KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje se povečuje hitreje, kot je bilo predvideno z  Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ciljna vrednost za leto 2020 je 44.000 ha. Ob tem je treba poudariti, da so cilji Programa razvoja podeželja 2014−2020 bolj ambiciozni (55.000 ha) in da bi bilo smiselno korigirati tudi cilje OP TGP.


Kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje je opisan z obsegom ekološkega kmetovanja, ki je finančno spodbujeno s Programom razvoja podeželja. Gre za zemljišča, na katerih se izvajajo zahteve, ki jih določa Uredba (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. V ekološkem kmetovanju je prepovedana uporaba mineralnih dušikovih gnojil in zaradi tega so kmetje prisiljeni izvesti vse ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega kroženja dušika. Posledično se zmanjšujejo izpusti didušikovega oksida. Ekološko kmetovanje je bilo v preteklih obdobjih Programa razvoja podeželja vključeno med okoljske ukrepe, v novem programskem obdobju (2014−2020) pa se obravnava posebej.


Grafi

Slika PO16-1: Površina kmetijskih zemljišč (KZU) v ukrepu Ekološko kmetovanje v obdobju 2005−2018 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke

Vrednosti kazalca v obdobju 2005−2017

Ciljne vrednosti kazalca

Začasni podatek 2018

2005

20,48

2006

24,45

2007

26,50

2008

26,69

2009

24,69

2010

28,76

2011

29,90

2012

33,13

2013

35,96

2014

38,07

2015

39,34

2016

41,40

2017

43,87

43,87

2018

46,02

2019

41,98

2020

44


Cilji

Ciljna vrednost*1 površin zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje za leto 2020 je 44.000 ha.

Opomba:

*1   Cilj iz Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030.


Površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje se povečuje hitreje, kot je bilo predvideno z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ciljna vrednost za leto 2020 je 44.000 ha. Ob tem je treba poudariti, da so cilji Programa razvoja podeželja 2014−2020 bolj ambiciozni (55.000 ha) in da bi bilo smiselno korigirati tudi cilje OP TGP.