (kg/ha). Podatki so prikazani za vsako leto posebej (1992–2022).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu

t gnojil

kg N/ha

kg P2O5/ha

kg K2O/ha

SURS https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1517001S.px

1992–2022

Druga polovica leta za preteklo leto

letno

25. 8. 2023

Da

Kmetijsko zemljišče v uporabi

ha

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px/

1992-2022

Enkrat letno

letno

25. 8. 2023

Da

 

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1=uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): /

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov

Podatki o porabi dušika (v t N) in fosforja (v t P) iz mineralnih gnojil so za države članice Evropske unije (EU-27) dostopni na spletni strani Eurostat. V kazalcu so predstavljeni podatki za obdobje 2012–2019.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o porabi dušika in fosforja (v t N in t P) so preračunani na kg N/ha ter na kg P2O5/ha kmetijskega zemljišča v uporabi. Podatki o površinah kmetijskih zemljišč v uporabi so za EU-27 dostopni na spletni strani Eurostat.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba dušika in fosforja iz mineralnih gnojil

t N

t P

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AEI_FM_USEFERT__custom_69...

2012–2019

Podatki so dostopni z nekajletno zamudo

letno

20. 7. 2023

Da

Kmetijsko zemljišče v uporabi

1000 ha

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TAG00025__custom_6955215/...

2012–2019

Podatki so dostopni

letno

20. 7. 2023

Da


Povezani kazalci